Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định
... (27 0 = 100 + 20 0) Ma Thuyet A minh so 100 110 111 1 12 120 121 129 130 2. 1 131 2. 2 1 32 135 2. 3 139 140 141 149 150 151 1 52 4.1 4 .2 154 158 20 0 21 0 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 1 ... 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 SO dOu nam 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 12. 3 92. 630 33.971.569 .21 5 24 .916.1 62. 284 21 .579 .23 1.597 12. 3 92. 337.618 12. 523 . 824 .666 ... 25 1 25 2 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 27 0 SO cuoi kj', 128 .673.8 82. 866 2. 830. 822 . 920 2. 830. 822 . 920 - 9.171.483 .22 8 8.009 .21 3.650 1.005.340.909 156. 928 .669 SO au nAm 143.693.354.363 41. 428 .695.410 37 .29 7.534. 522 ...
  • 26
  • 136
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản Đầu tư VISACO

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO
... 19.710.403.077 22 2 36.773.504 .26 1 27 .4 72. 7 02. 101 22 3 (8.69s.074.8s9) (7.7 62. 299. 024 ) vI.6 22 4 gid 22 5 - Giri tri hao mdn lily kd 22 6 J lal t -, san co olnn vo 22 7 - NguyAn ThuvCt mtnh [lnn gid 22 8 - Gid ... 170,608.044 15.717 .20 7.AAt 10.773 .20 9,093 2t. 522 .0 62. 2 72 689.504.8 32 S5 ilAu nrm 1.93t.714.566 10.3 02. 226 .4 72 2.617.538.6 82 Hdng h6a 24 .773 .25 4.0t4 c0ng 20 14,851,479. 720 ,o t/l a o a z (ld l-l o rP ,at ... trudc 80.1 72. 090.418 33 .25 8.5 02. 453 80.1 72. 090.4r8 33.2s8.5 02. 453 67.057 .25 4.165 28 .02s.166.797 13.114.836 .25 3 s .23 3.335.656 4. 828 .306 1.186.730.686 503.9 82 s08 .27 5.7 92 508 .27 s.7 92 26 2. 978.609.30r...
  • 31
  • 22
  • 0

Xem thêm