Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Khí cụ Điện 1
... 3:! | €; :-: | :e ! : 4:, eE: -E ij € ;,:'i -9 .6 5ii: :;6:: ilE::e= ?€€aEa:: i: i€6 :;; E: s€C;l; j:? 5E-E=iiF3 ;. -, "- F _ "- +ai i! = ,?:n:!;i; :: l- J ,, =t !s 5ii € €l Es e ar! -! i -q - :zzii ... digm 2rr'0D 016 8nsry dN hoan crcmrtQceg v6nv, bdo uBcK NM Nurc dt 60 ts E - t 'I 3€ 8li e*iFlF i €i ,.lF9EtrlF EJ € I _g:!2 - 'g' :,; s gEdefe EEF-el"! SEEFlx : E; F,I3:i;ilq 1- -_ t I ,e ,e ... ,n lin 12 .CITIPHiTRiTRUdC 11 h2n 015 0t/0 2ot5 vlrDl Chiphl.angc{ dFs c{ (hapttu bd 936,300.477 EE r= t g g € F I AeA -E- I : E d $ e € a E I AeA R F s c z ! a E7 R€ € gE E f i ;e* = € '-aaa 5z...
  • 33
  • 70
  • 0

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Dược phẩm Agimexpharm
... I I I I Trang - sAo cAo COA HOI DONG QUAN TRI 1-4 - sAo cAo KI~M ToAN - SANG CAN DOl K~ ToAN 5-6 7-8 - K~T QuA HOATDONG KINH DOANH ~ ~ CHI~ sAo cAo LU'U CHUY~N TI~N T~ 10 ':ONG - THUY~T MINH ... Phal tra ng~n han khac - Tal san thua cho giai quyet - Kinh phi cong dean - Nhan ky quy, ky CU'Q'Cngan han tuc phai tra - Benh vi$n da khoa huy$n Th&i Sinh - HLI'a Thi Loan - ce CQng 14 860.901 ... v8n chi) sa hiru nem truce - V6n dilu tLY cua chu sa hCfu - Thanq dLY co von phan - Chenh lech danh gia lal tal san - Quy dilu tLY phat trilln - Quy dl,J'phOng tai ehinh - Lqi nhuan sau thue chua...
  • 32
  • 60
  • 1

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Đường bộ Hải Phòng

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Đường bộ Hải Phòng
... Kr KtE'r{+{#h-} w ro\ AN PHAT AFC NGUTEN Gi6y chung *1 Tq au'i\irr TRANG iy naof, nghd ki6m torin 56:'229 9-2 A1 5-0 7 8-1 Aa"'g a.i TRANTEHTTNG hf hnnh nghd kiiSm to6n S6: 1420 -2 01 5- 07 8-1 Gi6y chung ... (3.1e4.418.641) sau thu6 TN'DN f I I L_ - Ngudt lSp Phgtrrflch V:t aq|/ t I t rii I t L'l' I. i i '- ?"J"-ii-^ t (-t,"rt ,tlLv I i- niry VND J'uoW - o' DANG SAO CHI NGU Y-EN THI THU HIEN TRAN VAN PHUC ... ToAN t-2 3-4 sAo cAo rAI clriNrr EA DrIqc KIEM ToAN tofn 5-O B6o c6o K6t qui ho4t ilQng kinh doanh 7-8 Bing Cin il6i kC B6o c6o Luu chuy6n titin tQ Bin thuy0t minh B5o c6o tlri chinh t0 -2 1 ( -I...
  • 23
  • 69
  • 0

Xem thêm