Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1
... Nam 2 012 T! b(vo) 11 0.855.297.644 10 1. 919 .11 9. 917 10 9 243.930.258. 919 2t7. 416 .352.450 tt2 14 .4 31. 183.83 013 .855. 319 .476 10 3 70. 318 .t82 452.2 21. 615 15 14 .508 .10 2.0r2 14 .307.547.0 91 10r 10 .840 .18 0.044 ... Nam2 013 vdi KH (vo) 243.930.258. 919 1 , 234.975.934.923 ro2 14 .508 .10 2.0t2 10 0 10 .840 .18 0.044 99,7 11 .888.896.062 1 2.224 .11 2.O14 74 20 10 0 Sos6nh va2 012 J n (Vo) il J 11 2 \l 11 0 I \ 10 1 10 1 12 7 ... i\ Nam 2 013 Nam2 012 Ti'lc(Vol ,.'l 2, 21 2,24 99 ft 1, 15 r,og 1, 05 0,3 0,43 11 3 + H0 sd no / vdn chtr s6 hfu 0,34 0, 51 Chi fiAu vd ndng luc hoat dilng + Vdng cluayhing tdn kho 6,23 6 ,1 t02 Gi6...
 • 9
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2011 - CTCP Khí cụ Điện 1
... Triệuđồng %/vốn Đ.Lệ /năm Năm 2 011 14 4.076 2 21. 040 217 .093 18 .345 13 .763 10 .373 13 .006 20 SS với TH năm 2 010 (%) 10 9 11 1 11 3 93 93 81 110 80 Những thay đổi chủ yếu năm : - Về công tác tổ chức, ... kỳ Ngày 31/ 12 /2 011 61. 772.465.905 Số đầu năm Ngày 1/ 1 /2 011 44.350 .19 1.297 25.044. 212 .826 21. 6 41. 409.860 0 8.678.986.039 7.046. 910 .953 27.990.508.882 15 .15 3.955.603 58.758 .15 8 507. 914 .8 81 44.697.983.937 ... Đồng Đồng % /năm Đồng Giá trị 16 0.000.000.000 230.000.000.000 230.000.000.000 16 .640.000.000 12 .480.000.000 20% 5.000.000.000 So sánh với TH 2 011 (%) 11 1 10 4 10 6 91 91 100 38 III Báo cáo Ban Tổng...
 • 12
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2014 - CTCP Khí cụ Điện 1
... I 7o 11 0.855.297.644 10 039 11 1.283 .15 0.947 2$.%A.258. 919 L08,7SVo 265.280.8n.420 14 .437.783.830 lal,Tlvo 15 .550.762.298 3,3lVo 70. 318 .18 2 2.324.500 L072Vo 15 .553.086.798 4.508 .10 2. 012 12 .10 6.528.ffi 110 .840 .18 0.044 ... a- Tlnh htnh tdi chtnh Chi ti€u A - Tdnggrdtri tii san - Doanhthu thuCn - Lgi nhu{n ttlroqt dQngkinh - Loi nhudnkh6c - Lqi nhu4ntrudcthu6 - Loi nhutuisauthud - Ti K tri c6 trlc Tj tQVo) 3=I12 ... 15 .553.086.798 4.508 .10 2. 012 12 .10 6.528.ffi 110 .840 .18 0.044 Ltl,68Vo Nem2 013 Nrm 2 014 2O7o b Cdccht tiAufii chtnhchfiYdu C6cchi ti€u 2Q?o 70OVo Nem2 014 Nam2 013 Ti tQVo) l Chi tiAu vd khd ndng todn...
 • 9
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2015 - CTCP Khí cụ Điện 1
... 20t 51 T KH t20r4 %J :r30.000.000000 285.286_602 .18 95 ? 41 26 20 2 015 r 00 0 0 315 .553.086.798 58 r03,2 500.000.000 8 51 20./ 20% 6.827.585 10 8 10 6 2.374.374 a 71 20v, 10 0 5.978.528 10 0 11 3.7 ... 12 t2 .18 8 l l Thep U 49.7 21 Thdpkh6ngg325.858 s; 51. 302 Sdluqng t9.428 l4.4ll 359 6.882 50_266 1. 4 71 4.266 ntrstuans ki'mttuettr6nsquas{ns ti6t cnc ki6tr "u"t'"tg' r,;"u ;11 'ou,i#o "r, Ndm2 015 loan ... m6i trumg theoticu ...
 • 9
 • 67
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
... qn.tn' .-9 q=r -: .'r-.qqq !-: 'I F -: 4 z S -! -l;; z z r$= ff t, : rt, q - vt.1 - "iq - 1.1 +-idi...
 • 36
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Bông Sen

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Bông Sen
... BÔNG SEN 11 7-1 23 DANH C I BÁO CÁO CÔNG TY ổ k Báo cáo k Tổ ăm 2014 k m k mp T p p T p p 10 T T Tổ ăm 2013 Qu ăm 2013 m T H k k U NIÊN 2013 BÔNG SEN ăm 2013 ổ " ux Quậ T HCM T: (8 4-8 ) 38294087 ... Bông Sen :1 1-1 - M HCM : 0 60 88 0-0 03 C - e S Gò Quậ T : 11 - 12 - M HCM : 0 60 88 0-0 06 C - xem x : 0 60 88 0-0 01 C - ổ : :1 1-1 - e ; ều ệ" C ục 4: C C ầ Bô Quậ T HCM : 0 60 88 0-0 07 ều ệ ổ p ... 03/2014/NQ- ĐQ H u C Cổ p ầ Se k u vệ iều - ổ " C C - M Cổ p ầ ố C Se : Quậ T Cổ p ầ : 56 - 66 - M ố C u Se Huệ Cổ p ầ ố C Se - C iều - Cổ p ầ ố ục 1: ố ố ều ệ Se Quậ T HCM Se - Nhà hàng Bông Sen...
 • 20
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin
... tớnh Chỉ tiêu - Than sản xuất + Hầm lò + Lộ thiên - Đào lò + Mét lò CBSX + Mét lò XDCB - Bốc xúc đất đá - Tiêu thụ - Doanh thu - Lợi nhuận - Thu nhập BQ ĐVT Kế hoạch điều chỉnh năm 2013 Tấn Tấn ... THNG NIấN NM 2013 - Sa cha thit b khỏc; - Lp t mỏy múc v thit b cụng nghip; - Dch v n ung khỏc; - Dch v lu trỳ ngn ngy; - Khai thỏc v thu gom than non; - Sa cha mỏy múc, thit b; - Sa cha v bo ... yu nm 2013: - Nhng khon u t ln: + u t d ỏn khai thỏc phn di -5 0 BO CO THNG NIấN NM 2013 - Thay i chin lc kinh doanh: - Sn phm v th trng mi: Trin vng v k hoch tng lai: - Th trng d tớnh: - Mc...
 • 18
 • 29
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Phát triển Hàng hải

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Phát triển Hàng hải
... (10=0 1-0 2) 10 Gi5vdn hdngbdn L{i nhu$n gOpvE b5n hing vdr cung c6'pdlch vg (20=1 0-1 1) 6- nEA] ciiinh Doe-Rnrdh0Eid6 Chiphi tii chinh - - Trongd6: Chiphi l5i vay U 206149319811963 176,545,52L236 - ... 30,66 '-$ 67F70 222 L04,271,351,L97 108,782,302,140 - Git tri hao monluVk6 (*) 223 (78,424,738,566) (78,L20,434,770) 224 o - Nguyen gi5 725 0 - Gi6tri haomdnlui k6 (*) 226 0 227 5,277,774 - Nguy€n9i5 ... Th6ngtin khfi quft - Tdngiaod!ch:CONC TY C0 - Gi6ychimgnhancl6ngky / PHATTRIENHANGFIAI nghiQp s6:0200580975 \ - Vdndi€ul0:60.000.000.000 - Vdn ddutu criachrisd hfru:60 .000.000 tl6ng - Dia chi: Sd...
 • 18
 • 34
 • 0

Xem thêm