Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt
... vào công ty 25 1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 25 2 Đầu tư chứng khoán dài hạn 25 3 22 ,437,718,098 22 ,449,8 62, 698 - Chứng khoán sẵn sàng để bán 25 4 22 ,437,718,098 22 ,449,8 62, 698 - Chứng khoán ... đầu năm Tài sản cố định thuê tài 22 4 - Nguyên giá 22 5 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 22 6 Tài sản cố định vô hình 22 7 - Nguyên giá V.06 1,009 ,24 3 ,25 5 1,559,093,095 22 8 5,137,415,686 5,137,415,686 - ... viên lưu ký 6.4 .2 Chứng khoán tạm giữ KH nước 6.4.3 Chứng khoán tạm giữ KH nước 6.4.4 Chứng khoán tạm giữ tổ chức khác 022 023 024 025 026 - 6.5 Chứng khoán chờ toán 6.5.1 Chứng khoán chờ toán...
  • 27
  • 69
  • 0

Xem thêm