Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
... kết thúc ngày 30 tháng năm 20 15 30 tháng năm 20 14 22 .698.668.6 42 2 62. 208.649 (22 .698.668.6 42) (26 2 .20 8.649) 2. 123 .000. 522 - Các khoản chi phí trích trước 2. 123 .000. 522 - b) Các khoản điều chỉnh ... Từ 03 - 12 tháng Từ 01 - 05 năm Tổng cộng 158.556.8 02. 251 109 .25 0.000.000 - 26 7.806.8 02. 251 306.804.387.918 - - 306.804.387.918 2. 123 .000. 522 - - 2. 123 .000. 522 1.715.346 .26 4 - - 1.715.346 .26 4 469.199.536.955 ... XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH Về Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Chứng khốn KIS Việt Nam cho thời kỳ tài từ ngày 01 tháng 01 năm 20 15 đến ngày 30 tháng năm 20 15 Kính gửi: CÁC CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG...
  • 33
  • 21
  • 0

Xem thêm