Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 28 8 74 087 051 24 527 522 083 965 397 41 2 - 296 2 34 869 150 026 45 5 891 162 7 04 769 853 -1 2 678 313 962 307 021 759 - 618 832 44 4 1 34 518 178 48 9 138 541 645 44 5 -4 023 46 6 956 841 570 237 546 ... 209 066 630 46 5 046 270 139 741 872 8 74 813 851 376 249 17 901 721 978 759 49 9 617 - 14 958 703 571 188 749 285 41 3 143 309 248 283 309 343 348 691 - 348 348 242 9 34 961 917 513 618 34 018 032 572 ... 8 74 813 188 749 285 851 376 249 41 3 143 309 248 283 309 34 018 032 572 343 055 609 167 348 691 980 689 6 74 - 348 348 0 74 919 49 3 242 9 34 961 35 092 952 065 917 513 618 141 266 611 325 42 1 343 ...
 • 6
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 463 27 4 941 774 21 3 378 029 308 455 -3 440 035 404 44 20 8 433 8 82 12 476 27 0 181 4 32 468 129 25 5 637 013 37 971 9 52 280 965 29 6 350 815 688 188 149 608 1 62 39 121 560 4 42 028 420 309 24 604 023 ... nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Kỳ báo cáo Luỹ kế 22 3 477 867 600 311 756 22 1 971 22 3 477 867 600 21 8 670 578 965 311 756 22 1 971 315 196 25 7 375 807 28 8 ... 4 42 028 420 309 24 604 023 155 965 29 6 350 815 688 188 149 608 1 62 25 753 631 317 686 438 028 34 093 140 133 6,556 24 067 193 28 9 4, 628 Ngày 22 tháng 07 năm 20 09 Tổng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên,...
 • 2
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 31 6 -3 5 079 39 9 31 1 -3 3 705 1 13 4 93 8 83 406 34 3 30 6 130 047 289 512 912 129 034 571 -2 1 228 8 43 312 31 5 874 472 561 767 060 165 726 108 90 31 2 474 159 652 795 - 69 34 0 32 1 096 38 5 787 537 31 4 ... 069 978 VI.26 VI.28 VI .30 VI .30 729 548 31 6 289 512 912 -3 5 079 39 9 31 1 129 034 571 -3 3 705 1 13 4 93 -2 1 228 8 43 312 147 845 200 12 289 756 705 8 83 406 34 3 31 5 874 472 30 6 130 047 561 767 060 165 ... 10 năm 2009 Ngời lập biểu Kế toán trởng Page Tổng Giám đốc Mẫu số B 02a - DN Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh kim khí Số Nguyễn Tri, Ngô Quyền, HP Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Niên độ Quý...
 • 6
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 611 977 41 2 540 936 021 47 4 241 853 8 14 323 042 291 382 656 180 090 - 797 43 4 318 244 857 079 561 2 14 48 1 84 283 960 316 43 2 188 106 46 1 0 84 195 531 14 900 910 9 54 34 418 353 735 19 2 74 582 273 ... 380 645 797 Năm tr ớc Năm Năm tr ớc 63 085 1 94 9 14 350 850 541 841 48 0 358 777 8 04 108 376 322 061 63 085 1 94 9 14 350 850 541 841 48 0 358 777 8 04 V.17 99 2 84 470 687 096 175 110 823 306 080 41 8 ... Tổng Giám đốc Page: 4/ 5 Công ty Cổ phần sản xuất v kinh doanh kim khí Số Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, HP Mẫu số B 02a - DN Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ Quý IV năm 2010 Đơn vị tính: đồng...
 • 14
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 49 3 .40 5.609 65.182.533 22.903.3 14. 758 4. 288.368 .41 1 7.217 .47 1.756 3.207.803.679 47 9.030.091 65.182.533 15.257.856 .47 0 617.5 64. 444 999.035.005 873. 649 .44 8 11. 942 . 943 4. 905.932.855 5.857. 241 005 4. 081 .45 3.127 ... 4. 081 .45 3.127 49 0.973.0 34 65.182.533 15 .40 0.782.5 54 2.753.333 .46 4 4. 518.099.886 1.629 .42 9.991 14. 375.518 8.915.238.859 839.719 .44 7 4. 436.298.725 2 .43 2.575 7.502.532.2 04 2.2 24. 081 .45 7 2.502.191. 840 ... Giám đốc Mẫu số B 03a - DN Công ty Cổ phần sản xuất v kinh doanh kim khí Số Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, HP Báo cáo lu chuyển tiền tệ niên độ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý IV năm 2011 n v tớnh: VN Mó...
 • 14
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 530.592,3 74, 37! (316,905, 246 ,27 (6t2 ,42 9,32t,712) t, (4, r70,876,339) (5,S13,3, 14, 896) 16,225,619,107\) (79, 549 ,54r) (2. 045 ,521,569) (r27,27A312,266) (92,223.833,766) 2l (76,093,000) (,16, 344 ,000, 843 ) ... 129,71,999 110, 845 .551 110,826,988,6 14 vr{D t\ :+!!l !4! !!u !4 Do a n hr h ! b o r rd q n s h ' i c l ' i n h )4 l{ *H,_4tr1r:f*;b;-h l _- -! r ;hd'h r.ctri t= r,r, hG;fr'rr cd - \4' tlI) N :pgplpnsq,n ... Tfiffi; ;-! cd"; '- - - *@*eB,,jl.ll. _- L3,r05.r0D.e07 s3 ,43 0,16?,s,t7 (r.,]r,2Ro,77t t 7 943 3360036 !?a93,330,7?r cOne -' i' I Nr,i "i ]I!L l=fr4, rhi&b! L!!q !!"'r $3t31,6: 1!!t9!d!L [hrdr-hrdd qit!!!...
 • 13
 • 35
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 20 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 ... (iii) Cổ đông Công ty (iii) Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 6.191.841. 423 7.970. 822 .367 2. 119 .20 4 29 8.863 .27 0 69 .28 2.954.346 88. 321 .23 7.413 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ BÁO CÁO TÀI ... 144.4 82. 079.944 2. 557. 620 .24 9 4.0 72. 516.714 - 313 .24 6.943.668 1.949.313.707 - Cộng 151.1 12. 216.907 315.196 .25 7.375 - Giá vốn hàng bán 18 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 21
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 7 01. 697. 312 484.388 .13 8 24.000.000 508.388 .13 8 Nguyờn giỏ T i ngy 01/ 01/ 2 011 T i ngy 31/ 03/2 011 Giỏ tr hao mũn T i ngy 01/ 01/ 2 011 - T ng quý T i ngy 31/ 03/2 011 Giỏ tr cũn l i T i ngy 01/ 01/ 2 011 ... - Mua s m m i - T ng khỏc - Thanh lý - Gi m khỏc T i ngy 31/ 03/2 011 Giỏ tr hao mũn T i ngy 01/ 01/ 2 011 - Kh u hao quý - T ng khỏc - Gi m lý T i ngy 31/ 03/2 011 Giỏ tr cũn l i T i ngy 01/ 01/ 2 011 ... ngy 31/ 03/2 011 1. 518 .18 1. 818 7.0 41. 7 01. 875 11 .18 5.3 71. 642 6.355. 415 .488 493.405.609 65 .18 2.533 23.622.895.329 4.288.368. 411 6.668.2 71. 756 3.207.803.679 479.030.0 91 65 .18 2.533 14 .728.656.470 15 2.857. 919 ...
 • 15
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 014 26 5 9 12 Lập ng y 25 tháng 07 năm 20 11 Tổng Giám đốc Page: 2/ 4 Công ty Cổ phần sản xuất v kinh doanh kim khí Số Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, HP Mẫu số B 02a - DN Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên ... 586 088 620 Năm tr ớc 170 4 72 325 575 V.14 54 910 577 391 45 8 02 370 8 62 103 546 116 5 12 89 585 494 026 168 586 088 620 144 9 92 223 5 02 170 4 72 325 575 151 1 12 216 907 V.17 108 20 6 529 23 8 696 ... 188 568 20 78 657 809 359 128 0 V.15 V.16 Lập ng y 25 tháng 07 năm 20 11 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất v kinh doanh kim khí Số Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, HP Mẫu số B 03a - DN Báo cáo l u chuyển...
 • 13
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... Số đầu năm 1 83 933 430 1 83 933 430 176 895 36 5 186 V.12 89 928 890 454 89 127 33 5 938 68 615 296 1 13 11 087 39 3 7 73 178 072 850 200 091 746 282 31 4 004 884 138 0 93 1 23 342 727 756 686 632 801 ... 008 34 3 466 502 085 27 32 4 147 089 33 9 4 13 085 4 43 652 035 0 13 047 35 3 005 274 955 815 647 4 93 13 398 985 691 14 244 539 069 13 442 689 37 9 801 849 690 14 200 835 38 1 602 729 522 26 818 628 836 ... 215 655 590 944 730 281 970 4 83 282 506 1 73 140 824 714 436 39 8 072 256 871 180 32 4 492 - 212 157 709 441 204 34 1 138 750 912 5 13 9 93 400 817 882 1 83 308 170 639 38 6 39 7 417 37 1 39 3 797 545 454...
 • 13
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 572 11 811 778 10 6 630 000 000 V. 01 1 51 164 027 667 203 037 13 7 203 037 13 7 13 313 990 982 12 558 16 3 210 17 0 443 640 445 347 334 -1 414 615 868 10 1 373 965 675 10 2 986 045 675 -1 612 080 000 12 ... 9 41 107 5 71 4 01 686 615 523 10 7 5 71 4 01 107 5 71 4 01 V .10 15 5 766 498 15 5 766 498 540 760 784 V.09 14 5 4 51 208 14 5 4 51 208 10 7 5 71 4 01 81 069 793 848 81 069 793 848 52 000 000 000 79 709 711 624 ... giỏ Ti ngy 01/ 01/ 2 012 - XDCB hon thnh - Mua sm mi - Tng khỏc - Thanh lý - Gim khỏc Ti ngy 31/ 03/2 012 Giỏ tr hao mũn Ti ngy 01/ 01/ 2 012 - Khu hao quý - Tng khỏc - Gim lý Ti ngy 31/ 03/2 012 Giỏ tr...
 • 15
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 709 33 4 7 03 709 33 4 7 03 709 33 4 7 03 709 65 182 533 65 182 533 65 182 533 65 182 533 23 390 167 679 16 845 784 247 25 9 13 849 717 17 214 644 030 544 38 3 432 36 8 859 7 83 Vay v n ngn hn 30 /09 /2014 ... 38 3 432 36 8 859 7 83 25 9 13 849 717 17 214 644 030 699 11 38 3 37 5 716 754 118 161 629 257 555 185 885 0 43 11 418 497 8 03 940 0 03 204 478 36 7 230 965 36 7 230 965 36 7 230 965 36 7 230 965 33 4 7 03 ... 427 869 2 73 595 9 93 286 34 0 034 4 53 664 10 73 14 208 187 986 30 28 10 31 0 636 852 2197 Lập ngày 16 tháng 10 năm 2014 Tổng Giám đốc Mẫu số B 01a - DN Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh kim khí Số...
 • 15
 • 73
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... DOcl6p - Tu - Hanh phric 56:22l201sCPCV V/t': c6ng b6 th6ng tin c a c6ng ty Hdi Phdng,ngay20 thting 10 ndm2015 Kinh erhi: - UBCK Nhi nurlc, - S&giaodlchchringkho6nHi NQi T€nc6ngty: C6ngty C6 phanSX ... S&giaodlchchringkho6nHi NQi T€nc6ngty: C6ngty C6 phanSX & KD kim Md chimgkho6n:KKC Dia chi tru s0 chinh :36 Nguy6nTrdi,Ng6 Quydn, Phdng Hii Di6n thoai: 031 3.826 832 Far: 031 3 836 425 Ngudi thuchi6nc6ngb6 th6ngtin: OngDdoTrongKhdi ... dtrljchkhic KinhJomhlftng rhuc, rhm phnn, bingndng Lim- rhui haisin.vi' liiu riy dvrg,si rhap pE iiqq rhiabidii' -diqn &-1 hiil!b chi|hviturh6ng hu! Kinhdoanh vr.heho$i€tbi.inEha Sanxua( kinhdornh...
 • 14
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... thu Doanh cungcip dichvu thu c0ng 31/ 03/2 015 11 9 11 054399 214 4 ,1s4,287 ,16 8 1, 108 ,12 8,494 462 034 585 267,406,4 81 629077 4 41 120.750.520.a7 11 1.635 .10 4 .17 0 3l/03/2 016 10 6 ,17 s ,15 5,243 3t/03/2 015 ... Dhdng 86, r03 ,14 5 17 1 ,12 3,347 10 5.404.362 99.935.',736 10 9, 417 ,0 91. 065 | s.2s1 (s.4 794) 17 9 612 .934 .1 (4.0 51. 9 ?1. 550; 13 r09,674, 319 ,557 t5. 415 .2S1.79 41 179. 818 .274. 811 (4.0 51. 9 71. 550) Ting, ... 06 ,18 2, 614 ,rl7 14 ,567,9n6,757 269, 515 323 1, 165 ,11 1,003 973,229,2A9 13 813 83,342 r,802, 912 ,6 01 10,482, 015 ,13 1 800,000 (800,000) 10 9 ,16 6, 018 ,882 2,469,08 518 8 56s,548,996 2326,2543 21 2, 218 ,400,085 1, 297,652,889...
 • 16
 • 27
 • 0

Xem thêm