Báo cáo tài chính năm 2007 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính năm 2007 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính năm 2007 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2007 TRANG 2-3 5-6 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYỂT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 20 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ BÁO CÁO ... nêu việc lập Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2007 BÁO CÁO CỦA BAN ... tháng 12 năm 2007 với báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 thuyết minh Báo cáo tài kèm...
 • 22
 • 29
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... ty giải đợc khó khăn nguồn vốn Năm 2008, Công ty chuẩn bị đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t Công ty Công tác hạch toán kế toán: toán chi phí, báo cáo tài hạn, đảm bảo số liệu xác ... hot ng kinh doanh cho niờn ti chớnh nm 2008 VI Cỏc cụng ty cú liờn quan - Cụng ty nm gi trờn 50% c phn/vn gúp ca t chc, cụng ty: khụng - Cụng ty cú trờn 50% c phn/vn gúp t chc, cụng ty nm gi: ... gi: khụng - Tỡnh hỡnh u t vo cỏc cụng ty cú liờn quan: Cụng ty liờn doanh ca Cụng ty l Cụng ty c phn thộp ỡnh V , theo ú cụng ty cú quyn ng kim soỏt i vi cỏc hot ng ca cụng ty liờn doanh T l...
 • 17
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... tỏc: 198 0-1 993: Nhõn viờn giao nhn Cụng ty kim khớ Hi Phũng 199 3-1 999: Chuyờn viờn kinh doanh Cụng ty kim khớ Hi Phũng 199 9-2 000: Phú giỏm c Xớ nghip - Cụng ty kim khớ Hi Phũng 200 1- 10/2008 ... 197 1-1 976: B i ti ng 198 2-1 994: Trm phú trm chuyn Cụng ty kim khớ Hi Phũng 199 4-2 000: Phú giỏm c Xớ nghip - Cụng ty kim khớ Hi Phũng 200 1- 2006 : Phú giỏm c Cụng ty CP sn xut v kinh doanh kim ... 197 1-1 976: B i ti ng 198 2-1 994: Trm phú trm chuyn Cụng ty kim khớ Hi Phũng 199 4-2 000: Phú giỏm c Xớ nghip - Cụng ty kim khớ Hi Phũng 200 1-2 006 : Phú giỏm c Cụng ty CP sn xut v kinh doanh kim...
 • 9
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... Kinh doanh t 1984 - 1993: Thuyn viờn Cụng ty Vn ti Bin 1994 - 2000: Kinh doanh t 2001 - 2006 : Trng phũng kinh doanh Cụng ty CP sn xut v kinh doanh kim khớ 2007 01/2010 : Trng phũng kinh doanh ... tỏc: 198 0-1 993: Nhõn viờn giao nhn Cụng ty kim khớ Hi Phũng 199 3-1 999: Chuyờn viờn kinh doanh Cụng ty kim khớ Hi Phũng 199 9-2 000: Phú giỏm c Xớ nghip - Cụng ty kim khớ Hi Phũng 200 1- 10/2010 ... 1971 - 1976: B i ti ng 1982 - 1994: Trm phú trm chuyn Cụng ty kim khớ Hi Phũng 1994 - 2000: Phú giỏm c Xớ nghip - Cụng ty kim khớ Hi Phũng 2001 - 2006 : Phú Tng giỏm c Cụng ty CP sn xut v kinh doanh...
 • 8
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... CP sản xuất kinh doanh kim khí, Thành viên HĐQT 200 5-9 /2006: Phó Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh kim khí 9/2006-nay: Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh kim khí Ông Đoàn ... TOÁN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 22 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ Số đường Nguyễn Trãi, ... thành phố Hải Phòng BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (gọi tắt Công ty ) đệ trình Báo cáo với báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc...
 • 43
 • 81
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... \aJaNraahb-it t anj"tL' k-4:; 't4ipt,i t , , h , : ,q t h d e E d l a i h h r a | d ; i - d n d a - t h t a B 'taiE:r,drE + t ,- ,.\ h , it \;" ,rt\ L ritatol\vAkltqLait),u1-th"-ton,Jas "- ( ht ... ll\anC6.sly Kimkhi HdiPhdng 1991: rm l99l 2(]0l): Ph6citnd6c XinghiCp4 C6ngtyKn Hdiphdng 2l]l)l 5/2009: Ph6lijngCinr d6cC6ng CPSdn !d Kinhdoanh kni,thAnh ty xuir Kim vienIIDQT 61009 6/2013:1idkiCdns ty ... tu6s phdns doanh kinh C6ng CPlhep EinhVn ry 02/2010na]:Ph6 T6ng CidmdocCdng CPSinxuat KinhdoMhKim ty vd OnsPhem Il0uNha: Ph6T6nsCinndiic s t cdNc rY cr) PH,ixs,iNxu,iT vA KINII DoANHKIM KHi Dc:s;6Nstry€n...
 • 14
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 463 27 4 941 774 21 3 378 029 308 455 -3 440 035 404 44 20 8 433 8 82 12 476 27 0 181 4 32 468 129 25 5 637 013 37 971 9 52 280 965 29 6 350 815 688 188 149 608 1 62 39 121 560 4 42 028 420 309 24 604 023 ... nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Kỳ báo cáo Luỹ kế 22 3 477 867 600 311 756 22 1 971 22 3 477 867 600 21 8 670 578 965 311 756 22 1 971 315 196 25 7 375 807 28 8 ... 4 42 028 420 309 24 604 023 155 965 29 6 350 815 688 188 149 608 1 62 25 753 631 317 686 438 028 34 093 140 133 6,556 24 067 193 28 9 4, 628 Ngày 22 tháng 07 năm 20 09 Tổng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên,...
 • 2
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 31 6 -3 5 079 39 9 31 1 -3 3 705 1 13 4 93 8 83 406 34 3 30 6 130 047 289 512 912 129 034 571 -2 1 228 8 43 312 31 5 874 472 561 767 060 165 726 108 90 31 2 474 159 652 795 - 69 34 0 32 1 096 38 5 787 537 31 4 ... 069 978 VI.26 VI.28 VI .30 VI .30 729 548 31 6 289 512 912 -3 5 079 39 9 31 1 129 034 571 -3 3 705 1 13 4 93 -2 1 228 8 43 312 147 845 200 12 289 756 705 8 83 406 34 3 31 5 874 472 30 6 130 047 561 767 060 165 ... 10 năm 2009 Ngời lập biểu Kế toán trởng Page Tổng Giám đốc Mẫu số B 02a - DN Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh kim khí Số Nguyễn Tri, Ngô Quyền, HP Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Niên độ Quý...
 • 6
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 28 8 74 087 051 24 527 522 083 965 397 41 2 - 296 2 34 869 150 026 45 5 891 162 7 04 769 853 -1 2 678 313 962 307 021 759 - 618 832 44 4 1 34 518 178 48 9 138 541 645 44 5 -4 023 46 6 956 841 570 237 546 ... 209 066 630 46 5 046 270 139 741 872 8 74 813 851 376 249 17 901 721 978 759 49 9 617 - 14 958 703 571 188 749 285 41 3 143 309 248 283 309 343 348 691 - 348 348 242 9 34 961 917 513 618 34 018 032 572 ... 8 74 813 188 749 285 851 376 249 41 3 143 309 248 283 309 34 018 032 572 343 055 609 167 348 691 980 689 6 74 - 348 348 0 74 919 49 3 242 9 34 961 35 092 952 065 917 513 618 141 266 611 325 42 1 343 ...
 • 6
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 20 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 ... (iii) Cổ đông Công ty (iii) Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 6.191.841. 423 7.970. 822 .367 2. 119 .20 4 29 8.863 .27 0 69 .28 2.954.346 88. 321 .23 7.413 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ BÁO CÁO TÀI ... 144.4 82. 079.944 2. 557. 620 .24 9 4.0 72. 516.714 - 313 .24 6.943.668 1.949.313.707 - Cộng 151.1 12. 216.907 315.196 .25 7.375 - Giá vốn hàng bán 18 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 21
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
... 611 977 41 2 540 936 021 47 4 241 853 8 14 323 042 291 382 656 180 090 - 797 43 4 318 244 857 079 561 2 14 48 1 84 283 960 316 43 2 188 106 46 1 0 84 195 531 14 900 910 9 54 34 418 353 735 19 2 74 582 273 ... 380 645 797 Năm tr ớc Năm Năm tr ớc 63 085 1 94 9 14 350 850 541 841 48 0 358 777 8 04 108 376 322 061 63 085 1 94 9 14 350 850 541 841 48 0 358 777 8 04 V.17 99 2 84 470 687 096 175 110 823 306 080 41 8 ... Tổng Giám đốc Page: 4/ 5 Công ty Cổ phần sản xuất v kinh doanh kim khí Số Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, HP Mẫu số B 02a - DN Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ Quý IV năm 2010 Đơn vị tính: đồng...
 • 14
 • 23
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: UBNT tỉnh Quảng Trị Đề án phát triển văn hóa đọc 2017Bảng chia 4hiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1THỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Chuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpThánh phêrô và chén đắngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôigiao trinh solidworks 2017 fullĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viên