Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Thăng Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
... 19.481.319.037 23 .877.789.037 (4.396.4 70.000) 13. 827 . 625 . 928 2. 4 12. 125 .4 12 3.665.477.9 92 7.750. 022 . 524 22 .846. 022 . 726 3.056.3 83 449 4.559.5 02. 249 15 .23 0.137. 028 5.907 28 0 060 5.907 .28 0.060 13.5 42. 5 62. 243 ... 30/6 /20 12 Ngay ovov2o 12 949.7 72. 001 26 .26 7. 125 191.5 12. 520 145.743.661 1.141 .28 4. 521 1 72. 010.786 Ngay 30/6 /20 12 Ngay ovo1 120 12 - Gui ti~t ki~m ngan hfmg BIDV thai h~n I tu§n 2. 200 000.000 2. 2 00.000.000 ... 5.348.076. 922 12. 960.5 62. 122 30. 420 .000.000 23 .765.000.000 5. 723 076. 922 13.779. 123 940 28 . 920 .000.000 25 .23 5.000.000 21 .560.000.000 22 .715.000.000 C()ng 94.053.639.044 96.3 72. 200.8 62 Ngay 30/6 /20 12 7. 527 .5 12. 000...
  • 29
  • 71
  • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
... 4.384.5 52. 0 62 5. 423 .23 2.981 7.788.036.974 167.758.493 363 .29 6. 826 18. 126 .877.336 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (167 .20 2.784) (46.809.714) - (21 4.0 12. 498) - - - - - - - - (167 .20 2.784) - - (167 .20 2.784) ... 47.813.744 - - 173.843.000 - 22 1.656.744 1. 629 .898.138 - 920 .993.818 - - 2. 550.891.956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.430.800.000) (46.809.714) - (1.477.609.714) - - - - - - - - (1.430.800.000) ... 43.869.904.576 Năm 12. 1 12. 275.165 677.566.985 2. 261. 122 .509 13.007.640 2. 421 .23 1 .22 1 2. 303.435.758 5 .23 5.083.318 25 . 023 . 722 .596 Năm trước 12. 504.781.033 1 .21 5.515.711 2. 3 62. 8 92. 111 3.000.000 2. 4 62. 521 .27 4...
  • 40
  • 72
  • 0

Xem thêm