Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... CONG TY cO PHAN TLI VAN DU AN QU6C TE KPF Doc lap - Trj - H+nh phnc HA Nai ngir, S6: l/20 | 6 /KPF. ti\Q-DHDCD 2l NGHI QUYET EAI HQI DdNG CO D6NG THLTO'NG NITN N,{M si thdng 03 ndnt 2016 2016 - C.in ... -: -" i 'L'"'"1' "]-ij, 2015 so rrii theo k6, """' 2015 20ls cira nim *':k, lhuc td lhqc rd -" ':^ -: :: ' In{c te noacn holch 2ol4 tu\4 u' Vdn chi so'hiru Doanh thu thuan Lgi nhuan til I-IDKD I-oi ... (rTTt'HDQT 'KPF nga)' A3/3/2a 16 kiul theo) nginh ngha kinh doanh Thdnh vi€n HDQT trlnh bdy To trlnh vil vi€c b6 sung ngarnh nghi kinh 0oann (^-Ai drng chi A thea ni h'inh \6 01/2016i 7-. \-HDQT -KPF ngb,...
 • 12
 • 39
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... C6ng ty Phi Gia Hd Nam kiong cdn ld cdng ly cua KPF nta- ndn d6 Lranh Lhri nang l,rc khai tbAc t6i uu tai m6 cdt ndy, dAu nem 2015 Cdng ty da kj hqp ddng dQc quydn khai rhec c6t s6 01 -2 015/ KPF- PGHN ... md C6ng ty da chia se quy6n khai thic v6i KPF th6ng qua ho p ddng dQ9 quydn khai th6c cet s6 02 -2 015, KPF- TH ki ngdy 05/01 /2015 san l6p C6ng Theo Blio c6o tdi chinh nim 2015 cria C6ng ty C6 phan ... vAN DgiN, GI,{M SAT cONG TRiNE - cdng * ty con, c6ng ty li6n kCt ,lrbsidiaries, associated companies; KPF c6 ty fen kCt/ KPF has asscociated compahies CAc c6ng Cdng ty C6 phin o Dia Diu tu Phit...
 • 50
 • 36
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... phdng Dja 8 4-4 -3 9970803 Fax: 8 4-4 -3 8686263 giao dich: chi: Teng I l s6 ph6 T6n Thir Thuyir- phuong Dich Vong Hdu qLrin Ciu l" ci6y, TP HdNOi DiQn thoai: 8 4-4 -3 9970803 :( Fax: 8 4-4 -3 8686263 Tai ... dA KPF n6p h6 so rlting gt ni€n yit ctj ph u roi HOSE) t: Danh sich nhiing c6ng ty me vlL c6ng ty cia KpF, nhi.ng c6ng ty mi KpF alang nim quydn kiAm sodt hoic c6 phin chi ptriii, nhilng c6ng ty ... Thanh Mai - phuong d6ng sin vd khodng sAn C6ng ty da dang hqp khai Hodng Ven Thu - quan Hodrg Mai - Hd Noi, du dn khu nghi dudng biCn cao c6p Ninh Hei Beach Resort - Hrii Hd - finh Gia - Thanh...
 • 131
 • 72
 • 0

Bản điều lệ - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Bản điều lệ - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... Qu6n Ddng Da HA N6i - Ei6n thoai: 8 4-4 -3 997 0803 - Fa,r: 8 4-4 -3 8686263 E-mail: kpfjsc@gmail.com Website: www .kpf. com.vn T6ng gi6m d5c ld dai di6n theo ph6p ludt cria C6ng ty C6ng ry c6 th6 thdnh ... cria C6ng ty vin phdng rlSi di6n vir thli TCn C6ng ty Comoanv - T€n ti6ng Vi€t: Cdng ty C6 phdn Tu v6n du rin Qu6c 16 KPF T6n ti€ng 46: KPF consultant intemational project Joint Stock ty hdnhCdngVi6tld ... cira c6c c6ng ty cimg tlp doan ho4c c6c c6ng ty hoat d6ng theo nh6m c6ng ty, bao g6m cdng ty me - cdng ly con, tqp dodn kinh td ho{c ld ngudi dai di6n cia c6ng ty qu6n l1i qu!, c6ng ty ddu tu chimg...
 • 47
 • 81
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... Df dn Qu6c ti: KPF tfinh bay tsao cao cua minh ve Bro cao tai chinh hop nhAt cua C6ng ty cho nam tai chinh k6t thirc ) 3ll12120ll CONC TY - C6ng ty CO phdn Tu vAn Du an Qu6c ti KPF (sau da) goi ... vien ,rrii, iLII!G TY ,$iiiii ,,tlu fl \q\ Ctdy Effi'6KH-,r Kian rcan za t ;qaWI[UC 8AN SA0 r HoAng Ctdt Thi Kh6nh Vin cht)qe nhtin DKHA 0UNG Vol BAd ffi ^k'n xgor: -r:.r-r i 2 6-1 1- 28154/ a v j ... cll co-ng ty c6 nghia v! rang buoc vtc6 kha nang bu diip khoan 16 Ca" Cdc tn"a"ia ,i""g ,l"g Cdtts ty trung phnt vi hqp nh,i Bau M6i licn C0ne ty bo"g ty CFru Liu Tii chi"h niJ b'tn g;nt "i"-o!,...
 • 31
 • 66
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... nhe l7 rans langsinh vien Hacinco-sd99 Nguy NhtKon Tum _Thanh xuan - Hn N0i oicn thoai : (8 4-4 ) 628 62531132 - taxt O@ 4-4 ) 624 62521 Websiie: kiemtoanasc-com.vn - Email: kiemtoanasc.info@gmail.com ... rri hQn 3l -1 2-t li (vND) 0l-01-lJ C6ng ty c6 phin Tu vin Du rtn eu6c 16 KpF Tang 3, s6 48, ngd 102 Truong Chinh, Phuong Mai, HiNOi Bdo c6o tiichinh Cho nam tdichinh k6t thuc ngdy31ll2l2013 li cia ... gia ki v.10 228 BAt dong - CiA v.09 226 gid Chiphixty d$s " ltr lii(*) Tdisan cii dinh v6 htnh - Gid v.08 225 - Gia hi hao mdn - NgryAh s6 oiu nrm |.293.632.985 221 - NgryAn giA l nim 292.446.416...
 • 31
 • 43
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... DK,HN Ki6u todn s6; 0647 ,2013 I33 -1 ,"u^,K*K' crdychingnhai oKlrN xian ban s6 037 1-2 013-i 33-l :.) nili 8ro JNH -z Bdo cno C6ng ty c6 phin Tu v6n Dt in Qu6c t6 KPF TAng 3, s6 48, ngd 102 Truimg ... nhin vdo bdo c;ok;r tua hoar deng L,io"r igo-dtu ,.i.kno:r d r' l-i oo "cl.k g"nrLg Khodrdi-.r\noconur li€ o.,-l aL c le ro- Ll'eop.ro-jphJp6d oc.K.oa-.d,gor doanh kh,3ng didu chinh thay d6i c'la ... 3.00a.aaa - ca Ph)e! Pho rhohe - C6 phietl ru dai - 56 lugng c6 phiau duqc mua lii - ca thteu pno thong - Cd phie, ,11 1di - 56 luong c6 phi6u dang luu hdnh - COphiet! ph1 thdng - ca pnteu tnt aal * Menh...
 • 32
 • 50
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... hinh - NguEn gid Cid trlhao mdn 610.479 .28 )) 22 4 22 6 22 7 22 8 lr, ki(, 22 9 ll I Bdt dong sin diu tu 23 0 - Nguyen gid 23 l - GiA fiihao mbn IV liy k6 (+) 23 2 Tii sin dddangdiihgn l Chi phi 24 0 san ... r.8 42. 509.011 988.759.809 L 829 .23 S.091 - Nguren Eid - G id haa ndn litr kti(*) Taisan cii dinh thu€ 6ichinh 22 2 2. 879 0 82. ',l27 22 3 (t.436.573.691) - 22 5 ii Ngu)An gid - Gia n hao mdn lAJ kti(,) ... 24 2 25 0 126 .400.000.000 52. 900.000.000 126 .400.000.000 52. S00.000.000 25 1 25 2 25 3 ',.; 25 5 26 0 l Chi phitd tru6c dai han Tiisdn fiuAthu nhap hoan tai 26 1 L Thi6t bi, 8t.484,405 70. 427 .'1 92 81.484.405...
 • 42
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... t i' .-= q€ F ! 'EE9E ; € e'P oo-: 'l F ,S .s '"P€ .- iE5 P € - Ji i.b.3 - >a a; s€iFC -E=o 't : E! ; €; E bb E,{ E"i 8.5 € E-€ E.i s g; g H a' = -e ,E :6 -l :l \ ii ol F l s El s E '3 t:l -l F ... b6n - C6nC ty CP DAu tu Tan Hd ' Cbns tyCP Phn Gia Hd Nan Doanh thu ban hdng - C6ng ty CP Dli' tu Tan Ha - Cdkg ty CP PhnGia Hd Nan hens (n$yer vet lieu) - C6ng CP DAu tu Tam Hd - C6ng ty CP Phn ... Cong ty hen tull Chi hO ti6n hans, cho vay - C6hg ty CP DA1' n Tam Hd - CAng tr CP Ph,i Gia Hd Nan Cong ty lien kiil C6ng ly licn kAl Thu hdi klonn chi hO, oho vay - Cing ty CP DAu tu Tam Ha - C6hgtyCP...
 • 44
 • 44
 • 0

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... 01/01/201s 1.8 29. 2 39. 091 1.8 29. 2 19. 091 ki 1.0 49. 843.636 1.0 49. 843.636 - s6 lnng 0 - Sd giam ky 2.8 79. 082.721 - s6 du 01/01 /2015 840.4 19. 282 ting trorg k' ' - 56 giam qui 298 .101.745 - s6 duSo/ 09/ 2015 (2) ... diu ndm 2015 D1nrl tinh: d6ng Lny k6 ft diu nnm tl6n cu6i quf CHI TIEU niy Nim nry CAc khoan gjam trt 20.0 79. 299 .93 7 )0.A 19. 299 93 7 60.1 19. 947 43.828.5?1.426 6. 292 .035 -6 10 01 60.7 19. 951 .90 6 1.502.340.817 ... 840.4 79. 282 298 .301.745 I 1.138.781.027 - s6 dr30/ 09/ 2015 tri 082.72'7 hao mdn luY - 56 (3) Gi6 2.8', 79 1.138.781.027 cdn l?i cna TSCD hiiu hinh ( 1-2 ) - T?i ngny 01/01 /2015 98 8.7 59. 8 09 988.7 59. 809...
 • 15
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... 03 ndht 2 016 Ddni 31/ 0 312 016 tinh: 01/ 01n 016 A-TII SAN NGAN IA.dN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) Ti6n vir c6c kloan tllong aludng tten (11 0 =11 1 +11 2) l TiCn 8.062.303.856 11 0 Cic khob llLo-ng duong ... 7.829.8 01. 336 6.606 .19 1.7Jr 311 03/2 016 0l/ 01/ 2 016 Page 10 - Phai n6p BHXH, BHYT, BHTN 56. 911 .B00 c0ng 12 - Vay vi nq thuo tii 56. 911 .800 2 016 15 0.000.000 NgeD hdng TMCP D6ng A-CN Lang Ua 1. 100.000.000 ... ngny 0V 01/ 2 016 1. 638.094 .16 7 1. 638.094.367 - TAi ngny 3U03/2 016 t.535.887.034 1. 535.887.034 - s6 du 01/ 01/ 2 016 ki - Sii giim kl - Sd ung - s6 du 31/ 03/2 016 (r, ctd itt h"" -d" l,rY k6 - s6 du...
 • 15
 • 53
 • 0

Báo cáo thực tập đại học thăng long tại công ty cổ phần vấn dự án điện lực dầu khí

Báo cáo thực tập đại học thăng long tại công ty cổ phần tư vấn dự án điện lực dầu khí
... hai công ty là: Công ty TNHH MTV vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí (PMC1) Công ty TNHH MTV vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí (PMC2) thành Công ty Cổ phần vấn dự án Điện Lực Dầu khí ... sát dự án nhiệt điện công nghiệp, dân dụng, vấn lập dự án đầu công trình dân dụng, vấn đấu thầu cho dự án nhiệt điện Việc thành lập Công ty CP vấn dự án Điện lực Dầu khí nhằm thực ... XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 2.1 Khái quát ngành nghề kinh doanh công ty - vấn: + vấn quản lý đầu xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao...
 • 31
 • 163
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần vấn quản lý Quốc tế.doc

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý Quốc tế.doc
... Din gii B mỏy Cụng ty CP T qun Quc t Vn v ngun kinh doanh ca Cụng ty CP t Trang Hỡnh 2.3 Qun Quc t Mt s ch tiờu ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh ca 10 Hỡnh 2.4 Cụng ty CP T qun Quc t Bỏo cỏo ... bn Qung Ninh, cụng ty chu s cnh tranh gay gt vi cỏc cụng ty cựng nghnh i th cnh tranh ln nht ca Cụng ty l Cụng ty TNHH GIC Vit Nam, Cụng ty CP Chng nhn Vinacert õy l mt cụng ty cú mng li ỏnh giỏ ... qun hnh chớnh, qun cụng vic kinh doanh hoc cú th l qun mi hot ng ca Cụng ty, trng hp Cụng ty ang mun tỡm kim mt nh qun cú nng lc tht s thay th v trớ c Qun l mt cụng vic cn thit;...
 • 39
 • 527
 • 7

báo cáo thực tập Công ty Cổ phần vấn quản lý Quốc tế

báo cáo thực tập Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý Quốc tế
... Din gii B mỏy Cụng ty CP T qun Quc t Vn v ngun kinh doanh ca Cụng ty CP t Trang Hỡnh 2.3 Qun Quc t Mt s ch tiờu ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh ca 10 Hỡnh 2.4 Cụng ty CP T qun Quc t Bỏo cỏo ... bn Qung Ninh, cụng ty chu s cnh tranh gay gt vi cỏc cụng ty cựng nghnh i th cnh tranh ln nht ca Cụng ty l Cụng ty TNHH GIC Vit Nam, Cụng ty CP Chng nhn Vinacert õy l mt cụng ty cú mng li ỏnh giỏ ... qun hnh chớnh, qun cụng vic kinh doanh hoc cú th l qun mi hot ng ca Cụng ty, trng hp Cụng ty ang mun tỡm kim mt nh qun cú nng lc tht s thay th v trớ c Qun l mt cụng vic cn thit;...
 • 39
 • 472
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức hạch toán tại công ty cổ phần tư vấn dự án quốc tế kpftổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần tư vấn dự án quốc tế kpftổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần tư vấn dự án quốc tế kpfđặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần tư vấn dự án quốc tế kpfquá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần tư vấn dự án quốc tế kpfcông ty cổ phần tư vấn quản lý quốc tếcông ty cổ phần tư vấn xây dựng quốc tếnghi quyet dai hoi co dongcông ty cổ phần tư vấn xây dựng y tếchức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần lữ hành du lịch quốc tế phúc lợimẫu thẻ biểu quyết đại hội cổ đôngmẫu phiếu biểu quyết đại hội cổ đôngmau nghi quyet dai hoi chi bo co quanchuong trinh hanh dong rhuc hien nghi quyet dai hoi cua chi uy chi bonghị quyết đại hội xi của đảngGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)