Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5
... 83. 053 .470 .50 4 02 Yt .21 43 .5 52 . 347 .21 4 53 .7 45 .22 7.8 82 67. 650 .311.4\8 83.0s3.470.s04 Gi6 v6n hhng bfn 1l YT .22 35. 121 .640. 52 8 40.708 .20 0.039 52 . 223 .486.9 42 64.140 .21 9. 923 8.430.706.686 13.037. 027 .843 ... 178. 9 25 .331.7 45 173.401.36r.3s3 72. 296 .55 0.734 39.013 .20 3.110 72. 296.ss0.734 10.7 62. 006.s 55 13.467 471 2' ,7 10.1 62. 006 .55 5 84.699.018.s33 20 6. 359 .098.334 184.699.018 53 3 26 7. 757 .57 5. 822 25 8.839.7 72. 719 26 7. 757 .57 5. 822 ... Vi0t 2. 711 .53 9. 928 1.440.'714.000 1.099.846 .21 9 1.099.846 .21 9 2. 484.866.8 82 7 .28 4.866.8 82 20.878 .21 3.100 24 .878 .21 3.100 3.7 12. 714 .21 9 1.347.686.t 25 369 .54 0.489 5. 77 26 9 23 8 5. 114 .22 3 .53 0 7.114 .22 3 .53 0...
  • 29
  • 70
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... 664 .20 0 25 5 .20 0 1 62. 180.400 44 .20 0 44 .20 0 32. 428 .733.780 25 .166.814.400 99 .26 7.300 514.830 .26 8 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 33.085.071.818 25 .166.814.400 421 .000 .20 0 2. 765.584 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 55. 422 .7 92. 288 ... 763.400.889 20 0 B TAl SAN DAI ~N 181. 725 .661 .26 9 183.4 72. 233.93a j ) 22 0 22 1 Hi san ca dinh hCiuhinh 22 2 - Nguyen giG GiG trj hao mon fup kJ 22 3 22 7 153 .24 7. 829 .9 92 II Tai san e6 djnh Hi san ca dinh ... 1.564.741 .20 0 4.875 .23 7.500 Cu6i kY VND 25 .000.000 801.008. 823 (29 3.185) (315 .21 8) ( 62. 207. 622 ) (2. 698.153) (2. 698.153) (22 .994.058.508) (22 .661 .29 7 .25 2) (380.008. 623 ) (1 02. 7 32. 518) (86.843.193) 21 4.800...
  • 30
  • 98
  • 0

Xem thêm