Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An
... 907 thuQc phuong Tan Khanh - Tan An - Long An ; 239m2 ddt thuQc thira 306 thuoc phuong - Tan An - Long An va 152m2 ddt thuoc met phAn thira 410, 411 thuec phuong - Tan An -Long An d~u la quyen ... 907 thuQc phu6ng Tan KMnh - Tan An - Long An ; 239m2 dAt thuQc thua 306 thuQc phu6ng - Tan An - Long An va 152m2 dAt thuQc mQt phAn thua 410, 411 thuQc phu6ng - Tan An -Long An d€u la quy€n su ... Nha nuoc - Cong ty TNHH MTV Cftp nuoc Long An theo Quyet djnh s6 1429/Q£>-UBND 24 thang nam 2013 cua Uy ban Nhan dan tinh Long An Cong ty hoat dQng theo Gifty Chirng nhan Dang ky doanh nghiep...
 • 24
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An
... san c6 dinh vo hinh la gia tr] quyen su dung dM cho cac khu dAttai: 292m2 dAtthuQc thira 907 thuoc phuong Tan Khanh - Tan An - Long An ; 239m2 dAtthuoc thira 306 thuoc phuong - Tan An - Long An ... Cong ty C6 phAn cAp thoat mroc Long An la doanh nghiep duoc c6 phAn h6a tir Doanh nghiep Nha nuoc - Cong ty TNHH MTV cap nuoc Long An theo Quyet dinh s6 1429/QD-UBND 24 thang narn 2013 cua Uy ban ... ban Nhan dan tinh Long An Cong ty hoat dQng theo GiAy Chirng nhan Dang kY doanh nghiep s6 1100101500 dang ky IAn dAu 121712007 K~ hoach va DAu tu tinh Long An cAp va GiAy Clnrng nhan dang kY...
 • 25
 • 38
 • 1

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An
... Long An 2006 - 2008 Cong ty TNHH MTV C~p mroc Long An 2008 - 2010 Cong ty TNHH MTV Cap nuoc Long An 201 0-2 013 Cong ty TNHH MTV C~p mroc Long An 2013 d~n Cong ty c6 phan C~p thoat mroc Long An 2015 ... mroc Long An 1994 - 2005 Cong ty phat trien va kinh doanh nha Ciru Nhan vien Long 2006 - 2010 Cong ty c6 phan V~ tai Long An Nhan vien 2011 d6n Xi nghiep c~p mroc Tan An - Cong ty c6 phan Cap ... cua C6ng ty, 26/01 12015 Uy ban nhan dan tinh Long An ban hanh Quyet dinh s6 285/QD-UBND v~ viec di~u chinh V6n di~u l~ cua Cong ty c6 phan c~p thoat mroc Long An Ngay 23/04 12015, Congty duce Sa...
 • 25
 • 55
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An
... ngan h~n _ _ 10 VayvAngthu~tAichfnh~a~h~n 11 Du phong phai tra ngan han _ _ 319 .~ V .18 _ ; 320, -1 1 - - (5) - - - ~83 617 ~705 V .15 I - 9~ 312 7935~ j_ 3 21 - -I- 12 Quy khen thuang, phUc 19 i 324 - ... Chi phi khac 15 5.246.964 1. 105.000 Chi phi thue thu nhap doanh nghiep 1. 105.000 1. 7 01. 552 .19 8 1. 105.00 01 1.7 01. 552 .19 81 8 211 Chi phi thue TNDN hien hanh 1. 7 01. 552 .19 8 1. 7 01. 552 .19 8 911 Xac dinh ... 879.742. 314 1. 7 01. 552 .19 8 402.438. 713 -2 0.075.854 208.949.498 578.209.6 81 -3 89.336.037 17 8. 019 .520 ~ 71 879.742. 314 7 31. 1 91 1 61. 242.92 01 616 .705 .13 4 17 4.827.880 17 1 .17 8.920 5 31. 167.040 537. 911 .400...
 • 24
 • 28
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An
... nghiệp cấp nước Tân An Công ty cổ Nhân viên kế toán phần Cấp thoát nước Long An 2013 đến Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An - Trưởng Ban kiểm soát Số lượng cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần, ... 2008 - 2010 Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Quyền Kế toán trưởng 2011 - 2013 Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An Kế toán trưởng 2013 đến Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An Kế toán trưởng - Số ... cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 24/04/2013 UBND tỉnh Long An, ...
 • 38
 • 136
 • 0

Bản điều lệ - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An

Bản điều lệ - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An
... nang cao hoat dQng va quan Iy cua Cong ty; g Chu~n bi cac ban du toan dai han, hang nam va hang quy cua Cong ty (sau day goi la ban du to an) phuc V~I heat dQng quan Iy dai han, hang nam va hang ... ,th€ mo tai khoan ngan hang a nuoc ngoai thee cac guy dinh cua phap luat ~ -, -. _ .-" - - Cong ty tien hanh t~t ea cac khoan toan va giao dich k~ to an thong qua cac Uti khoan ti~n Viet Nam hoac ... quan den phan phoi loi nhuan duce thuc hien thee guy dinh cua phap lu?t XIV TAl KHOAN NGAN HANG, QUY Ht THONG Kt TOAN Di~u 40 DV TRU, NAM TAl CHiNH vA Tai khoan ngan hang Cong ty me tai khoan...
 • 35
 • 79
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần chứng khoán phương đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần chứng khoán phương đông
... nhân hoạt động kinh doanh Công ty III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Danh sách cổ đông nội người có liên ... quan Chi tiết file đính kèm Giao dịch cổ phiếu: - Giao dịch cổ phiếu: - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) : Các vấn đề cần lưu ý khác: Chủ ... HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 04 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012 Mua cổ phần phát hành thêm NH Đông Á 05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012 Thay đổi người công bố thông tin 06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012 Miễn nhiệm...
 • 2
 • 327
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần công trình giao thông sông đà

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần công trình giao thông sông đà
... Giám đốc Cty III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch TT Người thực giao dịch ... giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) Không có giao dịch V Các vấn đề cần lưu ý khác Nơi gửi: - Như Kg; - Lưu Cty T/M HĐQT CÔNG TY CHỦ TỊCH Lê Văn ... hệ với cổ đông nội bộ /cổ đông lớn B C A Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu Tỷ lệ % Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) D - Các giao dịch...
 • 2
 • 319
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần chứng khoán âu việt

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần chứng khoán âu việt
... trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC tháng đầu năm 2012 III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm): Không có ... cuối kỳ Số cổ phiếu 411 100 161 000 L Tỷ lệ 9.48% 0.45% Cơ Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) Stt Người thực giao dịch Công ty CPXNK Thủy ... Trạc,p.2,Q.8,Tp.HCM IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (Báo cáo tháng/năm): -Danh sách cổ đông nội & liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân TKGD CK Chức vụ công ty (nếu có) Đoàn Đức Vịnh Vũ Thị...
 • 8
 • 257
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hải phòng

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hải phòng
... thuộc Hội đồng quản trị: II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số Nghị Ngày Nội dung III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý thay đổi): Không có IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn ... người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu: ST T Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ /cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ Lý tăng, ... đổi, thưởng ) Tỷ lệ - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) V Các vấn đề cần lưu ý khác CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Như kính gửi;...
 • 3
 • 332
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần chứng khoán hòa bình

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần chứng khoán hòa bình
... Cổ đông sáng lập 330.000 1% 0 Bán - Các giao dịch khác (như: quyền mua cổ phiếu): Không có giao dịch V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có Trên báo cáo sơ lựợc tình hình quản trị Công ty Cổ phần ... phương án phân phối số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức danh sách cổ đông nhận cổ tức, vốn điều lệ sau hoàn thành phát hành HBS Quyết định mua lại cổ phần công ty quản lý quỹ; ủy quyền ... lựợc tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty nỗ lực năm 2012, tiếp tục đạo sát hoàn thiện hệ thống quản trị - cấu tổ chức nhằm giữ vững, đẩy mạnh...
 • 4
 • 235
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bình dương

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bình dương
... nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Hải Phòng - Lập văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Hà Nội III/ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không ... 10/2011/NQ-HĐQT Ngày Nội dung ký kinh doanh chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Hải Phòng 26/04/2011 - Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ... Chủ trương tiếp tục góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Xi măng Hà tiên Kiên Giang – Becamex theo Nghị đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex...
 • 2
 • 354
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần chứng khoán âu việt

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần chứng khoán âu việt
... giá chứng khoán OTC tháng đầu năm 2012 III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm): Không có IV Giao dịch cổ đông ... khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) Stt Người thực giao dịch Công ty CPXNK Thủy sản Bến Tre Đoàn Đức Tuyên Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Không có ... phiếu số công ty niêm yết sàn tháng 3/2012 4/2012/NQAVSC/HĐQT 3/4/2012 HĐQT nghị sách mua bán cổ phiếu số công ty niêm yết sàn tháng 4/2012 5/2012/NQ-AVSCHĐQT 3/5/2012 HĐQT nghị sách mua bán cổ phiếu...
 • 4
 • 274
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần khí và khoáng sản hà giang

Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản hà giang
... thành lập Chi nhánh Nội, Công ty cổ phần khí Khoáng sản Giang với nội dung sau: - Địa điểm Văn phòng Chi nhánh Nội: Thành phố Nội - Thời gian thực hiện: Chủ tịch Hội đồng quản trị ... định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 03/QĐ-HĐQT 16/4/2012 Thành lập Chi nhánh Nội công ty cổ phần khí Khoáng sản Giang 10 04/QĐ-HĐQT 05/NQ-HĐQT 05/QĐ-HĐQT 06/QĐ-HĐQT ... 07/NQ-HĐQT 16/4/2012 02/05/2012 Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Nội- Công ty cổ phần khí Khoáng sản Giang 1.Thống thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015...
 • 5
 • 228
 • 0

Xem thêm