Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lilama 7

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lilama 5

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lilama 5
... 01101t20t4 t5 1 ,53 0,900 1, 52 0 ,369,944 1, 52 0 ,369,844 838, I 65, 7 45 2, 138,1 65, 7 45 1 ,57 4,7 45, 729 1 ,58 6,7 45, 729 2, 2 95, 9 02, 50 4 2, 2 85, 8 02, 50 4 1 72, 313, 029 4 15, 464,390 193 ,51 7,1 92 3,6 95, 429 ,938 3,406,0 02, 51 8 ... 3,4 85, 5s6,1 l8 341,9 45, 0 05 541,9 45, 0 05 141,800,000 22 7,600,000 750 ,701,033 950 ,701,033 29 4,990,6 95 29 4,880,6 85 149, 059 ,53 0 t48, 059 ,s30 1 ,22 1 ,23 2 ,22 4 1 , 25 1 ,23 2 ,22 4 55 0, 054 , 624 2, 977,634,7 52 8,879 ,22 3 ,5 52 ... 5, 6 15, 666,013 13, 724 ,20 4,946 10 ,59 9, 954 ,9 52 10 ,59 8, 954 ,8 52 Chi phi bdn hing 24 lf 25 3 ,51 9, 728 ,6 12 3, 053 ,9 72, 6 62 5, 3 05, 353 ,3 35 5,416, 355 ,146 75, 423 ,039 153 , 721 ,3 62 160,139,996 24 0,9 12, 3 62 29,086,138...
  • 12
  • 74
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... hoan Il;li Ti~n nQp Quy he; trQ'thanh toan Tai san dai hl;illkhac TONG C(>NG TAl SAN (27 0=100 +20 0) 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 8 27 0 V.05 V.06 ( 16,4 62, 511.3 12) ... 140 24 1,0 02, 720 1,461,755,863 165,1 72, 243.937 (8,581,957 ,26 0) 311,7 82, 720 2, 314, 027 , 527 21 9,3 62, 268,3 12 (7,9 12, 874,953) 150 5, 029 ,21 5,0 92 1,4 92, 629 ,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1, 526 ,614,091 ... 10,000 26 ,107,694,185 4 02, 1 10,000 151,107,694,185 15 ,24 1,807,039 1, 622 ,814 ,27 3 1, 622 ,814 ,27 3 15 ,24 1,807,039 1, 622 ,814 ,27 3 1, 622 ,814 ,27 3 4 02, II 0,000 4 02, 110,000 4 02, 110,000 4 02, 110,000 16,4 62, 511,312...
  • 14
  • 63
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Alphanam E&C
... ddi han kh6c 21 8 v.07 Dr7 phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi (-) 21 9 - Nquv6n qi5 1.0e., 929 ,7 7e 2, 333,051, 628 115, 025 ,796,1 12 84,818, 928 ,856 "1'9.1.9'9? -2 , 999 9,9Q1.,-o'!.!,?99 21 1 21 2 -cg.flinlr ... TAi s6n c6 oinn hou hinh " 21 0 !, v61 fi1f 9oalh sQe.9gl ui IrHg !hy99 riisin 2, 998 ,23 0,380 22 0 22 1 22 2 v08 4,916, 322 ,960 5,561 ,015 ,29 8 13, 327 ,374, 824 13, 327 ,374, 824 fl; \\r \ Mi sii Thuy6t ... oAu nim N9r DUNG (30/06 /20 14) (01t01t20141 (-) Tdi sdn c6 elnn thuo tdi chinh - Gid tri hao mdn luY kC oia ruouven - G!6 tri hgo mon 7?9 I 22 ! 22 6 k6 (:) !9.y 22 7 lt- 22 9 Chi ohi xAv duno ccv...
  • 20
  • 35
  • 0

Xem thêm