Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... 1.922.059 .34 9 5. 132 .902. 430 11 Thu nh p khác 501. 636 .36 4 12 Chi phí khác 1 23. 6 63. 334 13 L i nhu n khác 37 7.9 73. 030 14 T ng l i nhu n k toán tr 1.922.059 .34 9 5.510.875.460 15 Thu thu nh p doanh nghi p 33 6 .36 0 .38 6 ... TÀI CHÍNH C (Ch áp d ng STT B N i v i báo cáo n m) Ch tiêu n v tính K tr c K báo cáo % C c u tài s n - Tài s n dài h n/T ng tài s n 70.40% 56, 53% 62 .33 % - Ngu n v n ch s h u/ T ng ngu n v n 43, 47% ... T ng ngu n v n 43, 47% 37 .67% - Kh n ng toán nhanh 0,28 0 .32 - Kh n ng toán hi n hành 66,64% - N ph i tr / T ng ngu n v n 29.60% - Tài s n ng n h n/T ng tài s n 33 ,36 % 1, 23 1.16 2% 1.02% 7,42%...
 • 3
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico
... 280,027 ,30 9 1 ,32 0,128,741 4 93 Lũy kế 35 ,756,254,6 63 35,756,254,6 63 31 ,37 3,817,212 4 ,38 2, 437 ,451 127,298, 531 7 03, 607,0 43 1 ,37 6,826,511 2,429 ,30 2,428 6,7 13, 989 (6,7 13, 989) 2,422,588, 439 433 ,142,925 ... Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Kỳ báo cáo 16,996,529,259 16,996,529,259 14,792,070,650 2,204,458,609 36 , 136 ,759 138 , 834 ,900 498,104,418 1,6 03, 656,050 3, 500,000 (3, 500,000) 1,600,156,050 280,027 ,30 9 ... vốn đầu XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác + Quỹ khen thưởng phúc lợi + Nguồn kinh phí + Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,989,445,514 124,419,000 124,419,000 0 669 ,31 6,7 73 126 ,36 9,000...
 • 2
 • 51
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 15 .14 1.577.028 15 .14 1.577.028 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu vê bán hàng cung cấp dịch vụ 15 .14 1.577.028 15 .14 1.577.028 Giá ... 758.589.994 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1. 820.279.603 1. 820.279.603 11 Thu nhập khác 13 8.000.000 13 8.000.000 12 Chi phí khác 12 3.663.334 12 3.663.334 13 Lợi nhuận khác 14 .336.666 14 .336.666 14 ... 249,72 18 Cổ tức cổ phiếu V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Đơn vị tính % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Cơ cấu...
 • 3
 • 115
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... 866 ,35 18 Cổ tức cổ phiếu V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Đơn vị tính % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Cơ cấu ... 980.248.6 83 2.756.157.7 53 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3. 525.2 83. 635 6.666.791. 837 11 Thu nhập khác 825 4 03. 057.189 12 Chi phí khác 5.001 39 1.702. 930 13 Lợi nhuận khác -4 .176 11 .35 4.259 ... - Các quỹ 711.066.077 711.066.077 2.276.156.608 4.762.976.178 Nguồn kinh phí quỹ khác 36 2. 736 .196 34 6. 736 .196 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 36 2. 736 .196 34 6. 736 .196 - Lợi nhuận sau...
 • 3
 • 50
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... - Các qu 711.066.077 1.660.078. 928 2. 605.454.407 4. 127 . 923 .21 2 Ngu n kinh phí qu khác 303 .23 6.196 641.740 .28 5 - Qu khen th 303 .23 6.196 641.740 .28 5 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i - Ngu ... kho n gi m tr doanh thu K báo cáo 22 .905 .21 7.165 38.046.794.193 Doanh thu thu n vê bán hàng cung c p d ch v 22 .905 .21 7.165 38.046.794.193 Giá v n hàng bán 20 .4 02. 2 62. 574 32. 560.105.861 LN g p v ... i c phi u ng tài ng kinh doanh 123 .663.334 363.636.364 306.984.9 72 765.639.039 1.447 .21 4.870 2. 823 .177.0 72 508,68 B N i v i báo cáo n m) STT 3.588.816.111 26 0,76 V CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C (Ch...
 • 3
 • 61
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... 82,149,211 34 ,34 5,4 43, 882 57,4 43, 882 0 34 ,288,000,000 791,160,591 233 ,150,140 791,160,591 233 ,150,140 298,1 63, 478 298,1 63, 478 73, 347,251 73, 347,251 73, 347,251 73, 347,251 73, 347,251 73, 347,251 36 ,36 7,772,590 ... với báo cáo tài chính) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận PN, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quí 3/ 2010 ( 01/07 /2011 30 /09 /2011 ) THUYẾT MINH BÁO ... với báo cáo tài chính) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận PN, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quí 3/ 2010 ( 01/07 /2011 30 /09 /2011 ) THUYẾT MINH BÁO...
 • 18
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Bạch Đằng TMC

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
... 16.100 .34 2 .36 3 16.100 .34 2 .36 3 - Mua năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác - - Số dư cuối năm - - 16.100 .34 2 .36 3 16.100 .34 2 .36 3 Số dư đầu năm - Khấu hao năm - - - Tăng khác - Thanh ... đồng xây dựng Cộng Quý 3/ 2014 Quý 3/ 20 13 6.151.798 .39 2 6.151.798 .39 2 6 .35 6.225.985 6 .35 6.225.985 Quý 3/ 2014 Quý 3/ 20 13 02 Giá vốn hàng bán 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - TMC Số ... bán - - - Giảm khác Số dư cuối năm - - III Giá trị lại - - Tại ngày đầu năm 16.100 .34 2 .36 3 16.100 .34 2 .36 3 Tại ngày cuối Quý 3/ 2014 16.100 .34 2 .36 3 16.100 .34 2 .36 3 II Giá trị hao mòn luỹ kế - 08...
 • 18
 • 87
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Bạch Đằng TMC

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
... 1. 536 .30 3. 838 964. 137 .660 136 .2 73. 427 83. 778.915 29. 731 . 230 6. 632 .699. 532 1.702 .30 8.495 - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - - - - - - - - - - - Giảm ... khác 16.100 .34 2 .36 3 - 16.100 .34 2 .36 3 - Số dư cuối quý III /2011 16.100 .34 2 .36 3 16.100 .34 2 .36 3 - - - - Giảm khác - Số dư cuối quý III /2011 - - - - 16.100 .34 2 .36 3 16.100 .34 2 .36 3 Khoản mục I Nguyên ... giá Số dư đầu năm - Mua năm - 14.270.991.716 9.977.002.410 2.257.149.1 13 194 .34 9.485 11 .34 5.455 16.722.490 .31 4 9.988 .34 7.865 - Đầu XDCB hoàn thành - - - - - - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang...
 • 18
 • 99
 • 0

Xem thêm