Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... Nguyễn Văn Trỗi - Thực liên doanh xây dựng nhà máy thủy điện Đại Nga CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Báo cáo thường niên năm 2008 - Hoàn tất thủ tục cấp phép đầu xây dựng khu resort ... khai việc xây dựng khai thác quản lý thủy điện Đại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Báo cáo thường niên năm 2008 Nga, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động đầu xây lắp Công ty khu vực ... kiện thuận lợi để Công ty tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực đầu Ngay lĩnh vực này, Hội đồng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Báo cáo thường niên năm 2008 Quản trị Công ty mạnh dạn tham...
 • 9
 • 63
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... 2010 BÁO CÁO KIỂM TỐN Về báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng Lương Tài Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Cơng ty cổ phần đầu xây dựng Lương Tài ... Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng Lương Tài Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng Lương Tài lập ngày 05 tháng năm 2010 gồm: Bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 12 năm 2009, Báo ... xét báo cáo tài q năm cơng ty 18 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN NĂM 2009 Ban Giám đốc Cơng ty cổ phần đầu xây dựng Lương Tài (sau gọi tắt “Cơng ty ) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Cơng ty từ ngày...
 • 49
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... 1,617,502,024 34 - Công ty CK ngân hàng Đông - Công ty TNHH KT XD Nam Phan - Công ty CP SX TM Tân Phong - Công ty CP Thiên Thanh - Cty CP Kỹ Thuật Thăng Long - Công ty TNHH SX Tấn Phong - Công ty TNHH ... Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu - Nguyên giá - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tài dài hạn Đầu vào công ty Đầu vào công ty liên kết, liên doanh Đầu dài ... 9.659.277.939đ - Số cổ phiếu lưu hành (5.550.000 - 40.000 ) VI Những thông tin khác Số liệu so sánh Số liệu so sánh số liệu báo cáo tài năm 2009 Công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Lương Tài kiểm toán công ty...
 • 46
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
... tháng năm 2012 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Lương Tài Kính gửi : Hội Đồng Quản Trò Công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng ... Đầu Xây Dựng Lương Tài Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Lương Tài Chúng kiểm toán báo cáo tài Công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Lương Tài lập ngày 20 tháng 02 năm 2012 gồm: Bảng ... cơng ty - Xem xét báo cáo tài q năm cơng ty BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN NĂM 2011 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đầu Xây dựng Lương Tài (sau gọi tắt “Cơng ty )...
 • 58
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Bình Chánh

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
... Triều An - Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Địa ốc N gân Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Đầu bất động sản Sài Gòn Á Châu - Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Thương mại địa ốc Bình Chánh (Biresco) ... hoạch năm 2008 - Giá trị thực thu hồi đất năm 2008 390,59 tỷ đồng ng ứng đạt 83 % so với kế hoạch năm 2008 - Giá trị đầu xây lắp 115,2 tỷ đồng đạt 88 % kế hoạch năm 2008; giảm 11 % so với năm ... để đầu xây dựng dự án Khu phức hợp SJ1 Plaza có quy mơ diện tích đất 13.387m2, tổng vốn đầu ước tính 716 tỷ đồng VII Tổ chức nhân - Cơ cấu tổ chức cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...
 • 13
 • 43
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần đầu & xây dựng tây hồ tp hồ chí minh ngày 07 tháng 4 năm 2012 niềm tin vững bến

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần đầu tư & xây dựng tây hồ tp hồ chí minh ngày 07 tháng 4 năm 2012 niềm tin vững bến
... ngân hàng nguồn ứng trước Chủ đầu công trình xây dựng Tháng 1/2 007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ tỷ đồng ... thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 07/ 01/2 007 mắt Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 MỤC LỤC Trang LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 CÁC CÔNG TY CÓ...
 • 27
 • 297
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Bình Chánh

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
... 25.355.000.000 - - - - 12.885.275.252 - 12.885.275.252 3.852.000.000 - - - 9.033.275.252 VN} Quỵ ẵòu từ triổn 24.380.408.572 12.677.000.000 - - - - 11.703.408.572 - 11.703.408.572 3.852.000.000 - - - 7.851.408.572 ... 42 - Trẩch quỵ khen thừũng, phềc lụi Trẩch lõp cắc quỵ khắc - Chia cỡ tửc }iồu chấnh tìng li Quyọt toắn thuọ nìm 2004 v 2005 430.000.000.000 - - - - - 430.000.000.000 - 430.000.000.000 - - - - ... 600 542 Sau tìng 500 Trừc tìng 400 300 270 200 100 18 36 54 1 3-1 0-1 999 1 5-0 7-2 005 2 6-0 5-2 006 1 5-0 5-2 007 2 2-1 1-2 007 NIƠM YƯT Ngy 16/03 /2009, m chửng khoắn BCI chẩnh thửc giao dèch trón sn HOSE vi...
 • 92
 • 46
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 3-2

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
... thức chuyển loại hình công ty Cổ phần, tên gọi Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 3-2 (CIC32) Báo cáo thường niên 2015 sang Cổ phần Đầu Xây dựng 3-2 (Mã cổ phiếu C32), bắt đầu giao dịch Sở Giao dịch ... CTCP phần Đầu Xây dựng 3-2 Số cổ phiếu nắm giữ: 112.200 cổ phần tháng 07 năm 2005 Đầu Xây dựng 3-2 Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phần Số cổ phiếu nắm giữ: 2.500 cổ phần Báo cáo thường niên 2015 22 ... cổ phiếu nắm giữ: cổ phần Hiện nay: Thành viên Hội Đồng Đầu Xây dựng 3-2 Quản trị CTCP Đầu Xây dựng 3-2 Số cổ phiếu nắm giữ: 25.500 cổ Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phần phần Báo cáo thường niên...
 • 140
 • 182
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 3-2

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
... (SB.P.Corp) Công ty đổi tên thành công ty Đầu tƣ X y dựng 3/2 Công ty thức chuyển sang loại hình công ty Cổ phần, tên g i Công ty Cổ phần Đầu tƣ X y dựng 3-2 (CIC 3-2 ) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Xây ... Minh Kỷ niệm 20 năm thành lập phát triển Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 3-2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Các kiện khác T ngày đầu thành lập, xây dựng l nh vực kinh doanh công ty Theo nhu ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - 2013 THÔNG TIN CHUNG Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 3-2 Giấy chứng nhận ĐKDN : 3700146225...
 • 96
 • 195
 • 0

Xem thêm