Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... 2.300.000 cổ phần Trong đó: - Cổ tức chia cổ phần: 400.000 cổ phần - Số cổ phần dự kiến phát hành thêm để chào bán: 1.900.000 cổ phần c Loại cổ phần : cổ phần phổ thông d Mệnh giá cổ phần: 10.000 ... THI HÀNH Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực nội dung Nghị Nghị gửi cho tất cổ đông Công ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - Các cổ đông; - Lưu VP ... đồng/ cổ phần; Loại cổ phần: cổ phần phổ thông; Mã cổ phiếu: MAC Đối tượng, giá chào bán số lượng chào bán: a Phát hành cho cổ đông hữu: Cổ đông hữu thực quyền mua thêm cổ phần cổ đông có tên danh...
 • 5
 • 24
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... HÀNH Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực nội dung Nghị Nghị gửi cho tất cổ đông Công ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - Các cổ đông; Sở GDCK TPHN - ... uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị nêu báo cáo kết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Nghị thông qua với tỷ lệ biểu đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền ... Anh để kiểm toán báo cáo tài Công ty năm 2011 Nghị thông qua với tỷ lệ biểu đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu có hiệu lực thi hành Nghị Thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm...
 • 3
 • 25
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... ĐHCĐ Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải biểu thông qua Đại hội ngày 26 tháng năm 2016 có hiệu lực sau kết thúc Đại hội Nơi nhận: - Ủy ban CKNN Sở GDCKHN Lưu HĐQT,BKS, BTT, VP - TM ... Điều 9: Đại hội đồng cổ đông trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực công việc cần thiết để triển khai nghị nêu Tỷ lệ biểu đồng ý:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Toàn văn nghị ... Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký niêm yết bổ sung toàn số cổ phiếu trả cổ tức Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền...
 • 3
 • 17
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... hoá - Dịch vụ lai dắt tàu biển - Dịch vụ sửa chữa tàu biển cảng - Dịch vụ vệ sinh tàu biển BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI - Dịch vụ bốc dỡ hàng ... Công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng hải I trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần Gọi là: Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Sau tiến hành cổ phần hoá, Công ty ... tới thành công tương lai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI II Báo cáo Hội đồng quản trị Đánh giá hoạt động Công ty năm tài 2010 : Mặc dù năm 2010 kinh...
 • 30
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... DNNN Công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng hải I trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần Gọi là: Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Sau tiến hành cổ phần hoá, Công ... khách hàng thị trường cung ứng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 10 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI IV Báo cáo tài Báo cáo kết kinh doanh Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2011 Mẫu ... trình thực nghiệp vụ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI 4.Các kế hoạch năm 2012: Từ những nhận định chung HĐQT công ty xác định năm 2012 sẽ có...
 • 26
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... công tác:  1988 - 1991: Làm việc Công ty công nghệ phẩm Minh Khai  1992 - 2004: Làm Công ty cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH ... (VND) - 01/01 /2012 (VND) - 9.901.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI An Công ty Cổ phần Hải Minh Công ty TNHH Vận tải Xếp dỡ Hải An Công ty Cổ phần Hàng Hải Nam Dương Công ... Công ty CP Nam Dương Lãi cổ tức, lợi nhuận chia BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 47 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI Lãi cổ tức Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An Lãi cổ tức Công...
 • 52
 • 20
 • 0

Hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu thiết bị van sang thị trường Nhật Bản của Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ kỹ thuật hàng hải

Hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu thiết bị van sang thị trường Nhật Bản của Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải
... thực hợp đồng gia công xuất thiết bị van sang thị trường Nhật Bản Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ kỹ thuật hàng hải Quy trình thực hợp đồng gia công xuất thiết bị van sang thị trường Nhật Bản Công ... THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI 3.1 Khái quát hoạt động gia công xuất thiết bị van sang thị trường Nhật Bản Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ kỹ thuật ... CỨU VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU THIẾT BỊ VAN SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI 1.1 Tính cấp thiết đề...
 • 46
 • 505
 • 2

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ kỹ thuật hàng hải

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải
... Công ty cung ứng dịch vụ Hàng hải I, trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000582 ngày 29/09/2003 Sở Kế hoạch Đầu t- Hải Phòng ... 2500 Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ kỹ thuật Hàng hải doanh nghiệp đ-ợc thành lập theo định số 2375/QĐ-BGTVT ngày 14/08/2003 Bộ tr-ởng Bộ Giao thông vận tải việc chuyển doanh nghiệp Nhà n-ớc Công ... cui tun hp * Kế toán công nợ phải thu, phải trả: Căn vào chứng từ toán, hoá đơn bên bán, phiếu tạm ứng để lập lệnh thu, chi toán khoản công nợ với khách hàng tiền mặt tiền gửi * Kế toán TSCĐ xây...
 • 104
 • 245
 • 0

Tài liệu Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ kỹ thuật hàng hải docx

Tài liệu Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải docx
... Công ty cung ứng dịch vụ Hàng hải I, trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000582 ngày 29/09/2003 Sở Kế hoạch Đầu t- Hải Phòng ... cui tun hp * Kế toán công nợ phải thu, phải trả: Căn vào chứng từ toán, hoá đơn bên bán, phiếu tạm ứng để lập lệnh thu, chi toán khoản công nợ với khách hàng tiền mặt tiền gửi * Kế toán TSCĐ xây ... 2500 Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ kỹ thuật Hàng hải doanh nghiệp đ-ợc thành lập theo định số 2375/QĐ-BGTVT ngày 14/08/2003 Bộ tr-ởng Bộ Giao thông vận tải việc chuyển doanh nghiệp Nhà n-ớc Công...
 • 105
 • 184
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... việc công bố thông tin theo luật định việc công bố thông tin đến cổ đông hoạt động phát triển Công ty. Cụ thể, thông tin kịp thời hoạt động, kiện Công ty đến với cổ đông qua Website Công ty, công ... sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán: S Tên tổ T chức/cá T nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ công ty (nếu có) Nguyễn Hữu Vĩnh ... nhiệm IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan : Danh sách cổ đông nội người có liên quan Chức vụ công ty (nếu có) Tên tổ chức/cá nhân Stt Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối...
 • 4
 • 98
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... Quyền, Hải Phòng BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (gọi tắt Công ty ) trình bày báo cáo với báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết ... khác Công ty Cổ phần Thực phẩm Vijais (*) Dư nợ phải trả khác Cộng (*) Số tiền Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ủy thác Công ty Cổ phần Thực phẩm Vijais mua cổ phần Công ty Cổ phần ... Công ty 32 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI Số 8A Đường vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 35
 • 173
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
... Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v CN VN CH S HU 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 I1 10 Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ... 90,000,000 - 74,800, 833 ,144 73, 344 ,31 2,446 74,800, 833 ,144 63, 331 , 230 ,000 1,880,000 6, 037 ,37 9,821 1,498 ,36 1,089 22,862,255 3, 909,119,979 73, 344 ,31 2,446 54,998,110,000 8 ,33 5,000,000 5,420,574 ,38 0 1 ,34 4,159,729 ... 67,790 ,38 1 36 , 831 ,824 - Trong ú: Chi phớ lói vay 23 Quí 3/ 2014 32 ,250,170 ,32 6 26,665,171,701 Quí 3/ 20 13 Lũy 30 /9 /2014 Lũy 30 /9/20 13 Chi phớ bỏn hng 24 VI.42 447 944 267 9 63, 3 93, 679 25 VI. 43 378 663...
 • 22
 • 88
 • 0

Xem thêm