Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... ktm ri ir :t 0ll 535 . 632 .0 93 10 234 3. 131 99 53. 231 . 737 3a.GiJ7i bi7s.67aJ3i 1.009.00 235 3 4.894.445.041 4.408.9 43. 340 1. 132 730 .004 3. 3 63. 239 .577 5. 134 .511592 25_6!t.274,41t 21.541 030 ,441 s.425.652.5A4 ... 7 .36 5 032 . 235 13. 13/ . 435 .32 7 32 .7 03. 1 53_ 1 53 u.126,779,161 tlt f ti 131 331 30 LK 19-ooanh loAldqigblchrih lhu I 339 302.S37 dti qli iiy i.m my 234 i2l3t 72iC6i00 406.2596 15 25 934 9 53 C h f i i i ... 400.000 32 429 4 5-6 1i,000,000 32 .429.400 000 qrat qrY cdpt'lg" tn'Er'n 466 83. 000 000 q"p - vdn dr, rl 46. 633 000000 46. 633 .000 000 7. 734 .46i.600 4. 633 .30 0 30 000 4.6ts:3dd 3 21. 539 .294 436 7 .36 5 032 . 235 ...
 • 15
 • 30
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 33 .159.250.621 32 576 9 53 179 582 297.442 1 43. 654 077 2.866,0 53. 81 88.4titt.(xx) 31 7 31 8 31 9 v.14 524.489 7 93 452.559.0 93 320 32 1 32 2 J:! 862.620 496 32 3 745 428 910 16*o 'n 32 4 33 0 JJI 5JZ 33 4 ... khoin chenh - Lai tidn :{ dii S0 han i 46 5 83. 333 27.458 .33 3 10.248 .33 3 6.040. 833 quV 257.768.071 - Chi phi cii tao phuc hdi mOi truong m6 s6t 257.768.071 c0nq Page s u ndm 1 83 197.071 1 83. 197.071 ... 7.5 83. 7 73. 581 3. 342. 231 766 19.2 53 666 31 400.145 ke So du ddu nam - 795.818 182 So dLt cuoi quf Gi6 4, 633 .675 633 /' .-/ " 'r-.i Tdng c0ng cU Khau hao LK tLt ddu nam 0.976.659.1 58 766.121.949 238 .681...
 • 16
 • 36
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 433 ,32 2 ,31 740 .35 8,268 3. 831 .291 235 .768,17 119.212.769 2.427.945 131 .8 83. 458 6 .31 3.471.848 2.654. 732 .989 67.708.664 26,820,97A 36 2. 734 .471 6 ,38 5 .36 6, 031 2 .35 3.226.0 831 03. 137 .8 03 'r,aoo,zis,sir oz.zzg.ssi ... 45/2013flT-BTC Sddrlcudiqut oiiitri oin hi oia TSCD HH - Taingdyddunim - rai ngaicudiqui 5.565.458.289 758,256 .30 3 10.242.7 44 2 .34 0.6 23. 44 132 7 .35 0 ,39 6 25.417.62 8.258.849.750 433 ,32 2 ,31 740 .35 8,268 ... 405. 433 .0 39 15.721 058 10.962.000 56.0 53. 2 53 63. 981.8 13 2.610.000 17 .33 1 000 840.574.904 1.041. 031 825 ri;:ii-r.::.::'.1!l:i;,,.i"-i; ,-: i:i:r" !-: ;!:::'rti4:rr:;:l&.* !-' - i!.: ,-, : ,- - Chiphicaitaophuchdimoitrudng...
 • 16
 • 71
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 73.36b.;;, 5S2 .47 $ ii4 13 .47 9 .49 7 115.802. 142 - Chiphinhancong 10 .44 4. 940 .s49 - Chiphidichvumua 6.6 14. 669.267 - Chiphikh{cbing on r norroi "".,""'"""i 9.975.1 14. 56 1.521.5 14 5.822.716 4. 473.3'13.133 ... QuVphAttri€nkhoahqcv4c6ngnghe l V6n chi s& hii,u 4. 053.969 .45 1 7 .43 1.9 34. 903 4. 042 .969 .45 1 7. 247 3 14. 566 41 8 Page2 52.552.3 34. 329 E.' att ccr ji v 52.552.3 34. 32953.752.661.6 34 46.683.000.000 6.683.000.000 ... 32 .42 9 .40 0.000 32 .42 9 .40 0.000 - VOnddutu cia chlrs0 + Vdng6pddunim 7.885.1 10 4. 63B.3C0 M€nhgid + Doanhthug4chng6i + Doanh thud{t s€t 33 .47 7.078.833 9. 648 .250.289 24. 292.9 74. 496 6.207.665.380 24. 150.070.312...
 • 16
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... II .Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá Mã Thuyết tiêu minh 10 0 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 9 14 0 ... 785,433,292 13 ,600,000,000 1, 913 ,793,604 1, 813 ,843,604 99,950,000 3,4 81, 805,878 1, 500,666,989 1, 847,750,000 13 3,388,889 V.4 13 ,19 1,4 21, 129 13 ,19 1,4 21, 129 9,987,3 61, 1 61 9,987,3 61, 1 61 V.5 810 ,10 0,382 5 81, 866,767 ... 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 200 210 211 212 213 218 219 220 2 21 222 223 224 225 V .1 V.3 Số cuối kỳ Số đầu năm 28,9 91, 1 61, 669 13 ,075,846,554 2,375,846,554 10 ,700,000,000 28,566,776,396 14 ,385,433,292...
 • 11
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... Baocaotaichinh 02 tal QUY nem chinh 20 12 BANG CANoOI KEToAN- oUY 02 NAM20 12 s6 cuiiiky 30.i130.173.90 628 .556.776.396 15 .21 8.418.891 4,385.433 .29 2 2. 618.418.891 785.433 .29 2 ' 12. 600.000.000 '13.600.000.000 ... phlvalCphl - ChiphldU phdno tO - Chiphidichvumua - chi phibinotl6nk 31.317.468 198.009 .27 7 186.815.133 1.768.1 82. 058 38 .22 2.064 21 3.811.035 165.478.4 12 1.641.140 .21 3 - Thanh TSCD lY 13. 925 . 521 1& 925 " 521 ... 6ngtringen 79.147 .22 2 79.U7 .22 2 3.481.805.878 - NguyCn vqtlieu lieu, 9.461.559.871 44 .21 7.988 527 .4'16.396 - ChiphlSX,KDdo 4.14 2. 769.47 ' 12. 253.9 12. 910 gi6 tdn cOng ldc hang - DU phdng gi, giem...
 • 15
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 27 .36 4.028 56.547.917.871 56.547 917 871 46 6 83. 000 000 53. 4 23. 254.209 s3.4 23. 254.209 46.6 83. 000 000 049 1 63 970 v 88 .36 4.028 33 1 33 2 33 3 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 ^,|1 412 + tJ 414 v.18 ( 730 .457.045\ ... 270 v9 31 3 14 ^ 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 21.147 026.656 63. 505.6s0^6 83 63. 467"952. 938 6.957. 732 .812 6.892.270.845 30 0 31 0 31 1 31 2 28.562.889.797 27 924.448.907 406.202.829 232 . 238 .061 ... 14.884^ 634 .32 2 967.2 83. 162 865 37 9 967 5 73. 406.719 468 .31 4 681 62 810 719 39 .092.476 34 .690.219.8 03 14.884. 634 .32 2 81 31 6.2 53 23 775 785 28 .33 3.884.710 211 212 ltJ 218 219 220 tt'l 222 2 23 224...
 • 16
 • 53
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang
... 269 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 ... 9 83 - 39 5 531 9 63 - - - - - Sử dụng quỹ - - - Giảm khác - - Số dư cuối kỳ 23 359 610 000 805 496 415 616 631 946 (5 820 000) 39 5 531 9 63 (5 820 000) 17 39 7 480 33 799 135 841 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ... 0 63 572 245 575 2 83 824 765 19 026 39 2 7 73 494 951 13 294 39 2 19 026 39 2 13 294 39 2 33 799 135 841 33 799 135 841 23 359 610 000 29 36 1 533 216 29 36 1 533 216 23 359 610 000 805 496 415 17 39 7...
 • 13
 • 26
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiểm định và phân tích thông tinh trên báo cáo tài chính khách hàng vay vốn công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy tmctình hình tài chính và giá chứng khoán công ty cổ phần đường biên hòaphân tích tài chính và định giá cổphiếu công ty cổ phần tập đoàn đại dươngthực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về chế độ tiền lương tại công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp hưng nguyên nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họctình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần gạch ngói trung đôcông ty cổ phần gạch ngói thạch bàn số 3tên chính thức công ty cổ phần gạch ngói trung đô trung do joint stock companycông ty cổ phần gạch ngói rào gang với chức năng hoạt động chủ yếu trong giấy phép kinh doanh là sản xuất kinh doanh các loại gạch ngói có quy trình sản xuất liên tụcbáo cáo cải cách hành chính quý 3 năm 2012nguồn báo cáo tài chính năm 2010 2011 2012 công ty cổ phầnbáo cáo tài chính năm 2011 công ty cổ phầnbáo cáo tài chính quý 1 2010 của công ty xây dựng phú hậudự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề về phát triển chính sách xúc tiến sản phẩm máy lọc nước coway tại thị trường hà nội của công ty cổ phần thương mại carpa việt nam2 2 tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty cổ phần thương mại và xây dựng quốc toàn qua 3 năm 2012 2014tài tình hình hoạt động của công ty cổ phần trường phát làm đề tài nghiên cứu cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mìnhTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại