Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Chứng khoán MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Chứng khoán MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Chứng khoán MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT Việt Nam
... Báo cáo kiểm toán số: 1 3-0 1-2 27/5 14 Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2013 Mẫu B 01 - CTCK Báo cáo Tài kiểm toán Công ty Cổ phần Chứng ... 8.355.823.098 - - - - - 368.249.383.908 345.278.823.338 38.224.062.382 - - - 35 Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) Thuyết minh báo cáo tài cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiếp ... Công ty Trong năm, Công ty biến động vốn cổ phần Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 ngày 31 tháng 12 năm 2012, cấu cổ đông công ty sau: Số cổ phiếu Công ty Mirae Asset Securites (HK) Ltd Công ty Cổ...
  • 57
  • 18
  • 0

Xem thêm