Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 02-06-2009 - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 02-06-2009 - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
... thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Toàn văn Nghị thông qua đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu trí 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu có mặt họp có hiệu lực kể từ ng y 02/06/2009 Nơi gửi: - TT/GD/CK- ... Giám đốc công ty Nghị thông qua với tỷ lệ biểu trí 94,37 % / tổng số cổ phần có quyền biểu có mặt họp có hiệu lực thi hành Điều y quyền cho HĐQT thực công việc sau: 1- Lựa chọn công ty kiểm toán ... vay, vốn huy động, vốn góp liên doanh giao cho HĐQT định cho có hiệu 6- Tổ chức nghiệm thu toán kinh phí x y dựng nhà m y báo cáo với đại hội đồng cổ đông gần sau kết thúc Thực nội dung khác Nghị...
 • 4
 • 13
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
... Cai L y Nhân viên kế toán- Công ty chăn nuôi thú y Cai L y Kế toán trưởng- Công ty chăn nuôi thú y Cai L y Kế toán trưởng- Công ty cổ phần dược thú y Cai L y Trưởng phòng Kế hoạch- Kinh doanh- Công ... trưởng - Công ty cổ phần dược thú y Cai - Số cổ phần nắm giữ: - Số cổ phần nắm giữ L y 50.800 cổ phần Không người có liên quan: - Các khoản nợ công Không -1 1- ty: - Quyền lợi mâu thuẫn với Không Công ... chuyên môn: - Quá trình công tác: 199 2- 2002 200 3-2 005 200 6- Tiền Giang Cử nhân kinh tế Nhân viên kế toán- Công ty chăn nuôi thú y Cai L y Phó phòng kế toán- Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy...
 • 16
 • 17
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
... Đạt, Mekovet - Từ tháng 11/2012 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược thú y Cai L y Chức vụ công tác Công ty Thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược thú y Cai L y Chức vụ nắm ... Tiền Giang - Từ 1990 đến nay: Công tác Công ty CP Dược thú y Cai L y Chức vụ công tác Công ty Thành viên Ban kiểm soát; Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng Công ty CP Dược thú y Cai L y Chức vụ nắm ... (Mỹ); - Từ 2004 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam Chức vụ công tác Công ty Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Thú y Cai L y Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Tổng giám đốc công ty cổ phần...
 • 19
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
... http://www.uhy.vn BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ Đông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI L Y Chúng thực công tác soát xét Báo cáo tài Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai L y (sau gọi tắt Công ty ) ... CÔNG TY Công ty Cổ phần Dược thú y Cai L y tiền thân Công ty Chăn nuôi thú y Cai L y thành lập vào tháng 06/1990 sở sáp nhập Trạm thú y huyện Cai L y Liên hiệp Xí nghiệp chăn nuôi huyện Cai L y ... Tiến Đạt; - Từ tháng 11/2012 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai L y Chức vụ công tác Công ty Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thú y Cai L y Chức vụ nắm...
 • 24
 • 25
 • 0

phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược thú y cai lậy

phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược thú y cai lậy
... Th y Trang Phân tích tình hình tài Công ty cỗ phần Dược thú y Cai L y CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI L Y 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần ... PHÁT TRIỂN CÔNG TY 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI L Y .25 4.1 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 25 4.1.1 Phân tích bảng ... Th y Trang Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần Dược thú y Cai L y 4.1.2.3 Tình hình lợi nhuận a) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Phân tích tính hình tài vào Công ty cổ phần y CailợiL y ...
 • 70
 • 38
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
... u Công ty C ph n Dư c Thú y Cai L y cung c p T CH C TƯ V N: CÔNG TY CP CH NG KHOÁN QU C GIA B N CÁO B CH CTCP DƯ C THÚ Y CAI L Y III CÁC KHÁI NI M Công ty : Công ty C ph n Dư c Thú y Cai L y ... ph n c a Công ty tr lên 18 4.2 Cơ c u c ông 19 Công ty m , công ty con, công ty Công ty C ph n Dư c Thú y Cai L y gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i, công ty n m quy n ki ... Thú y Cai L y t i ng y 30/06/2008 19 B N CÁO B CH CTCP DƯ C THÚ Y CAI L Y Bi u 3: Cơ c u c ông c a Công ty t i th i i m 30/06/2008 36,88% 63,12% C ông Công ty C ông Công ty Công ty m , công ty...
 • 78
 • 23
 • 0

Xem thêm