Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... ddngnhdt COng ty BanKidm so6tc6 tr6chnhiemki6mtra gjitmsiitqu6trlnhthuchientheod(ng tinh thdnNghi quy6tniy Noi nhen: HDQT, BKS; - CddOngNBB; - UBCKNN,SGD HCM;nUC CK1P - LuuW, 9j; .-{ t I L9' C O ... l Cd DAUTU NAM BAY BAY CONGTY PHAN '\r-l \" L Dii rhc!i:01i.6:577 i77 ).r Nq, , " P'ct,M , F:r: 0s ll44 aaI ;- ngdy04 th1ng l0 nAm2014 TP.H6 A4inh, Chi 5o: 105/NQ-DHDCD NGH!QUYET B LG I D A ... Cd PHAN TY DAUTIJNAMBAY BAY /QH Cdncu LuArDoanhnghiepsc;60/2a05 l l duqc Qudchai nudc ConghoAt d hoi chi nghiaViCtNamthOngqua ngity29/11/2005; CenctDi6u le chucv; haat dong cttac6ng ty c6 phendeu...
 • 3
 • 15
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... xsu.~iJjJ~lja[ij-n~fp6n51 /:JjJT- -igpniJ liiijcr9j~iIi9~ejl/5 -. .- · - - · -u9P-06o;o-;;;S~-s:g;_ - -% 8 - -" -" -6 ugp -_ _ -_ ._ _ _ _ _ 9:J·"01 /:J u?!>f/Ip _ - im 9:J e!I /J - _. ... ·· .- ··· - · - · - ··· -6 li·9p·6£O' ZOS"P'£P ··············· · - · · ·%l· - - u9p O-· - - · -. _ ···.· - ····· - · · f) · - - -6 u9P ·· - · - · - ··· - .·.·.·.· - 6u·9P OOO:O;;.S-PS-: ... '%86'66 ~ /-1 1 !~M 6u9P 1?Anb n.~!q ~P /Ip iueui 6ugp 9J :J~J f . 6u-QP 6£O'LOS'v£v - - 6u9P-O · - -% L - - - - -6 u~9P 0. -. - - 5>18 TOGH-oel (lLji6un,...
 • 7
 • 18
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-04-2009 - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-04-2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... brcu ca quydt dV hep Didu : Chudny vi€c Chritich H6i atdngquin tri kiam Giiim ti6c Didu hirnh C6ngty-Tdt cd cAc Cd dAngthom dl dA biduquydtd6ngi vdi ti E I A0%, tuong ing 13.113.630 phAnftn cd tdngs(i ... laoHDQT, BKs 1a/a Ph6n cdnlaild Qui ph6ttri€nsAn xudtvir oi nhuen dd Didu : Th6ng qua viac chon C6ngty TNHH Kidmtoiin ve Tu vin Tai ...
 • 2
 • 23
 • 0

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NĂM BẢY BẢY- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 pdf

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 pdf
... gồm: Đvt: tỷ đồng Stt TÊN CÔNG TY Công ty Cổ phần vấn xây dựng 533 Công ty Cổ phần Đầu hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia Công ty Cổ phần Việt Quốc Vốn điều ... theo Thông số 38 /2007/ TT-BTC ngày 18/4 /2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Năm 2007 I Lịch ... Tổng Công ty XDCTGT 2003 -2007: Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty XDCTGT 10 /2007 - nay: Giám đốc Tài Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty :...
 • 35
 • 239
 • 0

báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần đầu năm bảy bảy

báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần đầu tư năm bảy bảy
... khác Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 www.nbb.com.vn www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên BÁO CÁO HOẠT ... Thành Công năm 2012 năm ĐOàn ng triệu Chủ tịch HĐQT Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 www.nbb.com.vn www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo ... thuế Công ty, khoảng 680.000.000 đồng Thưởng vượt kế hoạch: www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 11 Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên...
 • 37
 • 124
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... 3148/2013/BCKT-IFC Về Báo cáo tài hợp cho năm tài Cơng ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: CÁC CỔ ĐƠNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY ... đầu vào NBB QUAN HỆ CỔ ĐƠNG 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 Đã kiểm tốn BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy (gọi tắt “Cơng ty ) đệ trình báo cáo ... quan: Chi nhánh: Cơng ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Bình Thuận Điạ chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận; Cơng ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Tây Nam...
 • 80
 • 30
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... sắc năm 2009 Báo cáo thường niên 2009 NBB CORP 37 BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2009 Báo cáo Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy (gọi tắt Công ty ) đệ trình báo cáo với Báo cáo ... 435/HĐ-NBB ngày 04 tháng năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy (**): Nhận góp vốn đầu dự án Diamond Riverside từ Công ty Cổ phần ... thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY cầu phải lập kế hoạch thực công việc kiểm toán để...
 • 72
 • 74
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... khác Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 www.nbb.com.vn www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên BÁO CÁO HOẠT ... năm 2011 Về Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Công ty Cổ Phần Đầu Năm Bảy Bảy Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM ... thuế Công ty, khoảng 680.000.000 đồng Thưởng vượt kế hoạch: www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 11 Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên...
 • 37
 • 24
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Bình Thuận • Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Tây Nam • Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Miền Trung • Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy - ... 36 Báo cáo thường niên 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 Đã kiểm toán BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy công ty (Công ty mẹ công ty sau gọi tắt Công ... Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp kèm theo Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy công ty (Công ty mẹ công ty sau gọi tắt Công ty ), lập ngày 28 tháng năm 2014, từ...
 • 76
 • 17
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... 100% - - - - - 385.517.099.032 303.351.857.800 - - - - - - - - 18.000.000.000 - - - - - - 18.000.000.000 - - - - - - - - 18.000.000.000 - - - - - - (6.891.019.437) 113.477.728.497 - - - - - - - ... Cơng ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Tây Nam • Cơng ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Miền Bắc • Cơng ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Quảng Ngãi Cơng ty con: Cơng ty ... ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy cơng ty (Cơng ty mẹ cơng ty sau gọi tắt “Cơng ty ) đệ trình báo cáo với báo cáo tài hợp Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Số: 647/VN1A-HC-BC BÁO...
 • 40
 • 17
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu 577 Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp kèm theo Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy công ty (Công ty mẹ công ty sau gọi tắt Công ty ), lập ngày 23 tháng năm 2016 ... sinh Báo cáo thường niên 2015 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Công ty Cổ phần Đầu 577 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2015 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ ... Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu 577 công ty (Công ty mẹ công ty sau gọi tắt Công ty ) đệ trình báo cáo với báo cáo tài hợp Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 HỘI ĐỒNG QUẢN...
 • 90
 • 22
 • 0

Xem thêm