Văn hóa gia đình việt nam

Học thuyết nho giáo trong văn hóa gia đình Việt Nam

Học thuyết nho giáo trong văn hóa gia đình Việt Nam
... phần văn hóa Việt Nam Tuy nhiên dáng dấp văn hóa Trung Hoa mà điển hình Nho giáo thể rõ cấu, quan hệ thành viên tơn ti trật tự gia đình người Việt Trong quan niệm người Việt Nam Trung Quốc, gia đình ... nhằm biến Việt Nam thành vùng đất cai quản Trong du nhập văn hóa Nho giáo có vị trí cao xã hội Việt Nam đặc biệt Nho giáo ảnh hưởng tới mơ hình gia đình cách sâu sắc II NGUỒN GỐC CỦA NHO GIÁO Sự ... gia đình xã hội Bài tiểu luận với chủ đề Học thuyết Nho giáo văn hóa gia đình Việt Nam thực với mong muốn làm cho người đọc hiểu khái qt vẻ đẹp đạo đức truyền thống mối quan hệ gia đình người Việt...
 • 33
 • 413
 • 0

Học thuyết Nho giáo trong văn hóa gia đình Việt Nam

Học thuyết Nho giáo trong văn hóa gia đình Việt Nam
... phần văn hóa Việt Nam Tuy nhiên dáng dấp văn hóa Trung Hoa mà điển hình Nho giáo thể rõ cấu, quan hệ thành viên tơn ti trật tự gia đình người Việt Trong quan niệm người Việt Nam Trung Quốc, gia đình ... nhằm biến Việt Nam thành vùng đất cai quản Trong du nhập văn hóa Nho giáo có vị trí cao xã hội Việt Nam đặc biệt Nho giáo ảnh hưởng tới mơ hình gia đình cách sâu sắc II NGUỒN GỐC CỦA NHO GIÁO Sự ... gia đình xã hội Bài tiểu luận với chủ đề Học thuyết Nho giáo văn hóa gia đình Việt Nam thực với mong muốn làm cho người đọc hiểu khái qt vẻ đẹp đạo đức truyền thống mối quan hệ gia đình người Việt...
 • 33
 • 287
 • 0

giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa gia đình việt nam hiện nay

giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa gia đình việt nam hiện nay
... GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Những nhân tố khách quan tác động đến việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc xây dựng văn hóa gia đình Việt ... BẢN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Những giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa dân tộc xây dựng văn ... tác xây dựng gia đình Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ...
 • 26
 • 347
 • 0

giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa gia đình việt nam hiện nay

giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa gia đình việt nam hiện nay
... NHẰM GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY 145 3.1 Phương hướng giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc xây dựng văn hóa gia đình Việt ... tồn dân tộc Việt Nam 1.2 GIA ĐÌNH VIỆT NAM VÀ NHỮNG TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM 1.2.1 Khái quát gia đình văn hóa gia đình Việt Nam Khái quát gia đình Việt Nam Gia đình ... vào nghiệp xây dựng văn hóa dân tộc; giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc gia đình góp phần làm tăng lực văn hóa nội sinh dân tộc Hiện nay, việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc văn...
 • 204
 • 342
 • 2

Học thuyết nho giáo trong văn hóa gia đình Việt Nam

Học thuyết nho giáo trong văn hóa gia đình Việt Nam
... ng c a n n v n hóa gia đình (đi n hình Nho giáo) v n coi gia đình t bào c a xã h i Gia đình ph đ t Nho giáo T t ti n đ đ t o s ng ơng đ c xây d ng ni d ng Nho giáo coi tr ng gia đình s ng m nh ... hi u rõ h n v quan m Nho giáo m i quan h ch ng v vai trò c a t ng ch c ph n gia đình xã h i s đ đây: c xem xét d i Vai trò gia đình Trong gia đình Nho giáo truy n th ng Vi t Nam, m i quan h ch ... v y, Nho giáo đ nh ng quy đ nh ch t cs KIL OBO OKS CO M ch v quy n ngh a v c a m i thành viên gia đình V i quan m: Nam tơn, n ti”, quy n hành gia đình đ ng i cha gia đình Nh ng t i v Nho giáo...
 • 33
 • 112
 • 0

Văn hóa gia đình Việt Nam đại cương văn hóa

Văn hóa gia đình Việt Nam đại cương văn hóa
... mật gia đình Việt Nam 3.Thuật ngữ liên quan đến gia đình Gia cảnh (gia tư, gia sản, gia sự): tài sản gia đình Gia đạo: đạo lí, tình gia đình Gia giáo: giáo dục gia đình Gia phong (gia pháp , gia ... cảm gia đình III.MỘT SỐ HÌNH THÁI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 1 .Gia đình Việt Nam thời phong kiến Giai đoạn nước ta đề nặng quan niệm Nho giáo, có ba loại gia đình: gia đình bình dân, gia đình kẻ sĩ gia ... (hay gia đình hạt nhân): gia đình bao gồm cha mẹ • Gia đình ba hệ (hay gia đình truyền thống): gia đình bao gồm ông bà, cha mẹ gọi tam đại đồng đường.[2] • Gia đình bốn hệ trở lên: gia đình...
 • 35
 • 260
 • 0

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa gia đình việt nam hiện nay

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa gia đình việt nam hiện nay
... NHẰM GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY 145 3.1 Phương hướng giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc xây dựng văn hóa gia đình Việt ... tồn dân tộc Việt Nam 1.2 GIA ĐÌNH VIỆT NAM VÀ NHỮNG TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM 1.2.1 Khái quát gia đình văn hóa gia đình Việt Nam Khái quát gia đình Việt Nam Gia đình ... vào nghiệp xây dựng văn hóa dân tộc; giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc gia đình góp phần làm tăng lực văn hóa nội sinh dân tộc Hiện nay, việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc văn...
 • 204
 • 59
 • 0

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC HỌP MẶT BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ GIA ĐÌNH VIỆT NAM XÃ THẠNH LỢI NĂM 2016

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC HỌP MẶT BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ GIA ĐÌNH VIỆT NAM XÃ THẠNH LỢI NĂM 2016
... Từ ngân sách - Từ ngân sách huy n hỗ trợ Trên kế hoạch liên tịch tổ chức họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu Thạnh Lợi năm 2010./ UBMTTQ UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ Hội khuyến học Hội người ... duyệt hộ gia đình tiêu biểu phối hợp tổt chức ngày họp mặt g./ Công đoàn sở xã: - Phối hợp tham gia ngành liên tịch bình chọn xét duyệt hộ gia đình tiêu biểu Công nhân viên chức dự ngày họp mặt IV./ ... CĐCS lập Kế hoạch, hướng dẫn ấp chọn gia đình tiêu biểu dự họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2010; đồng thời, lập dự trù kinh phí tổ chức b./ UBMTTQ: - Hỗ trợ Hội KH, Hội NCT, phát...
 • 4
 • 282
 • 0

Văn hóa gia đình việt nam

Văn hóa gia đình việt nam
... trUc gia dinh cUng giam di co ra't nhieu d&i thi thi 25 gia dinh co mau chi co mau thu&n HoB 20 gia dinh mau thufrn, 19 gia dinh Can Tho 16 gia dinh an chung, gia dinh an rieng thi thi 13 chl gia ... nhang gia tri van hoa gia dinh tr\1dng vUa.mans tiOO uy quyen, he gia tri wa mans tlnh cons dons, ~ y gOi la van hoa gia dinh b8.o thU 2- c!t ChIt hoan toan vo1 nhi1ng gia tri giau phong ki~n gia ... tham gia mot phan vao s~ an chung va an rieng Thi d~ trong, cae gia dinh an rieng Ho' Chi Minh 10 gia co 23 thi thi gia dinh thon Ha Tay co 30 thuful, gia dir.h mau thuful, Thanh pho' 10 gia dinh...
 • 66
 • 33
 • 0

CHÍNH SÁCH dân số kế HOẠCH hóa GIA ĐÌNH VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH dân số kế HOẠCH hóa GIA ĐÌNH VIỆT NAM
... hoạch hóa gia đình  Một phận nhân dân, có cán bộ, đảng viên cho rằng, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình kết thúc, dẫn tới việc coi nhẹ công tác  Giải pháp hoàn thiện sách dân số KKHGĐ Hoàn ... Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII sách dân số kế hoạch hoá gia đình Nội dung sách DS-KHHGĐ Điều chỉnh Quy mô dân số Mỗi gia đình có hai Thực gia đình con, khoẻ mạnh Phụ nữ sinh độ tuổi từ 22 ... kế hoạch hóa gia đình năm qua có nhiều thay đổi, không ổn định  Các cấp, ngành chưa xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, vi phạm sách dân số - kế hoạch hóa gia...
 • 10
 • 393
 • 3

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hoá vào xây dựng gia đình văn hóa mới ở việt nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về văn hoá vào xây dựng gia đình văn hóa mới ở việt nam hiện nay
... Chương 1: tưởng Hồ Chí Minh văn hóa Chương 2: Sự vận dụng tưởng Hồ Chí Minh văn hóa vào xây dựng gia đình văn hoá Việt Nam B PHẦN NỘI DUNG Chương 1: tưởng Hồ Chí Minh văn hoá 1.1 Cơ sở hình ... nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh văn hoá và vận dụng vào xây dựng gia đình văn hoá Việt Nam III Đối ng nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh văn hoá; Sự nghiệp xây dựng gia đình văn hoá Việt Nam IV ... vận dụng tưởng văn hoá Hồ Chí Minh vào trình xây dựng gia đình văn hoá Việt Nam V Tình hình nghiên cứu Trong trình đổi nước ta, để làm sáng tỏ tưởng Hồ chí Minh nói chung và tưởng Hồ...
 • 147
 • 1,336
 • 7

Phát huy giá trị của gia đình Việt Nam truyền thống trong xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Bắc Giang hiện nay Luận văn ThS. Triết học

Phát huy giá trị của gia đình Việt Nam truyền thống trong xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Bắc Giang hiện nay Luận văn ThS. Triết học
... cầu phát huy giá trị truyền thống gia đình công tác xây dựng gia đình nay, tác giả chọn đề tài: Phát huy giá trị gia đình Việt Nam truyền thống xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Bắc Giang nay ... đình văn hóa tỉnh Bắc Giang Chƣơng GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG: NHỮNG GIÁ TRỊ CẦN PHÁT HUY TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Gia đình Việt Nam truyền thống giá trị 1.1.1 ... trình phát huy giá trị gia đình Việt Nam truyền thống xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Bắc Giang 2.2.1 Những biểu tích cực hạn chế việc phát huy giá trị gia đình Việt Nam truyền thống xây dựng gia đình...
 • 103
 • 364
 • 2

Giá trị đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam và sự kế thừa nó trong xây dựng gia đình văn hóa mới hiện nay (qua khảo sát ở Hưng Yên)

Giá trị đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam và sự kế thừa nó trong xây dựng gia đình văn hóa mới hiện nay (qua khảo sát ở Hưng Yên)
... gia đình Việt Nam xây dựng gia đình văn hoá Hưng Yên Chương Gia đình Hưng Yên giải pháp kế thừa giá trị đạo đức truyền thống xây dựng gia đình văn hoá Hưng Yên Chương GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA GIA ĐÌNH ... cứu giá trị đạo đức truyền thống cuả gia đình Việt Nam việc kế thừa giá trị đạo đức vào việc xây dựng gia đình văn hoá Hưng Yên * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đề cập đến giá trị đạo đức truyền thống ... trị đạo đức truyền thống việc xây dựng gia đình văn hoá Hưng Yên 50 2.2.1 Gia đình văn hoá phong trào xây dựng gia đình văn hoá 50 2.2.2 Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống việc xây dựng gia...
 • 88
 • 488
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm văn hóa gia đình việt namgiá trị văn hóa gia đình việt namvăn hóa gia đình việt nam hiện nayvăn hóa gia đình việt nam truyền thốngvăn hóa gia đình việt namvăn hóa gia đình việt nam xưasách văn hóa gia đình việt namkế hoạch hóa gia đình việt namchính sách kế hoạch hóa gia đình việt namđiều lệ hội kế hoạch hóa gia đình việt namdân số kế hoạch hóa gia đình việt namhội kế hoạch hoá gia đình việt nam vinafpahội kế hoạch hóa gia đình việt namlogo hội kế hoạch hóa gia đình việt namvăn hóa gia đình việtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học