Cải cách kinh tế ở đông á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

Cải cách kinh tế đông á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

Cải cách kinh tế ở đông á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997
... CAI CACH KINH TE (J f)ONG A THm KY MUm NAM SAU KHUNG HoANG 1997 TOM TAT De t~ti "Cai cach kinh te a Dong A thai kY muai nam sau khung hoang 1997" co m\lc dich tim hiSu xem cac nen kinh te Dong ... duQ'cgiai quySt Mo hinh kinh t~ Dong A hi~n nhu th~ nilO? Nhfrng cai cach kinh tS rQng, sau va keo dai a cac nu6c Dong A hi mc dQng m~nh cua khung hoang 1997 cho th~y cac nSn kinh tS dang chuySn ... trung vao cac lInh V\fCkinh doanh chu y8u, lam da d~ng cac dong v6n kinh doanh va tang cUOng hqp tac vai cac Tlnh hlnh phl}ChBi kinh t~ 10 nam qua PhAn lai cac cau h6i sau: "V 6'i nhfrng cai...
 • 17
 • 75
 • 0

Những vấn đề pháp lý về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện cải cách kinh tế nước ta hiện nay

Những vấn đề pháp lý về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện cải cách kinh tế ở nước ta hiện nay
... pháp doanh nghiệp nhà nước, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật hành Việt Nam, cải cách pháp nhằm đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước điều kiện ... trò doanh nghiệp nhà nước kinh tế thị trường nước ta Khái quát việc phân loại doanh nghiệp nhà nước nước, việc phân loại doanh nghiệp nhà nước pháp luật nước ta 3 Sơ lược trình đổi mới, phát triển ... loại doanh nghiệp nhà nước 1.1.3.1 Đặc điểm pháp doanh nghiệp nhà nước nước phát triển phát triển, có Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước cói mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, điều tiết vĩ mô kinh tế...
 • 20
 • 279
 • 1

Những vấn đề pháp lý về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện cải cách kinh tế nước ta hiện nay

Những vấn đề pháp lý về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện cải cách kinh tế ở nước ta hiện nay
... động doanh nghiệp nhà nớc theo pháp luật hành Việt Nam, cải cách pháp nhằm đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nớc điều kiện cải cách kinh tế Việt Nam nay, từ đề xuất phơng hớng giải pháp ... hạn nhà nớc thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nớc có từ hai thành viên trở lên 1.2 Những vấn đề luận đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nớc 1.2.1 Vấn đề đổi mới, phát triển doanh nghiệp ... Chơng vấn đề luận đổi mới, phát triển Doanh nghiệp nh nớc Việt Nam 1.1 Những vấn đề luận doanh nghiệp nhà nớc 1.1.1 Quan niệm doanh nghiệp nhà nớc 1.1.1.1 Quan niệm chung quốc gia doanh nghiệp...
 • 13
 • 301
 • 2

Cải cách kinh tế Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Cải cách kinh tế ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ - - TRẦN THÙY PHƯƠNG CẢI CÁCH KINH TẾ ẤN ĐỘ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHÍNH TRỊ Chuyên ngành : Kinh tế trị Mã ... tế Ấn Độ  KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƯƠNG 2: TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH KINH TẾ ẤN ĐỘ 32 36 38 2.1 Nội dung tiến trình cải cách kinh tế Ấn Độ 38 2.1.1 Cải cách chế độ sở hữu phương thức điều tiết kinh tế ... đề cải cách kinh tế Ấn Độ Chƣơng 2: Tiến trình cải cách kinh tế Ấn Độ Chƣơng 3: Vận dụng kinh nghiệm Ấn Độ để góp phần đẩy nhanh công đổi kinh tế Việt Nam CHƯƠNG 1: NHỮNG TIỀN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CẢI...
 • 146
 • 1,233
 • 8

Cải cách kinh tế Trung Quốc sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) và những gợi ý về chính sách cho Việt Nam

Cải cách kinh tế ở Trung Quốc sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) và những gợi ý về chính sách cho Việt Nam
... tăng năm sau cao năm tr-ớc không nhiều Kinh tế Trung Quốc sau gia nhập WTO tăng tr-ởng nhanh mạnh so với năm tr-ớc họ đ-ợc h-ởng lợi ích mà WTO mang lại 44 Kinh tế Trung Quốc gia nhập vào WTO ... tr-ởng GDP Trung Quốc năm 2005 đạt khoảng 9,4% Nh- vậy, mức tăng tr-ởng GDP trung bình Trung Quốc sau gia nhập WTO khoảng 9,0% Trong đó, mức tăng tr-ởng GDP trung bình Trung Quốc năm tr-ớc gia nhập ... công nghệ kinh nghiệm quản lý Nh- năm 1995, 85% tổng kim ngạch xuất Trung Quốc thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Trung Quốc gia nhập WTO tạo cho Trung Quốc hội trì lợi để thụ h-ởng -u đãi...
 • 119
 • 406
 • 0

Những vấn đề pháp lý về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện cải cách kinh tế nước ta hiện nay

Những vấn đề pháp lý về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện cải cách kinh tế ở nước ta hiện nay
... sinh lựa chọn đề tài "Những vấn đề pháp đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước điều kiện cải cách kinh tế nước ta nay" đó, mang tính cấp thiết, góp phần giải vấn đề luận, pháp thực tiễn ... LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC 37 Vấn đề đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nƣớc số nƣớc giới 37 Vấn đề đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nƣớc ... mới, phát triển doanh nghiệp nhà nƣớc Việt Nam Trong luận án, vấn đề pháp đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước hiểu toàn hệ thống luận khoa học pháp quy định pháp luật đổi mới, phát...
 • 213
 • 218
 • 0

Cải cách kinh tế cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên

Cải cách kinh tế ở cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
... kinh t vi bờn ngoi Trong hon cnh b bao võy, cm vn, Triu Tiờn c gng kt hp ng thi gia phỏt trin kinh t nc vi m rng quan h hp tỏc kinh t vi bờn ngoi Nh nc xỏc nh rừ: thoỏt tỡnh trng khú khn v kinh ... cho nn kinh t nc ng thi mt i th trng xut khu ch yu, gn nh c nn kinh t quc dõn ri vo tỡnh trng tờ lit, ú M li cha xúa b cm Vỡ vy, Triu Tiờn khụng th khụng da vo ngun ti nguyờn nc vc dy nn kinh ... na cui nm 2005, khc phc mt trỏi ny sinh t kinh t th trng, Triu Tiờn ó tng cng c ch kinh t k hoch húa, kim soỏt cht ch hn i vi th trng t V i mi c cu kinh t, n cui thp niờn 90 th k XX, 37,6% dõn...
 • 7
 • 83
 • 0

Mô hình thí điểm cải cách kinh tế trung quốc – nghiên cứu trường hợp các đặc khu kinh tế

Mô hình thí điểm cải cách kinh tế ở trung quốc – nghiên cứu trường hợp các đặc khu kinh tế
... chƣơng 93 CHƢƠNG ĐẶC TRƢNG THÍ ĐIỂM CẢI CÁCH THÔNG QUA NGHIÊN CỨU VỀ CÁC ĐẶC KHU KINH TẾ (ĐKKT) 93 3.1 Quá trình thành lập ĐKKT 3.1.1 Đặc khu kinh tế chiến lƣợc cải cách kinh tế Trung Quốc 3.1.2 Ý ... Chuyển đổi kinh tế theo liệu pháp sốc Nga Trung Đông Âu: 45 Trƣờng hợp cải cách chế độ sở hữu Tiểu kết chƣơng CHƢƠNG CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ THEO MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM CẢI 53 55 CÁCH TRUNG QUỐC (KỂ TỪ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ QUỲNH THÚY MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM CẢI CÁCH KINH TẾ TRUNG QUỐC - NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÁC ĐẶC KHU KINH TẾ LUẬN...
 • 192
 • 136
 • 0

Đánh giá khái quát quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta thời kỳ kế hoạch (1996-2000)

Đánh giá khái quát quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta thời kỳ kế hoạch (1996-2000)
... chỉng Kế hoạch chuyển dịch cấu ngành kinh tế Chơng I Những vấn đề lý luận chung chuyển dịch cấu ngành kinh tế I -Cơ sở lý luận chung cấu kinh tế chuyển dịch cấu ngành kinh tế 1 -Cơ cấu ngành kinh tế: ... Kế hoạch chuyển dịch cấu ngành kinh tế thực , nhằm làm sáng tỏ tầm quan trọng chuyển dịch cấu ngành kinh tế với tăng trởng kinh tế , đánh giá tình hình thực kế hoạch chuyển dịch cấu ngành kinh ... dân cấu kinh tế gồm phận hợp thành có quan hệ chặt chẽ với nhau: - cấu ngành kinh tế - cấu thành phần kinh tế - cấu lãnh thổ Kế hoạch chuyển dịch cấu ngành kinh tế Trong cấu kinh tế...
 • 59
 • 382
 • 0

Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta thời kỳ 2001 – 200

Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta thời kỳ 2001 – 200
... chung chuyển dịch cấu ngành kinh tế I cấu kinh tế chuyển dịch cấu ngành kinh tế II Một số vấn đề lý luận chuyển dịch cấu ngành kinh tế Chơng II số mô hình kinh nghiệm chuyển dịch cấu ngành số kinh ... vấn đề lý luận chung chuyển dịch cấu ngành kinh tế I cấu kinh tế chuyển dịch cấu ngành kinh tế Các khái niệm a cấu kinh tế cấu kinh tế tổng thể phận cấu thành kinh tế quốc dân mối quan ... kế hoạch chuyển dịch cấu ngành kinh tế việt nam thời kỳ 2001 2005 I Các quan điểm chuyển dịch cấu ngành kinh tế II Mục tiêu định hớng chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001 - 2005 III...
 • 45
 • 376
 • 0

KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA THỜI KỲ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2001 - 2005) VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA THỜI KỲ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2001 - 2005) VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
... mạnh II -Kế hoạch CDCC ngành kinh tế nước ta thời kỳ kế hoạch 2001 - 20 05 1-Mục tiêu CDCC ngành kinh tế thời kỳ kế hoạch Chuyển dịch cấu ngành kinh tế phải tiến tới cấu hợp lý Đó cấu: đa ngành, ... tăng - 6% /năm - - Dự kiến cấu ngành kinh tế GDP đến năm 20 05: Tỷ trọng ngành NN: 20 - 21%, NN: 38 - 39%, DV: 41 - 42% 3.2-Xác định dạng cấu ngành kinh tế nước ta trình chuyển dịch Dạng cấu ngành ... III-Các giải pháp chủ yếu thực kế hoạch chuyển dịch cấu ngành kinh tế thời kỳ năm 2001 - 20 05 1-Cần rà xét để điều chỉnh, hoàn thiện nâng cao chất lượng quy hoạch, chiến lược phát triển ngành...
 • 22
 • 314
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA THỜI KỲ KẾ HOẠCH (1996-2000)

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA THỜI KỲ KẾ HOẠCH (1996-2000)
... phù hợp với trình CNH-HĐH đất nước Việt Nam Phương hướng CDCC ngành KT thời kỳ kế hoạch (1996-2000) Nhiệm vụ tổng quát phát triển kinh tế thời kỳ kế hoạch (1996-2000) : tăng trưởng cao ; bền ... tiến trình hội hnhập với kinh tế khu vực giới II- Đánh giá thực trạng CDCC ngành KT thời kỳ (1996-2000) Việt Nam 1 -Quá trình CDCC ngành KTvà trạng CC ngành KT (1996-2000) Sau năm thực kế hoạch ... (1996-2000) ,nền kinh tế nước ta có bước phát triển , cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng ;đẩy nhanh hội nhập hiệu sản xuất kinh doanh Trong nhóm ngành xuất chuyển dịch phù hợp • Sở dĩ,trong...
 • 14
 • 276
 • 0

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997
... ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHÂU Á ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRƢỚC CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHÂU Á 2.1.1 Tổng quan hoạt ... tài tiền tệ châu thúc đẩy xuất khẩucủa Việt Nam đến năm 2020 CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHÂU Á NĂM 1997 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ... quan hoạt động xuất khẩu, khủng hoảng tài tiền tệ Châu ảnh hưởng kinh tế Việt Nam; - Phân tích tác động khủng hoảng tài tiền tệ Châu năm 1997 đến hoạt động xuất hàng hoá Việt Nam; - Trên sở đánh...
 • 128
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cải cách kinh tế ở trung quốc năm 1978cải cách kinh tế ở ấn độ 1991nội dung cải cách kinh tế ở trung quốccải cách kinh tế ở cubacải cách kinh tế ở việt namcuộc cải cách kinh tế ở việt nammột số thành công bước đầu của cải cách kinh tế ở nhật bảncơ cấu kinh tế ở đông nam áchuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đông nam ákinh tế ở đông nam áthứ tự các nền kinh tế ở đông nam ákhủng hoảng kinh tế ở đông nam ábiểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta thời kì 1985 1998thứ nhất hoàn cảnh lịch sử ra đời và cơ sở lý luận của công cuộc cải cách kinh tế xã hộ ở chnd trung hoathành tựu và tồn tại cảu công cuộc cải cách kinh tế xã hội ở chnd trung hoaKH công nghệ 6KHCD truong mam nonchủđề gia đìnhKẾ HOẠCH 3-4 TUỔI - thông tư mớikpkh sự đông dặc của nướcTuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaMẫu phân phối chương trình THCSChương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tínhBài 18. Trang trí hình chữ nhậtBài 10. Trang trí đối xứng qua trụcTiết 12. HH: Ước mơTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBài 8. Dân số nước taBài 4. Sông ngòiBài 4. Sông ngòiBài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duTuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)Kịch bản MC dẫn chương trình chào đón tân sinh viênKịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11