Giáo trình mạch điện tử tương tự dành cho sinh viên ngành điện tử viễn thông

Đánh giá giáo trình “Tiếng Anh Cơ Bản III” dành cho sinh viên không chuyên năm thứ hai Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Giang)

Đánh giá giáo trình “Tiếng Anh Cơ Bản III” dành cho sinh viên không chuyên năm thứ hai Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Giang)
... TRAINING COLLEGE (Đánh giá giáo trình “Tiếng Anh Bản III” dành cho sinh viên không chuyên năm thứ hai Trường Cao Đẳng Phạm Bắc Giang) MINOR PROGRAM THESIS FIELD CODE : METHODOLOGY : 601410 ... GIÁP THỊ YẾN AN EVALUATION OF THE MATERIAL “BASIC ENGLISH III” FOR THE SECOND YEAR NON- ENGLISH MAJOR STUDENTS AT BAC GIANG TEACHERS’ TRAINING COLLEGE (Đánh giá giáo trình “Tiếng Anh Bản III” ... of aims, content and methodology Therefore, the author decided to choose one of those in- house materials named “Basic English III” (BEIII) for evaluation with the intention that it will not only...
 • 75
 • 1,835
 • 4

Đánh giá giáo trình New English File Pre-intermediate dành cho sinh viên không chuyên Tiếng Anh năm thứ nhất Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn những

Đánh giá giáo trình New English File Pre-intermediate dành cho sinh viên không chuyên Tiếng Anh năm thứ nhất Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn những
... trình New English File Pre-intermediate cho sinh viên năm thứ không chuyên tiếng Anh Trường Đại học Khoa Học Hội Nhân Văn; đề xuất sử dụng sách hiệu chỉnh) MINOR PROGRAM THESIS FIELD: ENGLISH ... students are not majored in English In the first year, they learn New English file elementary and New English file pre-intermediate In the second year, they learn New English File intermediate In the ... BOOK NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE FOR THE FIRST YEAR NON -ENGLISH MAJORED STUDENTS AT UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES; SUGGESTIONS FOR BOOK USE AND ADAPTATION (Đánh giá giáo trình...
 • 18
 • 1,227
 • 4

Phần 1 giáo trình tâm lí học đại cương (dùng cho sinh viên hệ từ xa và hệ vừa học vừa làm)

Phần 1 giáo trình tâm lí học đại cương (dùng cho sinh viên hệ từ xa và hệ vừa học vừa làm)
... thức tâm học chuyên sâu tâm học liên ngành Môn Tâm học đại cương môn học chương trình đào tạo đại cương trường đại học cao đẳng Giáo trình Tâm học đại cương môn Tâm học đại cương ... thuyết tâm sinh học giác quan Hemhôn (18 21 - 18 94) người Đức, thuyết tâm - vật học Phécne (18 01 - 18 87) Vêbe (17 95 - 18 78) hai người Đức, tâm học phát sinh Gantôn (18 22 - 19 11) người ... triết học Đức Vôn Phơ chia nhân chủng học (nhân học) thành hai thứ khoa học, khoa học thể, hai tâm học Năm 17 32, ông xuất "Tâm học kinh nghiệm" Sau năm (17 34) đời "Tâm học trí" Thế tâm...
 • 115
 • 396
 • 0

Phần 2 giáo trình tâm lí học đại cương (dùng cho sinh viên hệ từ xa và hệ vừa học vừa làm)

Phần 2 giáo trình tâm lí học đại cương (dùng cho sinh viên hệ từ xa và hệ vừa học vừa làm)
... cách từ cổ khoa học tâm Ngay từ năm 1 927 , G.W Allport dẫn gần 50 định nghĩa khác nhà tâm học nhân cách có nhiều thuyết khác nhân cách khoa học tâm Có thể nêu số nhóm quan điểm thuyết ... tâm nhân cách Cấu trúc thống toàn vẹn phần tử liên hệ mặt chúng Cấu trúc tâm nhân cách Theo nhà tâm học Nga K.K Platônốp nhân cách vô định, túi với đặc điểm nhân cách vô tình bị bỏ vào ... biến 5 Trong công trình nghiên cứu học sinh lớp - 8, người ta hỏi học sinh: người gọi người vững vàng (kiên định), người gọi người độc lập, v.v Một số học sinh gọi người vững vàng người "trong...
 • 72
 • 720
 • 0

Đề cương TƯỞNG HCM (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 2016)

Đề cương TƯ TƯỞNG HCM (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 2016)
... dung cho thấy, việc xuất tưởng Hồ Chí Minh không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan cách mạng Việt Nam, mà còn tất yếu cách mạng giới Câu tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc a) Thực chất vấn đề ... ý, hình thức dân chủ đề sớm nước ta Hoặc dân bầu đại biểu, uỷ quyền cho họ bàn định vấn đề quốc kế dân sinh, thì nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân ... lòng quốc (Người ví khối đại đoàn kết dân tộc hình ảnh bàn tay) * HCM đề cập vấn đề dân nhân dân cách rõ ràng, toàn diện, thuyết phục: - Khái niệm “Dân” “nhân dân” tưởng Hồ Chí Minh có biên...
 • 25
 • 782
 • 0

Giáo trình bài tập CEH (tài liệu dành cho học viên)

Giáo trình bài tập CEH (tài liệu dành cho học viên)
... 40 Giáo trình tập C|EH Tài liệu dành cho học viên Chọn Next Chọn Finish VSIC Education Corporation Trang 41 Giáo trình tập C|EH VSIC Education Corporation Tài liệu dành cho học viên Trang 42 Giáo ... liệu dành cho học viên Trang 42 Giáo trình tập C|EH VSIC Education Corporation Tài liệu dành cho học viên Trang 43 Giáo trình tập C|EH Tài liệu dành cho học viên Cấu hình Cain & Abel cần cấu ... chương trình Curr Port hay chương trình fport VSIC Education Corporation Trang 34 Giáo trình tập C|EH Tài liệu dành cho học viên Dựa vào thông tin Currport cung cấp ta xóa đường dẫn file cehclass.exe...
 • 120
 • 398
 • 3

Đánh giá giáo trình English written proficiency - intermediate 1 dùng cho sinh viên năm thứ nhất tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Đánh giá giáo trình English written proficiency - intermediate 1 dùng cho sinh viên năm thứ nhất tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
... THAINGUYEN UNIVERSITY (Đánh giá giáo trình English Written Proficiency Intermediate 1 dùng cho sinh viên năm thứ khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên ) M.A Minor Thesis Field: English Teaching Methodology ... Volume 51, Issue 1: January 19 97, pp 3 6-4 2 11 Flowerdew, J (19 93) Concordancing as a Tool in Course Design Hongkong: Language Centre, Hongkong University of Science and Technology 42 12 Galbraith, ... lecturers of English, who have been teaching the writing skills, at the Faculty of Foreign Languages on the current-used English teaching material English Written Proficiency Intermediate 1 The...
 • 58
 • 716
 • 0

Bàn về quan điểm giao tiếp với việc biên soạn giáo trình dạy và học kỹ năng đọc cho sinh viên ở giai đoạn cơ sở

Bàn về quan điểm giao tiếp với việc biên soạn giáo trình dạy và học kỹ năng đọc cho sinh viên ở giai đoạn cơ sở
... cu thè bién soan giào trình day va hpc ky nàng dpc cho sinh vièn d giai doan ed sd Mot so'de nghi 2, P h i i d n g p h p n g h i è n cvfu Trong qua trình bién soan bp giào trình day va hpc ky nàng ... té day va hpc nhàm tim giài phàp tò'i Uu cho viéc bién soan mot bp giào trình co thè dàp ùng tó't nhà't cho viéc day va hpc ky nàng dpc cho sinh vièn ò giai doan ed sd n NOI DUNG NhiJng n g u ... viét cùa quan diém giao tiép dòi vói viéc day va hpc ngoai ngù nói chung, viéc day va hpc ky nàng dpc nói rièng, chùng tói manh dan van dung mot so'nguyén tàc cùa quan diém giao tiè'p vào viéc...
 • 8
 • 291
 • 0

Bước đầu giảng dạy giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam cho sinh viên hiện nay.PDF

Bước đầu giảng dạy giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam cho sinh viên hiện nay.PDF
... each cd hieu qua nbit 2.1 Hudng din hgc sinh, sinh vien thiio luiin: Phit buy vai lid chii Ihd ciia sinh vien hgc sinh khdng thd khdng thdng qua viee giip cho hg ed didu kien bde Id chfnh kidn, ... tan man cua sinh vien, dua nhfmg khii niem chfnh xac ed tfnb qui dinh cho hgc sinh, giiip hg cd mdt chuan mire chung vd kidn thiJc ly thuydt Mat khac liii phai ehuin bj nhung vf du sinh ddng, ... chi n;un cho sinh vien sir dung nhit quin ca qua trtnh hgc tap bg mdn, soi sang cho eac ngi dung khac ehuong trtnh hgc Neu tir khai niem sd ingi niiy dii ed sir nhap nhing, lin Idn thi sinh vien...
 • 4
 • 432
 • 1

Giao trinh mach dien tu co ban.pdf

Giao trinh mach dien tu co ban.pdf
... de'tUng buae hoan thi¢n b¢ giao trinh cae Ian tai ban sau GIAM DOC so GIAo Dl)C vA DAo T"O www.Beenvn.com - download sach mien phi m co Li1i n6i dSu en Gido fn'nh g6m chuang: M(lCh di¢fl tif cO ... H¢! d6ng nghi¢m thu cac chuang trinh, giao trinh Doy /a Ian ddu tien sa Giao dljc va Dao tgo Ha NQi to' chuc bien SO(}11 chuang tn'nh, giao trlnh Dii dil het sue co' gdng nhung ehac ehdn khong ... NO! een co m KS NGUytN V AN IlI~M , " GIAOTRINH -? ? OlEN Tlf CO BAN • ww w B (Dung cae truimg THeN) NHA XUAT BAN HA N61 - 2005 www.Beenvn.com - download sach mien phi N m thi~u co Loi gioi...
 • 176
 • 5,475
 • 48

Giao trinh mach dien tu - chuong 1

Giao trinh mach dien tu - chuong 1
... Vdcm=Vm-0,7V (1. 9) Và điện đỉnh phân cực nghịch diode ngưng dẫn là: VRM=Vdcm+Vm=2Vm-0,7V (1. 10) - Dạng sóng thường trực đầu RL diễn tả hình 1. 11 Trương Văn Tám I-7 Mạch Điện Tử Chương 1: Mạch ... mạch tương đương ta thấy: - Ðiện đỉnh Vdcm ngang qua hai đầu RL là: Vdcm =Vm-2VD=Vm -1 . 4V (1. 12) - Ðiện đỉnh phân cực nghịch VRM diode là: VRM=Vdcm+VD=Vm-VD VRM =Vm-0,7V (1. 13) Ðể ý dòng điện trung ... điện VC2=Vm lúc D1 ngưng - Ðiện ngõ V0=VC1+VC2=2Vm 1. 7.2 Mạch chỉnh lưu tăng ba, tăng bốn Trương Văn Tám I -1 9 Mạch Điện Tử Chương 1: Mạch Diode Ðầu tiên C1 nạp điện đến VC1=Vm D1 dẫn điện bán kỳ...
 • 23
 • 1,671
 • 38

Giáo Trình Mạch Điện Tử - chuong 2

Giáo Trình Mạch Điện Tử - chuong 2
... II -2 2 Mạch Điện Tử Chương 2: Mạch phân cực khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT 2. 12. 2 Mạch khuếch đại cực thu chung Xem mạch hình 2. 40a với mạch tương đương 2. 40b - Tổng trở vào: Zi=R1//R2//Zb - ... hình 2. 24) nối thẳng chân E xuống mass (như hình 2. 25) mạch tương đương xoay chiều không diện điện trở RE (hình 2. 26) Phân giải mạch ta tìm được: Thật kết suy từ kết hình 2. 22 cho RE=0 2. 9 .2 Mạch ... xoay chiều vẽ hình 2. 32 Trương Văn Tám II-17 Mạch Điện Tử Chương 2: Mạch phân cực khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT * Ðộ lợi điện thế: Trương Văn Tám II-18 Mạch Điện Tử Chương 2: Mạch phân cực khuếch...
 • 29
 • 1,245
 • 36

Giáo Trình Mạch Điện Tử - chuong 3

Giáo Trình Mạch Điện Tử - chuong 3
... mạch: (3. 21) Z0 = RS //rd // 1/gm 3. 7.4 Mạch khuếch đại cực cổng chung: ( Common-gate circuit) Mạch mạch tương đương xoay chiều hình 3. 29a 3. 29b Trương Văn Tám III- 13 Mạch Điện Tử Chương 3: Mạch ... 0; VD = VDD-RDID (3. 5) 3. 1 .3 Phân cực cầu chia điện thế: Dạng mạch hình 3. 5 Trương Văn Tám III -3 Mạch Điện Tử Chương 3: Mạch phân cực khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET Ta có: VGS = VG - VS < tức ... (3. 17) 3. 7.2 Ðộ lợi điện mạch khuếch đại cực nguồn chung với điện trở RS : Giả sử ta xem mạch hình 3. 24 với mạch tương đương hình 3. 25 Trương Văn Tám III-11 Mạch Điện Tử Chương 3: Mạch phân cực khuếch...
 • 18
 • 1,270
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình mạch điện tử kỹ thuật tương tựgiáo trình mạch điện tửgiáo trình mạch điện tửgiáo trình mạch điện tửgiáo trình mạch điện tử phi tuyếngiáo trình mạch điện tử sốgiáo trình mạch điện tử 3giáo trình mạch điện tử thông tingiáo trình mạch điện tử trương văn támgiáo trình mạch điện tử 1 lê tiến thườnggiáo trình mạch điện tử cơ bảngiáo trình mạch điện tử 1giáo trình mạch điện tử 2giáo trình mạch điện tử 3 hoàng đình chiếngiáo trình mạch điện tử của trương văn támNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ