bộ đề tiếng anh lớp 3

Bộ đề tiếng anh lớp 6

Bộ đề tiếng anh lớp 6
... sang tiếng anh Ngọn núi cao giới? ========================================================== BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP I Khoanh tròn ... ========================================================== BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP -I/ Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn A,B,C D để chọn đáp án câu sau (3đ) I’d ... ========================================================== BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP -I)Phần trắc nghiệm: Hãy chọn a,b,c để đáp án câu sau:(6ps) 1) Shoulders are of the body...
 • 30
 • 698
 • 10

Bộ đề tiếng Anh lớp 11

Bộ đề tiếng Anh lớp 11
... She cannot speak Germany very good at the moment a b c d TEST 03 Họ tên:………………………………………… Lớp: ………… STT: ……… Đề 01 I.Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với từ lại:(0.9 điểm) a landscape ... two sections a b c d The piece of wood was not enough thick a b c d TEST 04 Họ tên: ….… Lớp: 11 A…… I Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với từ lại:(0.9 điểm) a relax b chat ... a b c d …………………… … ……………………………………… ………….…………………………… THE 2nd SEMESTER TEST Họ tên:….… .Lớp: 11 A…… I Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với từ lại:(0,9 điểm) a ago b machine...
 • 9
 • 150
 • 1

Bộ đề tiếng anh ôn tập tiếng anh lớp 10 (chuẩn)

Bộ đề tiếng anh ôn tập tiếng anh lớp 10 (chuẩn)
... _41 in the face Our flight was _42 to leave at 10: 30 a.m., and arrived at the airport with plenty of time to spare We started boarding 10: 00 a.m Most of us were holiday makers and there ... world (10) _ of people use computers all over the world A device B computer C monitor D form A for B with C of D about A mouse B keyboard C screen D software A slim B small C large D heavy 10 A ... farthest C further D father Quoc Tu Giam was………….on the grounds of Van Mieu in 107 6 A formed B established C pushed D developed 10 This building is a historical………in our town A relic B period C context...
 • 99
 • 3,819
 • 26

Bộ đề tiếng anh ôn tập thi tuyển vào lớp 10 tham khảo có đáp án

Bộ đề tiếng anh ôn tập thi tuyển vào lớp 10 tham khảo có đáp án
... camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 31 I think its ... the drug soon 34 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ought ... borrow it You should clean this room every day A This room should be cleaned everyday B This room should been cleaned everyday C This room should clean everyday D This room should be clean everyday...
 • 41
 • 591
 • 7

Bo de Tieng Anh On thi HSG lop 9 Va tuyen sinh voa Lop 10 pptx

Bo de Tieng Anh On thi HSG lop 9 Va tuyen sinh voa Lop 10 pptx
... the homework 14 Don’t forget to put the outside A milk bottle B bottles milk C bottle milk D milks bottle 15 ‘Whose book is this?’ ‘I don’t know, but I think ‘ A It’s Jon’s brother’s ... living and consider, perhaps a change of job or even a change of environment will be good for your (100 ) 96 A / flu inactivity 97 A/ with 98 A/ successfully 99 A/ prevent improve 100 A/ work ... 3p.m every day 100 We spent five hours getting to London A It took us five hours to getting to London B It took us five hours to get to London C It takes us five hours to get to London D It took...
 • 34
 • 276
 • 0

Bộ đề tiếng anh thi vào lớp 10 năm 2015

Bộ đề tiếng anh thi vào lớp 10 năm 2015
... B at talking C talking D talk How long ago _? A has this house built B was this house built C this house built D this house was built 10 I want you _ me alone A leave B leaving C left D to ... is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... that car A am B have been C was D were 21 How much is it - A It's cost $ 10 B They are $ 10 C This is $ 10 D It's $ 10 22 There is water in the cup A many B few C a few D much 23 I rang the...
 • 86
 • 1,352
 • 2

10 bộ đề tiếng anh luyện thi vào lớp 10 có đáp án

10 bộ đề tiếng anh luyện thi vào lớp 10 có đáp án
... A to think B thinking C for thinking D that thought V - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0,4) 17 31 Can you use this computer? - You can use this ... working D worked 30 A to think B thinking C for thinking D that thought V - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0,4) 14 31 Can you use this computer? - You ... People say that they bought this shop last year - It is said that they bought this shop last year / - They are said to have bought this shop last year 32 "How much you think it will cost?" he said...
 • 61
 • 248
 • 5

Bộ đề Tiếng Anh thi vào lớp 10

Bộ đề Tiếng Anh thi vào lớp 10
... People think that the owner of that house is abroad The owner 10 “ I think you should go by train, Peter” ,she said She advised *** TRƯỜNG PTCS TÂN THẮNG The end *** DE ON THI VAO LOP 10 ... Soon she This event will always be remembered for the rest of our life - Never 10 It was my first visit to North America - I *** TRƯỜNG PTCS TÂN THẮNG The end *** DE ON THI VAO LOP 10 THPT ... leave me alone (write) *** TRƯỜNG PTCS TÂN THẮNG The end *** DE ON THI VAO LOP 10 THPT MON: TIENG ANH TEST Question 1: Complete this report, putting the verbs in the right tense As I (1- get) …...
 • 52
 • 343
 • 0

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 8 chủ đề RECYCLING
... dạy môn tiếng anh nói riêng, thấy việc kết hợp kiến thức môn học vào để giải vấn đề, tình môn học việc làm cần thi t Điều đòi hỏi người giáo viên môn không nắm kiến thức môn giảng dạy mà phải không ... nhiều kiến thức suy nghĩ, sáng tạo nhiều Từ vận dụng kiến thức vào thực tế tốt có hiệu Thi t bị dạy học, tư liệu: GV: - Bài giảng power point - Tranh ảnh tài nguyên thi n nhiên - Thông tin, tranh ... học sinh có nhiều chuyển biến Lớp dự án lớp đại trà, học sinh có nhận thức khả nhiều hạn chế Nhưng vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy tiết học, học sinh hiểu bài, có hứng thú học tập, kết...
 • 10
 • 913
 • 4

Đề tiếng Anh lớp 5

Đề tiếng Anh lớp 5
... díi ®©y 1.Badminton………………………… 2.Science……………………………… 3.Picture……………………………… 4.Farmer……………………………… 5. Engineer……………………………… ...
 • 2
 • 1,321
 • 177

17 bộ đề Tiếng Anh

17 bộ đề Tiếng Anh
... into the house ================================================================= BỘ ĐỀ SỐ 17 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI -I.CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG TRONG SỐ A,B,C,hoặcD ... the Earth =>……………………………………………………………………………… ============ HẾT ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 17 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I.Mỗi câu trả lời dược 0,5 điểm 1A,2A,3B,4B,5C,6B,7D,8B II.Mỗi từ ... cinema tonight ? What ? ============ HẾT ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I.Chọn từ(0.25) 1a 2a 3c 4b II, Đúng câu(0.5) 1T 5a 2F 6b 7b 8c 3F...
 • 31
 • 351
 • 4

Đề tiếng anh lớp 9 tổng hợp

Đề tiếng anh lớp 9 tổng hợp
... librarian They live in a house It was built in 199 0 They live TEST3 I Điền vào chỗ trống với từ thích hợp đợc cho dới đây: library card researching library arranged ... the war ( demonstrate ) III Cho dạng thích hợp động từ ngoặc: Paper money for over a thousand years ( use ) Mr Brown _ in the army from 196 0 to 198 0 ( serve ) It started to rain while you ... hospitals/ built/ city/ since 199 2 ( passive ) Spring/ the time/ people/ trees ( when ) Sunday/ the day/ my friend/ go/ swim ( when ) TEST I Điền vào chỗ trống với từ thích hợp cho dới đây: preparing...
 • 39
 • 1,322
 • 6

Kế hoạch bộ môn tiếng anh lớp 7

Kế hoạch bộ môn tiếng anh lớp 7
... học Tiếng Anh khoá lớp em xã hội chủ yếu giao tiếp Tiếng Việt nên khả phát triển ngữ bị hạn chế B Nội dung kế hoạch I Mục tiêu môn 1.Về kiến thức :Học sinh nắm đợc kiến thức có tính hệ thống Tiếng ... triển tiếng mẹ đẻ góp phần hìn thành kĩ ngôn ngữ HS cách hoàn thiện 3.Về giáo dục t tởng: Mục tiêu môn Tiếng Anh đợc xây dựng sở vị trí chủ yếu môn học phát triển chung toàn xã hội .Tiếng Anh công ... viết kế hoạch Vũ Đình Bông Xác nhận Tổ Chuyên Môn Xác nhận Nhà Trờng 10 Trờng thcs quang minh Kế hoạch môn anh...
 • 11
 • 2,646
 • 25

Xem thêm