BIC sửa đổi điều lệ

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010
... 3Điều 3: Ngành nghề kinh doanh mục tiêu Cty Điều 3: Ngành nghề kinh doanh mục tiêu Cty. Bổ sung ,sửa đổi theo đăng ký thay đổi lần thứ ngày 23/12/2009 Sở KHĐT TP HCM cấp Ngành nghề kinh doanh: ... kinh doanh: Nuôi trồng thủy sản. Mua bán vật tư phục vụ Nuôi cá nước ngọt.Nuôi trồng thủy sản. Mua nghành nuôi trồng thủy sản. Mua bán ,chế bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản. Mua biến thủy hải ... lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị người Đại diện pháp luật có giá trị -Sửa đổi lại là“ Người quản lý” điểm Điều 9; điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm Điều 30; Điều...
 • 4
 • 421
 • 0

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT "Sửa đổi Điều lệ truòng mầm non"

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT
... dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực chương trình giáo dục mầm non; - Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, sở vật chất, thiết bị đáp ứng điều kiện quy định Điều 27, 28, 29, 30 Điều ... quy định Khoản Điều Điều lệ trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp huyện Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Điều lệ phòng giáo dục ... phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định Điều 31, Điều 32, Điều 33 Điều lệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép sở có ý kiến văn phòng giáo...
 • 9
 • 798
 • 2

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non
... hành” Khoản Điều 16 sửa đổi, bổ sung sau: “ Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà trẻ dân lập, thục theo ... nhà trường, nhà trẻ cán bộ, giáo viên trường và cấp có thẩm quyền đánh giá công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định” Khoản Điều 17 sửa đổi, ... quy định trước trái với Thông này bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân...
 • 3
 • 364
 • 0

BỔ SUNG, sửa đổi điều lệ ĐẢNG tại đại hội đại BIỂU TOÀN QUỐC lần THỨ XII của ĐẢNG – cơ sở THỰC TIỄN và đề XUẤT

BỔ SUNG, sửa đổi điều lệ ĐẢNG tại đại hội đại BIỂU TOÀN QUỐC lần THỨ XII của ĐẢNG – cơ sở THỰC TIỄN và đề XUẤT
... việc thực Điều lệ Đảng - Đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Công tác cụ thể hóa Điều lệ Đảng ... việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; nghiên cứu Đề án: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng - sở đề xuất , với mong muốn đóng góp phần vào công tác nghiên cứu ... cầu đặt việc có đầu tư nghiên cứu thực tiễn trình thực Điều lệ Đảng khóa XI để từ có sở đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII cách khoa học phục vụ cho công...
 • 74
 • 147
 • 0

Khuyến nghị chính sách Các đề xuất sửa đổi thông lệ điều tra Chống bán phá giá của Hoa Kỳ docx

Khuyến nghị chính sách Các đề xuất sửa đổi thông lệ điều tra Chống bán phá giá của Hoa Kỳ docx
... tắc việc điều tra lựa chọn ngoại lệ Tuy nhiên, thực tế điều tra chống bán phá giá Hoa Kỳ trước lại biến “ngoại lệ thành thông lệ (với thực tế tất vụ điều tra chống bán phá giá, điều tra gốc ... chống bán phá giá nước xuất có kinh tế phi thị trường; ii) Đề xuất thay đổi phương pháp lựa chọn bị đơn bắt buộc điều tra chống bán phá giá; iii) Đề xuất sửa đổi phương pháp tính biên độ phá giá bình ... ĐỘ PHÁ GIÁ BÌNH QUÂN GIA QUYỀN VÀ XÁC ĐỊNH MỨC THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG MỘT SỐ THỦ TỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ (hay Đề xuất bãi bỏ phương pháp quy thủ tục rà soát chống bán phá giá) Thông...
 • 26
 • 99
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Một số ý kiến về sửa đổi pháp lệnh hợp đồng kinh tế " pdf

Tài liệu Báo cáo
... định chi tiết thi h nh Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngời kí kết hợp đồng kinh tế cho pháp nhân l đại diện hợp pháp pháp nhân (Điều Pháp lệnh hợp đồng kinh tế) Đại diện hợp pháp pháp nhân l ngời đợc ... trao đổi nhân lại không đợc coi l hợp đồng kinh tế (theo Điều Pháp lệnh h nh) cho hợp đồng kinh tế l hợp đồng có mục đích kinh doanh để phân biệt với hợp đồng dân Pháp lệnh hợp đồng kinh tế h ... chủ thể kí kết hợp đồng kinh tế l đại diện kí kết hợp đồng kinh tế muốn nói l ngời có thẩm quyền kí kết hợp đồng kinh tế cho pháp nhân Theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế v Nghị định số 17/HĐBT ng...
 • 5
 • 269
 • 0

Báo cáo " Góp ý kiến sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính " potx

Báo cáo
... n thu c th m quy n gi i quy t c a án ch h p lí i u ki n i ngũ th m phán hành thi u, kĩ xét x v án hành chưa thu n th c, kh i ki n v án hành t i án chưa tr thành thói quen nhân dân quy n l i ích ... quy nh v th t c gi i quy t v án hành cho th y t t ng hành chính, l i ích chung c a qu n lí hành không c t lên hàng u mà l i ích c a bên tham gia quan h pháp lu t hành chính, c bi t i tư ng qu n ... “Trong trình gi i quy t v án T¹p chÝ luËt häc sè 2/2006 x©y dùng ph¸p luËt hành chính, án t o i u ki n bên có th tho thu n v i v vi c gi i quy t v án Song quy nh v cách th c án t o i u ki n bên tho...
 • 6
 • 217
 • 0

Đăng ký thay đổi điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã pot

Đăng ký thay đổi điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã pot
... Biên nghị Đại hội viên việc: + Sửa đổi Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác Điều lệ sửa đổi, Thành phần hồ sơ bổ sung Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo đăng kinh doanh Văn ... Phòng đăng kinh doanh - Sở Kế Hoạch Đầu tư Chuyên viên phận tiếp nhận trả kết kiểm tra hồ sơ hợp lệ lưu hồ sơ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo đăng kinh ... Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí Đăng kinh 20.000 Quyết định số 83/2000/QĐ- doanh: đồng BTC Quyết định số 95/2001/QĐBTC Kết việc thực TTHC: Bản điều lệ hợp tác xã, Các bước Mô tả bước Tên...
 • 4
 • 164
 • 0

Đăng ký Thay đổi Điều lệ Hợp tác xã potx

Đăng ký Thay đổi Điều lệ Hợp tác xã potx
... quan đăng kinh doanh nợi Hợp tác đặt trụ Bước 1: sở chính: quan đăng kinh doanh cấp tỉnh quan đăng kinh doanh cấp huyện Bước 2: Lấy mẫu Thông báo đăng kinh doanh Hợp tác Mô ... đổi điều lệ hợp tác Điều lệ sửa đổi đính kèm Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Thông báo đăng kinh doanh hợp tác Thông tư 05/2005/TT-BKH Yêu cầu Yêu cầu điều kiện ... quan đăng kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo đăng kinh doanh (theo mẫu) Quyết định văn Ban quản trị Biên Nghị Đại hội viên việc sửa đổi điều...
 • 4
 • 118
 • 0

Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
... thông tin tín dụng thành lập hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành phải đáp ứng điều kiện quy định Nghị định Trường hợp không đáp ứng, công ty thông tin tín dụng phải chấm dứt hoạt ... cấp thông tin tín dụng ngân hàng cam kết tương tự với công ty thông tin tín dụng khác Có văn thỏa thuận quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ cung cấp thông tin tín dụng công ty thông tin tín dụng ... liệu, sản phẩm thông tin tín dụng; c) Nguyên tắc, phạm vi, mục đích sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng; d) Nghĩa vụ thông báo cho khách hàng vay việc sử dụng thông tin tín dụng khách hàng vay;...
 • 3
 • 32
 • 0

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù
... kết án từ 15 năm trở xuống Người chấp hành hình phạt nữ, người chưa thành niên giam giữ riêng.” Bãi bỏ Điều 12 Điều 13 Điều 15 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 15 Khi đưa người bị kết án vào ... phạt phải định thi hành án phần hình phạt lại để hết thời hạn, người tạm đình chấp hành hình phạt phải vào trại giam để tiếp tục chấp hành hình phạt tù. Điều 18 sửa đổi, bổ sung sau: Điều ... chấp hành hình phạt phải định thi hành án để hết thời hạn hoãn, người bị kết án phải vào trại giam để chấp hành hình phạt Việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt phải theo quy định điều...
 • 5
 • 286
 • 0

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
... việc làm, ưu đãi giáo dục đào tạo Người công nhận hưởng chế độ ưu đãi quy định Điều Pháp lệnh không thuộc đối tượng áp dụng Điều này.” Điều Pháp lệnh hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007 ... độ ưu đãi quy định khoản Con người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 ưu tiên tuyển sinh tạo việc làm, ưu đãi giáo dục đào tạo Người ... người, khả Nhà nước địa phương Các chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 chết bao gồm: a) Người hoạt động cách mạng...
 • 2
 • 382
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu sửa đổi điều lệ công tyý kiến sửa đổi điều lệ công đoàn việt namnội dung sửa đổi điều lệ công đoàn việt namhướng dẫn sửa đổi điều lệ công đoàn việt nambáo cáo sửa đổi điều lệ công đoàn việt namgóp ý sửa đổi điều lệ công đoàn việt namsửa đổi điều lệ trường mầm nonhướng dẫn sửa đổi điều lệ công đoànnhững nội dung bổ sung sửa đổi điều lệ đảngđăng ký sửa đổi điều lệ công tymẫu bản sửa đổi điều lệ công tymẫu quyết định sửa đổi điều lệ công tymẫu sửa đổi điều lệ công ty cổ phầnmẫu sửa đổi điều lệ công ty tnhhbổ sung sửa đổi điều lệ đoàn khóa xđề tài khám phá khoa học mưa có từ đâu04. Bao cao HDQT SHA_rSonHa Corporation 03. Bao cao BKS SHA01. Thong bao moi hop DHCD SHA.201302. Chuongtrinhdaihoi2013_SHAsuy niệm năm sự mừng%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 606. TTluachontochuckiemtoan2014_SHA_rTo trinh phat hanh tang von dieu le 2014. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA_r12. Thu xac nhan tham du DHCD 2014_r14. Quy che dai hoi 2014_SHA_r11. DuThaoNghiQuyet 2014 SHA_r%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 19.TTluachontochuckiemtoan2015 SHABao cao HDQT 2015-SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2012bao cao quan tri 6t 2017 cbtt3.Bao cao HDQT 2015-SHA4.Bao cao BTGop DHCD SHA.2015 moi