Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 2005 - 2010: Ch0 tich HDQT kiOm Tdng Giam Ddc C0ng ty CP Ddu Tu va DV oto o TrJ 2010 - nay: vigt t\am Ph6 Chi| tich HDQT Cong ty SX TM vir DV Oto ptHr o Tr-I 2012 - Pho Chit tich HDOT C0ng ty CP ... thuQt Cty Cd khf Oto 06/1996 -0 1 /1997: Trudng phong Kinh doanh Ddu tu Cty Co Oto sai 01 /1997 -0 4/1998,, Trrrdng phong Kd toan Tai chinh Cty Cd Oto sai o 04/1 998 - 2/2QQ9: 01 /2010 - 08/2010: ... ty ddng/3,O3 ty d6ng) - M/t sd chiti€u co bdn tr1n bdo cao tai chinh nam 2014: + Nang sudt lao dOng b)nh quan ndm 2014 tang 114% + + + + Ty sudt Ldi nhudn sau thud/V6n chir sd hflu: 16,6o/o Ty...
 • 75
 • 42
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
... động Công ty V) Quản trị Công ty VI) Báo cáo tài Mẫu CBTT - 02 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo : 2014 Mã chứng khoán : TJC Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Thương mại I ... Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 07/2008 đến 09/2013: Trưởng phòng Kỹ thuật-vật tư Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 09/2013 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + ... doanh Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 10/2004 đến 04/2007: cán phòng Quản lý tàu Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 04/2007 đến 07/2008: Phó phòng Quản lý tàu Công ty CP Dịch vụ...
 • 46
 • 99
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
... 1096/QĐ-TC ngày 17/5/1979 của Bộ Giao thông vận tải tải 1983 Công Côngty tyhợp hợpnhất nhấtvới vớicông côngty tyThùng Thùnghàng hàngtiêu tiêuchuẩn chuẩn (container) thành công ty ... của chủ sở hữu - Trong năm 2014 công ty không có phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Theo quyết định số 748/Q - TKDV ngày 24/12 /2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh ... nội bộ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn 16 162/NQ – DVVTSG 09/06 /2014 Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn 17...
 • 35
 • 68
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
... ốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh  Chức vụ nắm giữ công ty khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh ... Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh  Chức vụ nắm giữ công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung, ... 2008 – nay: Công ty CP Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh – Kế toán trưởng  Chức vụ công tác nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh  Chức vụ nắm giữ công ty khác: Không...
 • 104
 • 27
 • 1

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
... ăn - Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 11/1998 - 3/2006 : Giám đốc Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 4/2006 - Nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không ... đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không SB Đà Nẵng Chức vụ công tác : Ủy viên Hội đồng Quản trị /Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng - Số cổ phiếu nắm giữ: 6.036 - Trong ... 1/1993 - 11/2004 : Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Thương nghiệp - Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng 12/2004 - 3/2006 : Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng 4/2006 - Nay...
 • 22
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
... tỏc 2003 -: - 5/2007 : Kế toán Công ty TNHH Văn Minh 6/2007 -: - 7/2007 : Kế toán Công ty CP Bột giặt Hoá chất Đức Giang 8/2007 n : Kế toán tr-ởng Công ty CP Bột giặt Hoá chất Đức Giang Chc v ... c Giang 3/2011 đến : Thnh viờn Hi ng qun tr Công ty CP Bột giặt Hoá chất Đức Giang, Trng phũng KCS Chc v hin : Thnh viờn Hi ng qun tr kiờm Trng phũng KCS Công ty CP Bột giặt Hoá chất Đức Giang; ... 12/2007 -: - 4/2009 : K s húa cht Cụng ty c phn Bt git v Húa cht c Giang 5/2009 -: - 3/2010 : Qun c phõn xng Bt git, Cụng ty c phn Bt git v Húa cht c Giang CễNG TY CP BT GIT V HO CHT C GIANG - DGC...
 • 35
 • 58
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc
... nhfln ddng kj doanh nghiCp tan t voi mi sti doanh nghiQp 0102311149 Nginh nghd vir ttia bin kinh doanh + Ngirnh ngh6 kinh doanh - Kinh doanh dAu m6 hod l6ng vd c6c san phAm dAu khi; Kinh doanh v{t ... n6m 2014 + C6ng ty con: - Cdng ty TNHH MTV Kinh doanh Khi ho6 l6ng Hd NQi Dia chi: Tang 11, Tod nhd ViQn Diu khi, 173 Trung Kinh, He Nqi VOn ...
 • 30
 • 151
 • 0

Xem thêm