Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
... H o a n g V a n I n U V - i : - - - - : : : - Thdnl ph6Hai Phong cdNc so rnAcH \HIE\I ci'.r srr cli\t DOcodt l or B-iocAo rAI cHiNH BanGirimd6c COngty chiutrechnjri-3nr i r ri; lai B:o cio ... chinh C6ngty TNHH HnngKi6m torinAASC 4rs ra./ Arrc TY \ '- ilflIttl||llJU iUCt1 HiNGKIiMT AASC AM, c6t ThiHn Vfi Xuin -A rno r onguramooc Gidychungnh{ndangky hdnhnghbkidmtoen 56: 072 5-2 01 3-0 0 2-1 Hd ... vlen Gi6y chLmgni6n dangky hdnhngheki€m toen S6:074 3-2 01 3-0 02-l CONGTy cO pHi\ DlcH r\ r $ rrt r r THr o\c ]tll Sii0l HodngvanThu.(r-:: i.i-, "** Thdnh ph6 Hdi Phdne B'o criotii chinh cho nim...
  • 30
  • 70
  • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
... 12 ndm 2014 /- etd itrqc kiAmndn ! a \\; Fi" 'f._$ , , , I 4, !1i't l.: S, .- S: : ^:: : c: Ho Chi Minh City a i :-: :.:r - -] ::20 5947 Fax: (08) 3820 5942 ',,r :: :,: -: - : : :- ' .-: \\-ebsite: ... 0 3-0 4 KrEM roAN DQc LAP n{,o cr{,o rAr cniNs oA otlgc 0 5-0 6 ffi xdu rolN P!cr -Bang s6n d6i t6 toan 0 7-0 8 - Bdo c6o k6t qui hopt tfQng kinh doanh 0 9-0 9 - 86o c6o luu chuy6n tiOn l 0-1 0 tQ tt -2 8 ... 069 9-2 01 3-1 42-l Nguy6n sSAdy CNDKHN t'iih to,en: 006 4-2 0 13 -l 42-l m qr*dlrs\ tt.uu ru yll, W ":Ifl'[lr] : i i Sf #r "f .Ll,r, / 1.t., ' ,rd I t cONG rY c0 PHAN DIcH W vAN rrr sir cox l9-Zl-23...
  • 30
  • 69
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: UBNT tỉnh Quảng Trị Đề án phát triển văn hóa đọc 2017tìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon không noĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcThực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3Thực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về chi bộ