Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
... ~;~ CTY CO PHAN DA U Hi PHAT TRIEN CONG NGHItp - THUdNG M~I CU CHI CONG HOA xX Hen CHU NGHiA vrsr NAM DOe Hip - Tti - Hanh phUe -f0C1Jroc.Q - se 19/NQ - HDQT TP.HCM, 20 thang ... nam 2016 NGHJQUYET ? "HDQT CTY CP DT PT CN - TM CU CHI" - Can ell Dieu l~ t6 chtic va hoat dQng C6ng Ty C6 Ph~n D~u Tu Phat Tri€n C6ng Nghiep - Thuong Mai Cu Chi; - Can ell vao bien ban kiSm ... phfm tfli Cong Ty Phfm chi Biin Thirc Pham Hoc Man cs HQi dang quan tri C6ng ty thong nhit dang ky mua 600.000 e6 phdn - tuong dirong 6.000.000.000 d6ng (06 ty d6ng) cua C6ng Ty C6 Phfin ChS BiSn...
  • 2
  • 55
  • 0

Xem thêm