Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Báo cáo thường niên 2010 của công ty cổ phần cấp nước ninh thuận

Báo cáo thường niên 2010 của công ty cổ phần cấp nước ninh thuận
... quy định Nhà nước VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát công ty: a Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận gồm: Ông ... 31/12 /2010 (Nguồn vốn chủ sở hữu): 35.796.756.341 đồng - Kể từ ngày 01/01 /2010, cổ đông nhà nước tăng vốn góp Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận với số vốn 3.157.168.920 đồng Vì vậy, Vốn điều lệ công ... nước Ninh Thuận hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với chức nhiệm vụ chủ yếu sản xuất cung cấp nước phục vụ cho nhu cầu xã hội đô thị tỉnh vùng phụ cận Trong năm 2010, hoạt động của Công ty...
 • 6
 • 269
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
... nhan v~n hanh Lb, Phan xu6ng Lb, Nha 12/1986 - 12/2000 may di~n Ninh Binh 12/2000 - 12/2007 01/2008 - 12/2011 112012 - 5/2012 6/201 2-1 2 /2014 12 /2014 - : .: .: .: .: : .: .: .: .: .: .: .: .: .: ... mon Qua trinh cong tac: 10/1985 - 8/2004 9/2004 - 4/2013 08/05/2013 - 21/5//2013 21/5/2013 - 01/8/2013 0118/201 3- 15/10/2013 16/10/201 3- 12/11 /2014 12/111 2014 - : .: .: .: .: So co phan ca nhan ... nam 2014 03 /201 4- NQ 0 7-0 1-2 015 Thong qua bao cao cua HDQT 11 thang dau nam 2014; k~t qua SXKD 11 tMng dAunam 2014, u6c th\lChi~n ca nam 2014 Th6ng nMt chi tra c6 mc d¢ 2/2013, ~ Ung c6 mc d¢ 1 /2014. DV...
 • 22
 • 35
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
... cơng tác: 199 7-1 998 Cơng ty cổ phần Kigimex 1998 - 2005 2005 - 2006 Cơng ty cổ phần Kigimex Cơng ty cổ phần Tín Nghĩa Cơng ty cổ phần Tín Nghĩa 2008-nay: Cơng ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh Chức ... minh báo cáo tài năm 2014 12 - 39 Báo cáo tài kiểm tốn 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN CÁP - NHỰA VĨNH KHÁNH Báo cáo hội đồng quản trị (tiếp theo) Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 ... Cơng ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (sau gọi tắt “Cơng ty ) đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 kiểm tốn Cơng ty Khái qt chung Cơng ty Cơng ty Cổ phần...
 • 80
 • 37
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng
... thành lập Công ty Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng trước Công ty Điện nước lắp máy, tiền thân Đội điện nước lắp máy có nhiệm vụ lắp đặt điện nước cho công trình Năm 1992 Ngày 12 tháng ... động Công ty, thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG 25 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 26 BÁO CÁO ... tiêu chủ yếu Công ty năm 2015 CÔNG TY TNHH CÁP ĐIỆN HẢI PHÒNG 4.1.1 Các tiêu kinh tế: Công ty TNHH Cáp điện Hải Phòng công ty Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, thành lập ngày 01/06/2006...
 • 21
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc
... công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THÓAT NƢỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC Năm báo cáo 2014 I Lịch sử hoạt động Công ty : Hệ thống cấp nước Bảo Lộc hình thành từ năm thập niên 70 kỷ 20, hệ thống hình ... Số:00530102008207 12014/ BCTC-FAC BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Kính gửi : Các cổ đông, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nƣớc Xây dựng Bảo Lộc Chúng kiểm toán Báo cáo tài kèm theo Công ty Cổ ... Không Số cổ phần sở hữu: 2000 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần công ty Số cổ phần đại diện: 1.640.240 cổ phần, chiếm 60,75% tổng số cổ phần công ty Tổng số cổ phần người có liên quan: cổ phần...
 • 42
 • 78
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
... I I '::l f::l e. ;-; ;; Z - : 0= f-z ~.= :.: :- z= - :: :-" "~ ,0 U ::c • c;_\ i " .-. : -0 f-o ~ :.:: c; Z '0 u.o., ~- OJ f-f- : == O "" z- :.,,; >- f- - -> 0- c;.f : z::l -0 ::: -f- (.j« ~) DOC Q ... KYTHU~T I -z c; : zo -" ,,-Q., .0 - z: :.:: ! I ::l - >c; _z : ~.::c Q::c c;u 7 ;-, ,: = -0 =:.:: : Z ,u '::l ::C::c z U ;; ~ B c;::C zZ ,, '-...
 • 31
 • 121
 • 0

Xem thêm