Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒNQUY NHƠN (SQC)

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN (SQC)
... CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN QUY NHƠN (SQC) Giới thiệu chung công ty Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn (SQC) thành viên Tập đoàn Đầu từ Sài Gòn (SGI), chuyên lĩnh vực khoáng sản Công ... Slide giảng Phân tích tài Báo cáo tài năm 2009, 2010, 2011, Quý 3/2012, Quý 3/2013 - công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn- Quy Nhơn Website công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn- Quy Nhơn: http://www.sqcmining.vn ... vực khoáng sản Ngày 17/12/2009, cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn thức niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán SQC   Tên công ty: Công ty cổ phần...
  • 24
  • 294
  • 1

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi pot

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi pot
... Nghị có hiệu lực từ ngày 08/4 /2009 - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi nhiệm kỳ 2009- 2013 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực nội dung Nghị - Nghị gởi cho tất cổ đông có quyền biểu Công ... cáo tài năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi Điều Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản công ty: Chấp thuận cho Công ty được ký ... sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cát Lợi Hợp đồng có giá trị lớn 50% Tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo...
  • 3
  • 294
  • 1

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... M~nh Khang Ba Nguy~n Thi Thu Ha Ba Chu Thi Huang f)i~u 8: Nghi quy~t co hi~u h,rck€ til 23 thang 04 nam 2015 H9i d6ng qWln tri, Ban ki€m soat, T6ng Giam d6c Cong ty C6 phAn Chung khoan An Binh ... C6 phAn Chung khoan An Binh co trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t TM D~I HQI DONG CO DONG No'i gi'ri: - Nhu didu 8; - cd dong ASS; - LU'U VP HDQT vo Van Ti~n ... qua s61uqng vien H9i d6ng quan tri nhi~m ky IV 1a 03 vien va cac Ong ba co ten sau dff trung clI 1a vien H9i d6ng qWln tri nhi~m ky IV: Ong Vii Van Ti~n Ong Hoang Van Tuy Ong Bui Trung Kien f)i~u...
  • 2
  • 81
  • 0

Xem thêm