mon tieng anh cho dai hoc cao dang

Tài liệu ôn thi cao học môn Tiếng Anh trường đại học Ngoại Thương

Tài liệu ôn thi cao học môn Tiếng Anh trường đại học Ngoại Thương
... decision A thought B over C finally D to 96 The first thing we notice about this people is that their needs were not at all supernatural A thing B this C is D at all 97.Cheques should only be accept ... the office, and this led to his ill A worked B hard C this D ill 61 I haven’t enjoyed myself so many foryears A haven’t B myself C many D for 62 Immediately after his arrival, things went to wrong ... 15 I think you should tolerant of other people’s weaknesses A think B should tolerant C other D weaknesses 16 The cost of living has increasing so much that he finds it difficult to live within...
 • 30
 • 306
 • 0

Đề thi cao học môn tiếng anh trường đại học quốc gia TP HCM

Đề thi cao học môn tiếng anh trường đại học quốc gia TP HCM
... file Write BKSDH 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH ĐỀ THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2003 Tuyển sinh : CAO HỌC Môn thi : ANH VĂN Thời gian : 120 phút Chú ... together 24 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM NAM BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH SĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2005 Môn thi: tiếng Anh Trình độ: Thời gian ... stories 32 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2006 Mộn thi: thếng Anh Trình độ: B Thời gian:...
 • 46
 • 772
 • 0

đề tiếng anh cho đại học khối d

đề tiếng anh cho đại học khối d
... complete his studies a granted b provided c eased d enabled 23 I don’t take to being disobeyed That’s a warning! a well b kindly c gently d nicely 24 I like that photo very much Could you make ... b sides c few d many c speeches d suggestions c suggest d fail c assessor d observer c opposing d co-operating c turns b disagree c argue d VII Find the underlined part that needs correcting ... học phổ thông năm D 25 D 41 A 57 C 74 A 10 B 26 B 42 C 58 D 75 B 11 B 27 C 43 D 59 C 76 B 12A( D) 28B 44B 60B 7 7D 13 14 D C B 29 30 C B C 45 46 D A B 61 62 B B D 79 80C D A Đề thi đáp án tốt...
 • 8
 • 651
 • 5

Trắc nghiệm hóa sinh dùng cho đại học cao đẳng - có đáp án

Trắc nghiệm hóa sinh dùng cho đại học cao đẳng - có đáp án
... là:  → A Glucose mạch nhánh B Glucose thẳng C Glucose nhánh D Glucose thẳng  →  →  →  → G- 1-  → G- 1- G- 6- G- 6-  →  →  →  → G- 6- G- 6- G- 1- G- 1-  →  →  →  →  ... Glucose- 6- , Fructose -6 -  → Fructose 1,6-di, Glyceraldehyd 1,3di-Glycerat D Glucose Glycerat  →  → Glucose- 6- , Fructose -6 -  → Fructose 1,6-di, 1,3di - 3- -Glycerat  → Glucose- 6- , ... 6H2O → 5G- 6- + 6CO2 + 12 NADPHH+ B G- 6- +3NADP++ 3H2→ G- 6- + P Glyceraldedyd + 3NADPHH+ +3CO2 C G- 6- + 3NAD+ + 3H2O → G- 6- + Glyceraldedyd + 3NADHH+ +CO2 D G- 6- + 6NADP+ + 6H2O→ G- 6- + 6NADPHH+...
 • 80
 • 523
 • 8

Bộ đề thi môn lịch sử vào đại học cao đẳng (có đáp án)

Bộ đề thi môn lịch sử vào đại học cao đẳng (có đáp án)
... mạng khoa học - công nghệ nửa sau kỉ XX a) Những thành tựu: - Lĩnh vực khoa học đạt thành tựu to lớn ngành toán học, vật lí học, hóa học, sinh học Dựa vào phát minh lớn ngành khoa học bản, người ... 5-1929, họp Đại hội lần thứ Đoàn đại biểu Bắc kì yêu cầu thành lập Đảng Cộng sản, không Đại hội chấp thuận Họ rút khỏi Đại hội nước Tháng 6-1929, đại biểu tổ chức 0,50 cộng sản Bắc kỳ họp Đại hội ... Họ "học làm cách mạng, học hoạt động bí mật", bí mật nước hoạt động, tuyên truyền lý luận giải phóng dân tộc tổ chức nhân dân Một số sang học trường Đại học Phương Đông Matxcơva (Liên Xô), vào...
 • 44
 • 266
 • 1

tuyển tập đề anh thi đại học cao đẳng qua các năm

tuyển tập đề anh thi đại học cao đẳng qua các năm
... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 105 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... Mã đề thi 105 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG ANH; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi ... Mã đề thi 174 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi...
 • 42
 • 83
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (4)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (4)
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) I (1,0 đ) II (3,0 đ) Nêu hoạt động yêu nước Phan Bội ... định quyền lãnh đạo lực lãnh đạo - Bài học xây dựng liên minh công - nông : Qua phong trào khối liên minh công nông hình thành Dưới lãnh đạo Đảng, công nông đoàn kết với tầng lớp nhân dân khác ... mục tiêu phá hoại đánh phá cầu đường, sử kinh tế, quân sự, bệnh viện, trườn học, sở tôn giáo, tín ngưỡng, công trình văn hoá, di tích lịch sử, khu vực đông dân, thành phố, thị xã có tính chất...
 • 5
 • 214
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (5)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (5)
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... 1951, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương họp Chiêm Hóa - Tuyên Quang Đại hội đại biểu lần thứ hai đánh dấu bước phát triển trình trưởng thành lãnh đạo cách mạng Đảng ta, Đại ... khôi phục tính đàn hồi kinh tế Mĩ + Sử dụng hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thi p vào công việc nội nước khác - Sau trật tự hai cực Ianta sụp đổ, Mĩ có tham vọng thi t lập trật tự giới “đơn cực”,...
 • 4
 • 208
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (6)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (6)
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... Cộng sản Đông Dương đề thị “Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” a) Tại Nhật đảo Pháp ? - Ngày 22 - - 1940, Nhật thức nhảy vào Đông Dương, thực dân Pháp câu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương ... thành công, phủ Cuba tiến hành cải cách dân chủ (cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp tư nước ), Cuba xây dựng công nghiệp dân tộc nông nghiệp nhiều sản phẩm đa dạng, đạt nhiều thành tựu cao...
 • 5
 • 224
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (7)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (7)
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... chúng Tăng cường không ngừng lãnh đạo Đảng làm hạt nhân lãnh đạo đưa kháng chiến đến thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai định đưa Đảng hoạt động công khai đổi tên Đảng, Đại hội thống mặt ... bảo vệ mùa màng, thóc gạo + Đặc biệt Đảng ta không ngừng thực bước nhiệm vụ dân chủ cho nông dân (các sách giảm tô, giảm tức,chia ruộng công, thuế nông nghiệp chủ trương triệt để giảm tô giảm tức...
 • 5
 • 266
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (8)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (8)
... 1960, công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc - Nông nghiệp: đại phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp Nông dân bước đầu thực áp dụng khoa học ... Hiệp ước Bali (2 - 1976) : - Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ… - Không can thi p công việc nội bộ - Không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực… - Giải tranh chấp phương pháp hòa bình… - Hợp tác phát ... sản xuất mới, ổn định cải thi n đời sống nhân dân - Giao thông đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, liên huyện, đường sông, đường hàng không củng cố Việc lại nước giao thông quốc tế thuận lợi trước...
 • 5
 • 237
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (9)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (9)
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... cấp nông dân lực lượng cách mạng to lớn Nông dân công nhân hai người bạn đồng minh tự nhiên , phải giải phóng nông dân , song giai cấp nông dân muốn giải phóng, phải đặt lãnh đạo giai cấp công ... Trung Đông bị thực dân Anh đô hộ…Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ tìm cách hất cẳng Anh khỏi khu vực thi hành, sách lợi dụng mâu thuẫn người Ả rập Do Thái, can thi p vào vấn đề Palextin Trung Đông,...
 • 4
 • 221
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (10)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (10)
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 11 - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Vì phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân ... đầu : Ngày 26 - - 1953, huy Phiđen Caxtơrô, nghĩa quân tiến công trại lính Môncađa Tuy thất bại song tiến công mở đầu thời kỳ lịch sử giải phóng dân tộc nhân dân Cuba - Bước ngoặt phát triển phong ... lược… - Nội dung hiệp định  Đều công nhận quyền dân tộc ước Việt Nam độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Vấn đề thống nước Việt Nam nhân dân Việt Nam tự định  Đều quy định ngừng bắn, chấm...
 • 4
 • 213
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (11)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (11)
... làm cho công ty Nhật có sức mạnh tính cạnh tranh cao - Nhật luôn áp dụng thành công thành tựu cách mạng khoa học – kĩ thuật đại, không ngừng nâng cao suất, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm ... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 12 - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... thu nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí + Mĩ nước khởi đầu cách mạng khoa học – kĩ thuật đại giới Việc áp dụng thành công thành tựu cách mạng cho phép Mĩ nâng cao suất lao động, hạ giá thành...
 • 6
 • 207
 • 0

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (12)

Bộ đề và hướng dẫn môn sử ôn thi đại học cao đẳng (12)
... định quyền lãnh đạo lực lãnh đạo - Bài học xây dựng liên minh công - nông : Qua phong trào khối liên minh công nông hình thành Dưới lãnh đạo Đảng, công nông đoàn kết với tầng lớp nhân dân khác ... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 13 - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... ? a) Đảng ta vận dụng học kinh nghiệm từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 : - Bài học lãnh đạo Đảng : Qua phong trào, giai cấp vô sản Việt Nam mà đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương khẳng định quyền...
 • 5
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 22 2016 TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 19 2016 TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 33 2016 TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 134 2016 TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt NamThông tư 21 2016 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông báo cổ đông .Thông tư 147 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 45 2013 TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hànhMau giay uy quyen va xac nhan tham du DHCD 2013Giay uy quyen va xac nhan du Dai hoi dong co dongThông tư 30 2016 TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành102201711316VRTS congbothongtinchotquyencotuc2016 signedThông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông tư 157 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 141 2016 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộThông tư 145 2016 TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhDu thao Nghi quyet DHCD dang tren websiteGiay dang ky tham du Dai hoi co dong 2008VRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)