de thi tieng anh cho dai hoc cao dang

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề 401 ppsx

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề 401 ppsx
... here D I’d rather you don’t smoke in here - HẾT - STT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 MÔN THI: TIẾNG ANH Khối D ĐỀ SỐ 401 Đáp án STT Đáp án Câu Câu 1 10 11 12 13 ... C developing pupae (line 1 1-1 2) D worker population (line 16) PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu 61 - 70 71 - 80 LƯU Ý: Nếu chọn làm câu 7 1- 80 thí sinh bỏ trống câu 6 1-7 0 phiếu trắc nghiệm Chọn ... environment and .34 wildlife The most successful animals on earth - human beings - will soon be the only ones 35 , unless we can solve this problem 26 A danger B threat 27 A disappeared B vanished...
 • 7
 • 239
 • 1

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi :274 pot

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi :274 pot
... that people can 29 Cold-blooded animals such as reptiles and fish not dream, but _ ones, including mammals and birds A cool-blooded B warm-blooded C hot-blooded D cold-blooded 30 ... entrance exam this year B It is very likely that we will take an entrance exam this year C Perhaps we don’t have to take an entrance exam this year D We mightn’t take an entrance exam this year EXERCISE ... fresh and _ A air-tight B home-brewed C environment friendly D chemical free 45 A week or two before New Year’s Days, the markets are _ people selling and buying things A filled with...
 • 7
 • 241
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh đại học - cao đẳng lần 2 Môn thi: tiếng anh pps

Đề thi thử tuyển sinh đại học - cao đẳng lần 2 Môn thi: tiếng anh pps
... số đề thi thử tuyển sinh đại học, cao đẳng lần Môn thi: tiếng anh, Khối d Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 364 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: _ đề thi ... -Hết - Trường thpt thuận thành số đề thi thử tuyển sinh đại học, cao đẳng lần Môn thi: tiếng anh, Khối d Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 365 Họ, tên thí sinh: ... -hết - Trường thpt thuận thành số đề thi thử tuyển sinh đại học, cao đẳng lần Môn thi: tiếng anh, Khối d Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 366 Họ,...
 • 26
 • 386
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi 105 pot

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi 105 pot
... tossed Câu 30: - Laura: “What a lovely house you have!” - Maria: “ _.” A Of course not, it’s not costly B Thank you Hope you will drop in C I think so D No problem Trang 2/5 - đề thi 105 Câu 31: ... Trang 4/5 - đề thi 105 Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A attracting A of A up A comprises A reactionary A exhaling B attractive B for B forward B arouses B reactor B breathing ... noble birth, his name was famous among the children in that school A B C D - HẾT Trang 5/5 - đề thi 105 ...
 • 5
 • 183
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề 401 doc

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề 401 doc
... C developing pupae (line 1 1-1 2) D worker population (line 16) PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu 61 - 70 71 - 80 LƯU Ý: Nếu chọn làm câu 7 1- 80 thí sinh bỏ trống câu 6 1-7 0 phiếu trắc nghiệm Chọn ... , and sold as pets For many animals and birds, the problem is that their habitat - the place where they live - is 31 More .32 is used for farms, for houses and industry, and there are fewer ... environment and .34 wildlife The most successful animals on earth - human beings will soon be the only ones 35 , unless we can solve this problem 26 A danger vanishing 27 A disappeared 28 A harm...
 • 8
 • 226
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: Tiếng Anh, Khối D - Mã đề thi 123 docx

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: Tiếng Anh, Khối D - Mã đề thi 123 docx
... / drink C have / drink D had / drank Question 46: Man’s use of colours back to the time when men first used red and yellow clays to paint their bodies A dating B dates C dated D had dated ... Trang ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Đề 123 Cõu 1: D Cõu 2: A Cõu 3: C Cõu 4: B Cõu 5: A Cõu 6: D Cõu 7: D Cõu 8: C Cõu 9: A Cõu 10: B Cõu 11: C Cõu 12: D Cõu 13: B Cõu ... he studied bad B he failed to study properly C he was a badly student D he was not good studywise Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate...
 • 7
 • 266
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D pdf

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D pdf
... to abandon the ship immediately Câu 69: David drove so fast; it was very dangerous A David drove so fast, which was very dangerous B David drove so fast, then was very dangerous C David drove ... well designed and nicely decorated ABCD Câu 72: Many successful film directions are former actors who desire to expand their experience in the film industry ABCD Câu 73: In my opinion, I think this ... what C when D where Câu 37: A attacked B struck C beaten D besieged Câu 38: A flew B spread C blew D ran Câu 39: A resulted B paid C caused D created Câu 40: A like B as C unlike D same as Câu...
 • 7
 • 182
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D - Mã đề thi 363 potx

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D - Mã đề thi 363 potx
... are filled again after being returned, collected and washed C The bottles are washed, returned, filled again and collected D The bottles are collected, returned, filled again and washed Question ... Separating C Defecting D Passing Question 35: Which of the following statements is best supported by this passage? A Andre Breton founded art and literature in Paris B Andre Breton rejected Dadaism ... word “inspired” in the passage? A Excited B Influenced C Stifled D Created Question 29: Why does the author mention Dadaism? A To demonstrate the importance of Surrealism B To give background...
 • 4
 • 169
 • 0

BỘ ĐỀ THI TIẾNG ANH CỦA ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

BỘ ĐỀ THI TIẾNG ANH CỦA ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
... http://dientu.org f11 Mon thi : TIENO ANH NEW- BQ d~ s& : 435 i;: o;o -.· Page ofS • Ky thi : HK {2009~2010} {GK jWCB_A3.13_LAN 1_10.05w2010) Mon thi : TIENG ANH_ NEW Ngay thi : 10/05/201o Thai gian ... http://dientu.org pg V!on ,thi :·TIENG ANH_ N~W- B9 dS sfJ: 146 -' ' ~ Ky thi: Page of5 HK (2009-2010) (GK_AVCB :.:_A3.15_LAN 1_12.05.2010) - Mon thi : nENG ANH_ NEW · Ngaythi:12/05/20lo Thai gian ... http://dientu.org 1on thi : TIENG ANI;I_NEW • B9 de s& : 173 - ~:. ~· rage or -" Ky thi : HK (2009-2010) (HOCLAI, , ANHVAN_A3.13_LAN 1_14.05.2010) Mon thi : TIENG ANH_ NEW Ngay thi : 14/05/2010...
 • 63
 • 1,812
 • 2

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn : Ngữ văn

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012  Môn : Ngữ văn
... Diemthi.24h.com.vn * Gi ý : Câu 3: Giới thi u khái quát đợc hai tác phẩm hai hình tợng Sông Đà, sông Hơng hai tác phẩm Ví dụ : Sông nớc xứ Việt tuôn chảy bao thơ ca trẻo ngào Trong văn xuôi ... hơng đỉnh cao văn chơng hai nhà tuỳ bút xuất sắc Việt Nam Sự tơng đồng hai hình tợng 1.1 Sông Đà sông Hơng mang nét đẹp hùng vĩ a Vẻ đẹp hùng vĩ sông Đà thể qua bạo dội nhiều phơng diện : - Hớng ... lánh vẻ đẹp thơ mộng lãng mạn a Sông Đà : - Dáng vẻ tuôn dài nh tóc trữ tình - Sắc nớc thay đổi mùa - Hội tụ bao vẻ gợi cảm b Sông Hơng : - thợng lu : thật trữ tình mĩ lệ dịu dàng say đắm dặm...
 • 3
 • 232
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 - Khối C

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  NĂM 2012 - Khối C
... phương diện : - Hướng chảy “ đ c B c lưu” - Bờ sông dựng vách thành - Th c c dày đ c - C c hút nư c nguy hiểm - Trùng vi thạch thuỷ trận ( Lưu ý : phần trùng vi thạch thuỷ trận nh c đến , triển ... kiến th c nhiều lĩnh v c nghệ thuật để kh c hoạ hình tượng > Đó vận dụng nhìn, kiến th c địa lí, lịch sử, thi ca, âm nh c, huyền thoại Nét đ c đáo hình tượng 3.1 Hình tượng sông Đà : - Đư c tô ... lòng Trường Sơn - Sông Hương “ trường ca rừng gìa” hùng tráng dội “ rầm rộ bóng đại ngàn”, “cuộn xoáy l c - kh c thượng nguồn ấy, sông Hương đầy hoang dã, phóng khoáng- c gái Di -gan phóng khoáng...
 • 3
 • 202
 • 1

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ
... lượng có nguyên tố m C : m H : m O = : 0,5 : A Công thức đơn giản X CH2O B Công thức phân tử X C2H4O C Công thức cấu tạo X CH3COOH D Cả A, B, C 39 Muối Na+, K+ axit béo cao dùng làm A xà phòng ... 100%) A 3,148 B 4,138 C 1,667 D 1,843 25 Sắp xếp cặp oxi hoá khử sau theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá Mn 2+/Mn, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, 2H+/H 2: A Mn2+/Mn < Cu2+/Cu < Ag+/Ag < 2H+/H2 B Mn2+/Mn < 2H+/H2 ... sau: 1s22s22p63s23p64s1 A Na B Ca C K D Ba 31 Nguyen tố X có tổng số hạt (p + n + e) = 24 Biết số hạt p = số hạt n X A 13Al B 8O C 20Ca D 17Cl 32 Để phân biệt mantozơ saccarozơ người ta làm sau:...
 • 4
 • 305
 • 1

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ 1

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ 1
... ĐÁP ÁN ĐỀ 0 3: A D D A D A A D A 10 B 11 D 12 B 13 A 14 D 15 D 16 A 17 A 18 B 19 B 20 C 21 A 22 D 23 B 24 D 25 C, 26 C 27 A 28 C 29 A 30 D 31 C 32 C 33 C 34 B 35 C 36 C 37 C 38 D 39 B 40 A 41 B 42 ... diễn sau: R 1R2C=CR3R4 Điều kiện để xuất đồng phân hình học A R1 ≠ R2 ≠ R3 ≠ R4 B R1 ≠ R2 R3 ≠ R4 C R1 ≠ R2 R3 ≠ R4 D R1 ≠ R3 R2 ≠ R4 47 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A thu 3,3 gam CO 1, 8 gam ... 7,8 gam B 7,6 gam C 3,9 gam D 10 ,8 gam 17 Dùng hoá chất sau để nhận biết dung dịch: (NH4)2SO4, AlCl3, FeCl3, CuCl2, ZnCl2 A dd NH3 B dd NaOH C dd Ba(OH)2 D dd Ca(OH)2 18 Cho Al vào hỗn hợp FeCl3...
 • 4
 • 402
 • 5

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ 3

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : HOÁ 3
... NH3 dư thu 21,6 gam kết tủa CTPT A A C2H5OH B CH3CH2CH2OH C CH3CH(CH3)OH D CH3CH(CH3)OHCH3 47 Cho phản ứng sau: (1) CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr (2) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 ... xanh ĐÁP ÁN ĐỀ 0 4: B C B C C A D D A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 C 15 A 16 A 17 A 18 C 19 C 20 A 21 D 22 D 23 D 24 C 25 D 26 B 27 D 28 A 29 B 30 C 31 C 32 D 33 B 34 D 35 A 36 C 37 A 38 D 39 A 40 B 41 ... 2H2O C 3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH )3 + 3NH4Cl D N2 + 3H2 ƒ 2NH3 19 Cho cân bằng: N2 + 3H2 ƒ 2NH3 Hằng số cân phản ứng A K = [NH ] [N ][H ] B K = [N ][H ] [NH ] C K = [NH ]2 [N ][H ]3 D K...
 • 4
 • 416
 • 2

Xem thêm