de thi thu hoa hoc thpt

Đề thi thử Hóa Học THPT Bình Gia lần 1 2015

Đề thi thử Hóa Học THPT Bình Gia lần 1 2015
... 10 11 12 49: C; 50: A B D D A C D A B C C C B STT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 B B D C A B C A A C B A STT 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 D B C B D B A D D C D C STT 37 38 39 40 41 ... hóa Cu D Oxi hóa Zn Câu 30: Sacarozơ, mantozơ glucozơ có chung tính chất A Đều bị thủy phân B Đều tác dụng với Cu(OH)2 C tham gia phản ứng tráng bạc D tham gia phản ứng với H2 (Ni, t0) Câu 31: ... C3H4 C C2H4 D C3H6 Câu 13 : Cho 10 0 ml dung dịch Ba(OH)2 0,8M vào 10 0 ml dung dịch Al2(SO4)3 nồng độ aM thu 10 ,485 gam kết tủa Giá trị a là: A 0 ,1 B 0 ,15 C 0,2 D 0,25 Câu 14 : Đốt cháy hoàn toàn...
 • 6
 • 287
 • 0

Đề thi thử hóa học - THPT VŨNG TÀU docx

Đề thi thử hóa học - THPT VŨNG TÀU docx
... hoá hóa ch t đ ng dung d ch riêng bi t (1) NH3, (2) FeSO4, (3) BaCl2,(4) HNO3 Nh ng c p ch t ph n ng đư c v i A 1-2 , 1-3 , 2-3 B 1-4 , 2-3 , 2-4 C 1-2 , 1-4 , 2-3 , 2-4 D 1-2 , 1-3 , 1-4 , 2-3 , 2-4 25 ... ete T Bi t r ng T có ete đ ng phân c a m t ancol X X Z A metanol propan-2-ol B Etanol, butan-2-ol C metanol, etanol D propan-2-ol, etanol 33 Cho h n h p Cu Fe vào dung d ch HNO3 loãng, n u đ n ph ... th t n t i dung d ch ch a đ ng th i ion dư i đây: A CrO4 2-, NO 3-, Na+, Ba2+ B Cr3+, Cr2O7 2-, OH-, K+ 2- 2+ C Cr2O7 , I ,OH , K D CrO2 , OH-, Na+, Ba2+ ...
 • 5
 • 154
 • 0

Đề thi thử hóa học - THPT Hà Nội pdf

Đề thi thử hóa học - THPT Hà Nội pdf
... n o sau xếp theo chiều tăng dần bán kính ion? A Mg2+ , Na+ , O 2-, F- B Mg2+, Na+, F-, O 2- C O 2-, F-, Na+, Mg2+ D Na+, Mg2+, O 2-, F- Câu32: Hỗn hợp X gồm HCOOH, v CH3COOH trộn theo tỉ lệ mol : ... Khối lợng mol trung bình Y l : A 52,5 B 46,5 C 48,5 D 42,5 Hoahoccapba.wordpress.com Một số đề thi thử cần tham khảo! Câu29: Có lọ riêng biệt đựng dung dịch không m u : AlCl3, ZNCl2 FeSO4 Fe(NO3)3 ... Một số đề thi thử cần tham khảo! Câu15: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung...
 • 4
 • 177
 • 0

Đề thi thử hóa học - THPT Gia Định ppsx

Đề thi thử hóa học - THPT Gia Định ppsx
... nilon-6,6 có kh i lư ng 0,15 gam S m t xích c a đo n tơ giá tr giá tr sau: A 4.1019 B 3,998.1019 C 39,98.1019 D 4.1018 Câu 57: Thu phân peptit CH3 H2N - CH2 - C - NH - CH - C - NH - CH - (CH2)2COOH ... v i X g n b ng 1,61 X là: A etanol C propan-2-ol B propanol D metanol Câu 49: Nh n bi t ch t sau: C2H5OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, CH3COOH, ch c n dùng m t hóa ch t là: A Cu(OH)2/OHB Na2CO3 C NaOH D ... i tơ có ngu n g c xenlulozơ là: A tơ t m; s i bông; nilon-6,6 C s i bông; len; nilon-6,6 B s i bông; len; tơ axetat D tơ visco; nilon-6,6; tơ axetat Câu 44: Đi u đúng: A Ancol isopropylic ancol...
 • 4
 • 218
 • 12

Đề thi thử hóa học - THPT chuyên Lê Qúy Đôn potx

Đề thi thử hóa học - THPT chuyên Lê Qúy Đôn potx
... CnH2n-4O2 B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2nO2 .H t Mó 301 Môn Thi thu hoa lan III (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh v m đề thi trớc l m b i Cách tô sai: - Đối ... Axit acrylic Cỏc ch t X,Z l ch t no sau õy ? C2H6 v CH2=CH-CHO A C3H8 , CH3CH2CH2OH B Mó 301 C3H6 v CH2=CH-CH2-OH C C3H6 v CH2=CH-CHO D Câu 29 : M t h n h p X g m 6,5 gam Zn v 4,8 gam Mg cho ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (D nh cho giám khảo) Môn : Thi thu hoa lan III Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...
 • 7
 • 229
 • 0

Đề thi thử hóa học - THPT chuyên Hưng Yên potx

Đề thi thử hóa học - THPT chuyên Hưng Yên potx
... A H2N-CH2-COOH; H2N-CH(CH2-COOH)-CO-NH2 H2N-CH(CH2-C6H5)-COOH B H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH.* C H2N-CH2-COOH; H2N-CH2-CH(NH2)-COOH C6H5-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-COOH; ... ng tráng gương Cơng th c c u t o c a (X) là: B NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2 A CH3(CH2)4NO2 C NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 * D H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5 49 Cho m t lu ng khí CO qua ng s đ ng 0,04 ... p-Cresol; p-Nitrophenol; 2,4,6-Trolitrophenol (Axit picric); Glixerol là: 7.1 0-1 5; 6,7.1 0-1 1; 1,28.1 0-1 0; 7.1 0-8 ; 4,2.1 0-1 Hãy ch n ch t có tr s Ka thích h p tăng d n cho trên: A Phenol < p-Cresol...
 • 4
 • 186
 • 0

Đề thi thử hóa học - THPT Nam Yên Thành ppt

Đề thi thử hóa học - THPT Nam Yên Thành ppt
... % nitơ tỉ lệ số mol buta-1, 3- ien v acrilonitrin cao su l 1:2 1:1 2:1 3:1 Đinh Sơn Hoai đáp án câu38 A B C D đáp án câu39 A B C D đáp án câu40 A B C D đáp án THPT Nam Yên Th nh C Trộn V1 lít ... + 2H2O Trong phản ứng n y, tỉ lệ số nguyên tử lu huỳnh bị khử : số nguyên tử lu huỳnh bị oxi hoá l 1:2 1:3 3:1 2:1 D tiến h nh đồng trùng hợp buta-1, 3- ien v acrilonitrin thu đợc loại cao su ... dịch suốt, dung dịch chứa loại cation v loại anion số ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO3 2-, NO 3-, Cl-, SO4 2- Các dung dịch l AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3 AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4 AgCl,...
 • 10
 • 220
 • 0

thpt trần hưng đạo đề thi thử hóa học thpt quốc gia mã 101

thpt trần hưng đạo đề thi thử hóa học thpt quốc gia mã 101
... vào thành phần, cấu tạo hợp kim C Hợp kim có tính chất hoá học khác tính chất kim loại tạo chúng D Hợp kim có tính chất vật lý tính học khác nhiều kim loại tạo chúng Câu 15 Cho dung dịch riêng ... 3, nhóm IVB D ô số 16, chu kì 3, nhóm VIB Câu 26 Có mệnh đề sau : 1) Các muối nitrat tan nước chất điện li mạnh 2) Ion NO3- có tính oxi hóa môi trường axit trung tính 3) Để nhận biết ion NO3- ... khí NO2 5) Hầu hết muối nitrat bền với nhiệt 6) Các muối nitrat sử dụng chủ yếu làm phân bón hóa học Số phát biểu là: A B C D Câu 27 Thủy phân hoàn toàn lượng mantozơ, sau cho toàn lượng sp thu...
 • 9
 • 286
 • 0

thpt hải lăng đề thi thử hóa học thpt

thpt hải lăng đề thi thử hóa học thpt
... tham gia phản ứng ? A Thủy phân môi trường axit B Thủy phân môi trường bazơ C oxi hóa D Hidro hóa Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal axit etanoic) ... thành nguyên tử C Nguyên tử hầu hết nguyên tố kim loại có electron lớp D Tính chất hóa học chung kim loại tính oxi hóa Câu 36: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%) dung dịch chứa ... vật gang, thép bị ăn mòn điện hóa không khí ẩm, nhận định sau nhận định đúng: A Tinh thể cacbon cực âm xảy trình oxi hóa B Tinh thể cacbon cực dương, xảy trình oxi hóa C Tinh thể sắt cực dương...
 • 5
 • 359
 • 1

Đề Thi Thử hóa học THPTQG-Nguyễn Trãi thái bình

Đề Thi Thử hóa học THPTQG-Nguyễn Trãi thái bình
... Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn cho sản phẩm qua bình đựng H2SO4 (đặc, dư), bình đựng 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thấy bình tăng 2,88 gam, bình xuất m gam kết tủa Xác định m? A 23,64 gam B ... với 13,44 gam NaHCO3 Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 lít chứa O2 N2 tỉ lệ thể tích : 00C áp suất 0,375 atm Sau giữ bình nhiệt độ 0C bình không O2 áp suất cuối 0,6 atm Phần ... 2, B 5, 2, C 2, 2, D 5, 2, Câu 14: Phát biểu sau sai? A Thi c dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ B Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thi t bị ngăn cản tia phóng xạ C Kẽm có ứng dụng để bảo...
 • 5
 • 159
 • 0

thpt yên viên đề thi thử hóa học thpt

thpt yên viên đề thi thử hóa học thpt
... sau đúng? A Các nguyên tử halogen từ F đến I tính phi kim tăng dần B Hợp chất với hiđro nguyên tố nhóm VIA có công thức XH6 C Các nguyên tử có electron hóa trị kim loại D Các nguyên tố halogen từ ... gồm khí có khí hóa nâu không khí Biết tỉ khối Z so với H2 23/9 Phần trăm khối lượng nguyên tố Fe hỗn hợp X gần với giá trị sau nhất? A 45% B 55% C 65% D 40% Trang 5/5 - Mã đề thi 209 ... gây Trong số phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 14: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại là? A Dễ bị khử B Tính oxi hóa C Tính khử D Tác dụng với phi kim Câu 15: Cho 3,3 gam anđehit fomic...
 • 5
 • 281
 • 0

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 2

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 2
... trang đề thi thử Hóa Trang - -/4 – Mã đề thi 1 32 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I Năm học 20 15 - 20 16 Môn: HÓA HỌC LỚP 12 đề thi: 1 32 1A 2C 3B ... 1 32 209 357 485 570 628 743 896 bl 1 32 209 357 485 570 628 743 896 SỞ GD & ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 15 - 20 16 ( Đề thi có trang) MÔN THI HÓA HỌC ... Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 4/4 - Mã đề thi 1 32 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 20 15 -20 16 Môn: Hóa học, lớp 12 đề Câu Mã đề Câu A A...
 • 61
 • 354
 • 6

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 3

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 3
... D 35 7 31 D 485 31 A HOA HOC 132 32 B 209 32 D 35 7 32 A 485 32 B HOA HOC 132 33 B 209 33 C 35 7 33 D 485 33 C HOA HOC 132 34 C 209 34 D 35 7 34 B 485 34 A HOA HOC 132 35 A 209 35 B 35 7 35 A 485 35 ... HOA HOC 132 36 D 209 36 A 35 7 36 D 485 36 B HOA HOC 132 37 D 209 37 B 35 7 37 B 485 37 A HOA HOC 132 38 B 209 38 A 35 7 38 A 485 38 D HOA HOC 132 39 A 209 39 C 35 7 39 B 485 39 B HOA HOC 132 40 C ... 22B 23B 24D 25A 26C 27B 28B 29A 30 B 31 C 32 B 33 D 34 A 35 A 36 D 37 D 38 B 39 D 40B 41D 42A 43C 44B 45A 46C 47C 48C 49B 50C http://bloghoahoc.com – Chun trang đề thi thử Hóa Trang 5/5 - Mã đề thi 830 SỞ...
 • 60
 • 388
 • 4

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 1

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 1
... http://dethithu.net et u.N iTh Th De MÃ ĐỀ 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 ... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 Tham gia ngay!Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN ... CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 De MÃ ĐỀ 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2...
 • 51
 • 386
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THPT XUÂN HOA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THPT XUÂN HOA
... to hin tng giao thoa trờn mt nc Ti im M quan sỏt thy cc i giao thoa Ti im N quan sỏt thy A Cú biờn trung gian gia cc i v cc tiu B Cc i giao thoa C Cha th xỏc nh D Cc tiu giao thoa Cõu 33: Cho ... = 0,5cos(10 x 100 t ) (m) Trong ú thi gian t o bng giõy Vn tc truyn ca súng ny l A 100 m/s B 628 m/s C 314 m/s D 157 m/s Cõu 19: Trong thớ nghim Iõng giao thoa ỏnh sỏng: Ngun sỏng phỏt hai bc ... Nhng kt lun no ỳng? A Khụng kt lun no ỳng B v C v D v Cõu 15: Nu vo thi im ban u, vt dao ng iu hũa i qua v trớ cõn bng thỡ vo thi im T/12, t s gia ng nng v th nng ca dao ng l A B C D 1/3 Cõu 16:...
 • 6
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 2553 QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020Quyết định 1799 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà MauQuyết định 75 2016 QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 34 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên GiangNghị quyết 71 NQ-HĐND năm 2016 thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 718 QĐ-BXD về trích lập, quản lý và sử dụng sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng.Nghị quyết 18 2016 NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017Nghị quyết 101 2016 NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng ThápNghị quyết 102 2016 NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 4989 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 47 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú YênQuyết định 3206 QĐ-UBND về khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố hà nộiQuyết định 1371 QĐ-BKHCN về danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc giaQuyết định 1483 QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọnSỐ PHỨC giải chi tiết CỰC HAYQuyết định 2856 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng NinhQuyết định 3153 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2443 QĐ-UBND năm 2016 về Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuQuyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhFULL TOÁN 12 HÀM SỐ