Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 2 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 Báo ... 191.494.042 6 53. 4 93. 000 8.400.716.656 - 75.464.756.846 75.4 13. 870.056 Mẫu số B01a- DN Báo cáo tài cho kỳ tài từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC Địa chỉ :37 Lý ... 5.7 43. 8 73. 335 11 Thu nhập khác 31 282.7 23. 857 1 .35 6 .33 8.472 9 93. 249.4 63 Báo cáo tài phải đọc thuyết minh kèm theo 2 .35 7.746.491 435 .218.4 93 Quý năm 2010 CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh 01/07 /2010 30 /09/2010...
 • 6
 • 74
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... CCDC phrin b6 31. 077.452 C0ng 37.077.452 40.255.777 3l103/2 01" 1 01/ 01/ 2 011 hut: Vay ngdn han cLla CBCNV 415 .16 9.000 1. 394.6 01. 000 41s.769.000 1. 394.6 01. 000 31/ 03/2 011 01t0't/2 011 \o diri han d€n ... 749.-s1 .1. 737 l0 L9s7 8 21 68. 212 .15 5.0't1 65. 811 .329.347 68. 212 .15 5.0 41 65.8 41, 329.34',7 54 299 960 410 54.299.960 4r (4s.46s.745) (12 .75 8.206 411 14 0.943.547 I 08 3. 61 3.48 1. 083. 613 .486 7i 10 3. 313 ... 9s2. 314 Plni rltu C\ ,1 Cong ry Thanh D6 + Phqi thu c1ng ty CP clning khoan An ThAnh Ihui 0t/ 01/ 2 011 Phdi thu khdc 685. 311 .499 935.943. 912 2.0 41. 539 2.0 415 39 18 0.039.672 7. "10 7.9',77.920 31/ 03/2 011 ...
 • 19
 • 82
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 1.931.589.803 22 9.591.980 - 1.596. 929 .8 82 1.701.997. 823 - V .22 62. 904.634.694 62. 904.634.694 54 .29 9.960.410 65.841. 329 .347 65.841. 329 .347 54 .29 9.960.410 - 2. 7 62. 901 2. 124 196.508 1.483.661 313 ( 32 758 20 6) ... /01 120 1 0-3 0/06 /20 10 18.690 .20 7.955 _ ::1: :4 : .:. 6-= -3 .: :.7 -= -5 3: .:1: .:.; 9-= - 9-= -5 17. 521 .25 6 35. 624 .641 7.198.065.614 6. 128 .339. 426 168.536 .23 6 21 8.856.000 11 306.084.849 8 .25 4 711. 928 ... thea 11< '-1 - n C) \V,\\ Quy nam 20 11 CHiTIEU Masa minh 01/04 /20 11 30/06 /20 11 Liiy 01/04 /20 1030/06 120 10 tir diiu nam cuBi quy 01101 120 11 30/06 120 11 01101 120 1030/06 120 10 12 Chi phi khac 32 13 L«;ri...
 • 21
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... Hang h6a cOng 62. 17 t 11 I - 920 630.7 12. 254 I 630.1 12. 254 1.101.971. 920 30/06t2011 3t/ 12/ 2010 VND VND 436.651.000 l7 t 5 32. 000 92. 000.000 | 12. 084.2t6 528 .6sr.000 28 3.616 .21 6 -9 1 Du phdng gidm ... 3l/ 12/ 2010 5. 529 .189. 924 '7 .26 2.503.468 I L t 88.990.104 534 .25 2.3 62 37 5.t03 26 8 1. 920 21 0 C6c khoen phai thu ddi h4n Phdi 30/06t2011 minh dii l0 25 0 hqn (48 991 969) 590 25 1 11 2. 729 439.590 2. 7 ... 28 ', 724 .066.681 2T 20 3.091 14 .28 5.454 21 - 20 3.09) 21 4 .28 5.454 tu 22. 0-t?T5t l7mf m-e83 -imti5T -t3r-i173?s8-S 11 DAIT A ; GI]i TRI HAO MdN LUV KE Taingdy3l/ 121 2010 rli { GiAm nirn Tai ngdy 30/06 /20 1I '.1I...
 • 19
 • 82
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 2.'7 62.901 (32 s8 206) 41 7 2.1 24. 196.508 4t8 4t9 1 .48 3.661.313 1.083.613 .48 6 42 0 21.318.119.962 9. 349 .570.110 140 943 547 42 1 43 0 43 1 43 2 thdnl TSCD TONG CONG NGUON VON 43 3 44 0 Bao cao tdi chhrh ... io b -l i/, b .J \o A :J -_ l -l q' ,_^ L -J i.J -i! ''.r {\o !io i'J I r Bss 's' -l :) c dA ; -aW f-s -l iE -l r-' -t -l o; -3 ' ! -= Z *l a," cONG Ty co pH.iN vAI sgr Dia chi: 37 Li nr.Lv lt4c tr'uix ... I - 31t12t2011 Kj'tii chinh tir ngiy 0r t1t t2010 - 3l lt2/2010 39.185.92,1. 543 31.125.251.026 17.52t.256 68. 144 .773 I1 .48 4.828.707 12.9 hi 5. 845 .203 36.236 377.2 56. 040 24. 38 3.038. 344 17.7 64. 045 .050...
 • 20
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... (26 2.683. 520 ) Quý năm 20 12 CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh 01/04 /20 12 30/06 /20 12 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 01/04 /20 11 30/06 /20 11 01/01 /20 12 30/06 /20 12 01/01 /20 11 30/06 /20 11 12 Chi phí khác 32 ... LẬP BIỂU 01 02 03 04 05 06 07 20 21 22 23 24 25 26 27 30 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 01/01 /20 12 31/6 /20 12 01/01 /20 11 30/6 /20 11 22 .599.435.917 (2. 437.364.357) (8. 027 .816 .26 1) 19.774 .20 1.174 (4.949.770.871) ... Mẫu số B09a - DN CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm Hà nội Báo cáo tài cho kỳ tài từ ngày 01/01 /20 12 đến 30/6 /20 12 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH I ĐẶC...
 • 22
 • 67
 • 1

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... giri - uta r! v.4 61 .20 2.A76. 423 62. 144. 322 .OO4 61 .20 2.876. 423 6l 966 339 24 6 22 2 90.491.300. 827 89.664.0 92. 566 22 3 (29 .28 8. 424 .404) (27 .697.7 s3. 320 ) 22 4 ,-: .- dl l vo nmJl san co 22 7 22 8 , ... Gidp Bdt 27 .20 3.091 Chi phi ldm mdi hiLn dd xe khu vltc Lqc Trung 28 .448.003 78.977.483 It 30t06t20 12 3t/12t201t \ 2. 729 .439.590 2; 129 439 590 2. 729 .439.590 2. 729 .439.590 2. 729 .439.590 2. 729 .439.590 ... 64.986.646 2. 5 32. 239.4 02 + cri phi6u quy 336 2. 126 .463.'7 57 21 7 - 425 -1 i2 184. 621 -1 03 413.884 r84.62r.703 20 7 337 ?0.01 1_8r I i3.sro.7zs.;78 87.603. 426 .689 73.910. 728 .478 87.603. 426 .689 57. 029 .400.000...
 • 28
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... sd 13 310 16. 837 . 632 .591 13. 544.018.914 97.082.0 43 301.2 43. 109 65.882.974 698.572.556 84.021.081 7 .34 s .38 6.175 3t2 31 3 Thu€ vd cic lihoin phai n6p Nh2i mrdc 31 4 Phdi lni ngLLbi lao ...
 • 21
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 339 41 0 41 1 rridn s Quy kha.,huoc v6n chl sd ro roi ll ll ll 87.603 .42 6.689 57.029 .40 0.000 57.029 .40 0.000 I 41 3 I 41 4 I 41 5 I 41 6 3.',197 41 7 3 .47 2.018.600 I 41 8 2.6 54. 659.3 14 1 .48 3.661.313 I 41 9 ... v z a- I F 'E !! tr p {-f ti (J F 'l-t -rt 'P \ \- -: F,he.E 5.F;EE :r^/\.g l=E j 'x5 ;22*i,.3 's.F.77=.3 Fo;a= |ic? EE p: ! E i € =' '! -C'=-o:'F'FEb tr E-iq!-o.Eea) -E _d.co.no-cEo.'€ T-UJSUOJI ... Thuii gi6 tri gia 31/12 12012 01t0u20t2 94. 121.5\2 23.126. 041 4. 9 54. 343 .5 64 7.318. 249 .0:/2 lnue \ual nltap kilall Thuii thu nhdp c6 -i -, I nueL.nna qat va nhdn IleI 24. 785.1j6 4. A11.062 Inue oat CAc...
 • 21
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... ngin h4n 300 7 .19 8. 313 .32s 10 .239. 212 . 818 310 034. 616 ,9 61 10. 216 .794,636 14 9.882.043 3ll PhAi tra ngudi bdn 3t2 14 1.082.043 313 73.826.4 91 52.734.t18 314 2.635 954.420 5. 714 .287.4 21 315 l Ngudi mua ... 5 51. 157 .12 5 ss1 .15 7.r25 ngin hgn: 3U03nOt3 01/ 012 013 Vay ngin hon cua CBCNV Nq ddi hgn ddn hqn td c0ng 11 , Thud vd cdc khodn phdl n,p Nhd r nutc: r( n 3t/o3t2 013 01/ 01n 013 11 2.270.353 10 6 .19 9. 91? ... nrm 2 013 Ngay 3l thAng rAm 2 013 Don Tiin vi cdc khoin tuong tutrng iiin tinh: YND 10 0 18 .15 6. 015 . 919 18 .12 6.42t.845 11 0 16 .362.3 51. 457 16 .950.903.976 l Ti6n l Cdc khoAn tucng duong ti6n l12 502.3 51. 457...
 • 21
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... tr6 phdi nQp kh6c c0ng 2. s94.193.5 02 i 2. 401 .27 7.3 92 I 14 Vay I vi ng ddi hsn: 30t06t2013 0u01t2013 Doanh thu chua thgc hiQn 22 1.309.659 22 .418.1 82 c0ng 22 1.309.659 22 .4.t8iq2 Vay ddi h4n + Vay ... I I v.2o I I , i I I | ,ro,r,t 22 1.309.659 I I l r .20 1.383 .20 0 68.008. 120 .174 68.008. 120 .174 71 .20 1.383 .20 0 57. 029 .400.000 57. 029 .400.000 3.9 32. 018.600 3.4 72. 018.600 3.104.538.136 2. 6 42. 580.909 ... 87.04 0-9 i6.991 90 164 .24 4.145 57 (29 .457. 721 .930) (3 2. 129 439 s90 2. 129 .439 s90 590 2. ' 129 439 590 2. ',7 29 439 v.l4 1.136.756.873 551.157. 125 r.136.756.873 s5t.t5'7.t25 7?.?36.804.8 52 | I |...
 • 21
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... Phai tre nQi bO v.16 v.1'7 1 54. 8 54. 043 149 .882. 043 64. 535.3 24 52.',t 34. tt8 5. 648 .326. 94' 7 5.7 14. 287 .42 1 1.287 .43 2.182 949 . 243 .636 t7 5.7 56.255 t96.126.005 3r7 78.986. 646 Phdi trii rheo ti.,in d6 ... ^i- F3 cl 'o o- ='Aaa ='rcE- $ /-\ *$,.oi; E!? -o € :t ...
 • 20
 • 51
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... fi 12 2.040 878 AA0 dich vq vian th6ng Mekong Lgng 12 1 .11 4. 211 666 .12 3-5 80 31t03/2 014 o1t0uz{n4 27.33',7.\28 40.29'7.89',7 '7.s56 .18 6 2.849,046 5 '16 .345 004 2 51. 8 31. 216 611 .238. 918 300.978.1s9 ... nop khrc cqnc 11 - Vay fing ddi hgn: 31t03n 014 01t01t2 014 Doani thu chua thuc hien 12 .600.000 8'.7. 212 .',728 c0ng 12 .600.000 81. 212 .12 4 3!03n 014 0t0ln 014 16 .3 41. 140.000 16 ,3 41. 140.000 40.688.260.000 ... CHiNH - 13 Chi phi thdi gian ngtmg kinh doanl Larlrar pnreu pnalTra Chi phi phei trd khdc 4.800.000 17 5 .15 6.2ss c0ns 4.800.000 11 5 .15 6.255 31t03D 011 01/ 01/ 2 014 12 .363.0 61 12.363.0 61 61. 716 .13 0...
 • 20
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... BAo 0l/01 /20 14 d6n 30/6 /20 1,{ TAI cEiNH - Q'ryCt dinh 165 /20 02/ QD-BTC 3tl12l20 02 ban hanh vd c6ng b6 seu (6) Chudn muc K€ toiin Vier Nam (dc't 2) - Quyet dinh 23 4 /20 03/eE-BTC ngey j0/12l200j ban ... c0nc 41.768 500 159.658.6 12 666. 123 .580 30/06 /20 14 0l/0u2014 34 .22 1.830 40 .29 1 89',7 341.000 2. 819.046 311.844.085 25 1.831 .21 6 346.406.915 300.978.159 30106 120 14 01/01t2014 Hdng t6n kho: Nguyen ... 5.',l 02. 940 5.7 42. 940 36 lLrong c6 phi6u da bAn c6ng cir[ng 5.7 02. 914 5.7 02. 910 s.'7 02. 940 5.'/ 42. 94A 5.7 02. 914 5.7 42. 9,40 30t06t2014 01101 /20 14 3.9 32. 018.600 3.4 72. 018.600 538.136 2. 6 42. 580.909...
 • 20
 • 35
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 30t06t2n13 4 92. 995 20 .1 02. 46 51 2l.331 4 92. 995 20 .4 02. 467.517 11 .22 6.391.066 1r .26 0.978 .28 9 10.t1t.095. 929 9.111.489 .22 8 21 33 02 l0 t1 vt.ll 20 2L vt.l4 22 VI,I5 ' 723 21 ',7 965 821 .955.987 r .28 0 .25 2 101. 520 .000 ... 30/06 /20 14 0t/0 |20 14 30/06 /20 14 WD |'ND WD ot/0 |20 14 WD trn tnichinh 23 7 .27 8.043 Phii !-, i nguoi bdn Chi phi phai Phair,i 19.855.3 92. 561 440.i6i.%; r59 658 6r2 29 .487.0 42. 105 21 .22 3.600 .22 1 \d ... 27 .866.985.551 - L019_630.000 600. 126 .548 29 -4 47.0 42. 105 3 .22 5.894.785 3 .22 5.894.785 50.948.333 50.948.333 3 .27 6.843.1t8 3 ,21 6.843.118 2. s76.S8s.557 23 .633 .21 3.430 26 .21 0.198.981 Tnl'5ndn 3.165.3 92. 564 -...
 • 29
 • 29
 • 0

Xem thêm