Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31-12-2010 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31-12-2010 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31-12-2010 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... nhu sau rin bd n cd phAn t4i c6ng ty TNHH thinh vi€n vAi scri may mIc a Th6ng tin vd dqt ph6t hhnh TOn c6 phdn ph6t hinh Cd phAn cua C6ng ty c6 phAn vdi scyi may m6c mi6n Loai c6 phAn ph6t hinh ... Chring kho6n; Di6u c lQ T6 chirc vd hoat dQng cua C6ng ty c6 phAn VAi sgi may m{c mi6n ;:, -t Bic :,i i., =K Piiihi Mgc ttfch bfn cd phAn - Chuydn d6i hinh thric so hftu d Phu'ong 6n phft li vdn ... tai thoi di€m so Ty 16 chdo b6n theo quy dinh 56 c6 plriOu duoc quy6n mua t'il f:[,} Brii j-1;; dI MAY ld: ch6t 10.153:100 x : r r 53 Cp : l00l 8,8 CP g,g : g93,46c6 phAn X. ;-/ ' 56 c6 phAn bd...
 • 3
 • 60
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-07-2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-07-2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... tuong hen cia c6ng ty c6 phan Vdi soi May mdc rr/idn Bic lir thdnh vi6n, hodc c6 li6n quan loi ich tdi chinh; > > ) Thanh vi6n tham gia Ban dau gi6 b6n c6 phan cria TEXTACo tai c6ng ty cp rrudng c5c ... cong ty cP Trucrng Ha ram co sd b6n d5u gi6 c6 phan vd cdc c6 nh6n thudc c6c t6 cnuc nafci tham gia x6c dinh gi6 tri doanh nghiOp; T6 chrlc tu van b5n dAu gi6 c6 phan cia TEXTACO tai cong ty nhAn ... gia tu v5n b6n d6u gi6 cp rrlrong Hd vd c6c ca Di6u 4: c6c thdnh vi6n dai dicn cia c6ng ty cp vai soi may mic midn Bic tham gia la vi6n crra Ban diu gii nhim thuc hi6n c6c c6ng tirc b6n c6 phin...
 • 2
 • 24
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... (LUy MIEN 8AC TrAn Thi Minh ChAu r S0r MAy [4,iC MIEN Noi gui: - Uy ban Chring khoan Nhd nudc ,^ ^t dong - Lo cong ty; HDQT, BKS; - Qu6n tri m4ng website; - Lrru: VT, t6 thu ki tic I ... - Ktit qui tir nhiQm, mi6n nhiQm: MiSn nhiQm 6ng Vff Vdn Thi6u - Chirc vu Uy vi6n HDQT Tt nhiQm Ong E[ng Trgng Ng0n - Chirc vu Uy vi6n HDQT Tir nhiQm Bd Nguy6n Th! Thanh Huong - Chuc vu ... Nguy6n Thi Kim Ngt i quy€t ndy dugc Dpi hQi.d6ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2016 cria C6ng ty c6 phAn v6i sgi may m{c mi€n Bdc th6ng qua tai cu6c hSp H6i d6ng Qu6n tri cdn cir n6i dung Nghi quytit...
 • 2
 • 18
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... qrrrn tr.i (Bio cjo rhd -i6 stt Ngli,r"yoil O,'y"t Ngriy Noi dung 0l Nr)-llLrr.t'f 2.tni/2015 - Td chiLc D4i h6i c6 ddng thuons niCn 2015 v:l Dai h6i nhi€nr k' 3(201 5-2 020) vio ngdy 22 thing ... to6n B60 ceo mi chinli 2015 0l/QD-VSM\4lvttl 0:l/05/2015 l 04/05/20 t5 B 04/05/2015 02 QD VSNtNt\ - 86 nhi€rr bi NguyErr Thi Bich Miri giil chfc K6 to6n tr[ctng C6ng ty Bo nhiem ba'lran'lhenh Hrrong ... Cong t1 - 86 3/Q E- V S I\41\4 lvl 04/QD,VSMM\4u 04/05/2015 nhiem 6ng Einh Vdn Tdng eiii thLrc Pho clrrr.tich Hui dnng qLrdn tri kienr I afe Ci;m doc ConI t\, 'lhinh ldp t6 thu kli C6ng ry l- I t...
 • 6
 • 67
 • 0

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc
... chung công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất hàng may mặc công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc Chương 3: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất hàng may mặc ... tên gọi công ty vải sợi may mặc miền Bắc - Căn Quyết định số 3076/QĐ-BTM ngày 16/12/2005, công ty vải sợi may mặc miền Bắc thức chuyển thành công ty công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc ngày ... trạng hoạt động xuất công ty 2.1 Kết hoạt động kinh doanh xuất Công ty cổ phần vải sợi may mặc may mặc miền Bắc có tỷ trọng xuất hàng hóa chiếm 95%, thị trường nội địa chiếm 5% Hoạt động xuất công...
 • 62
 • 448
 • 2

Luận văn: Thực trạng hoạt động của công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc pot

Luận văn: Thực trạng hoạt động của công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc pot
... mặc ( 1970 ), Công ty vải sợi may mặc trung ương ( 1981 ), Tổng công ty vải sợi may mặc ( 1985 ), Công ty vải sợi may mặc Miền Bắc ( 1995 ) Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc Đó thay đổi nhằm ... có Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc lớn lên nhiều mặt Từ Tổng Công ty vải sợi đổi tên thành Cục vải sợi ( 1960 ), Cục vải sợi may mặc ( 1962 ), Tổng công ty vải sợi may mặc ( 1970 ), Công ... A- Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc: Quá trình hình thành phát triển công ty: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thành lập theo định số 1439/ QĐ...
 • 58
 • 311
 • 1

Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn REACH trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc vào thị trường EU

Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn REACH trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc vào thị trường EU
... 4.2 Giải pháp Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc Qua nghiên cứu thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn REACH hoạt động xuất hàng may mặc Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc vào thị trường EU, ... đề tài: Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn REACH hoạt động xuất hàng may mặc Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc vào thị trường EU Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc – TEXTACO ... 3: THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN REACH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC 3.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc 3.1.1 Tổng...
 • 44
 • 495
 • 1

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC (TEXTACO

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC (TEXTACO
... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC Giới thiệu công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC Tên giao ... Bát hợp thành công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc Chi nhánh TPHCM hoạt động giống công ty công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc Chi nhánh công ty cổ phần vài sợi may mặc miền Bắc phân vốn ... sở luân chung tiền lương quản tiền lương ChươngII: Thực trạng công tác quản tiền lương Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc Chương III: Một số kiến nghị giải pháp để hoàn thiện công...
 • 58
 • 99
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vải sợi may mặc miền bắc

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vải sợi may mặc miền bắc
... tới hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc Trình độ kĩ thuật công nghệ sản xuất Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc công ty sản xuất xuất hàng dệt may ... CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC Một số nét khái quát Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc 1.1 Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc Công ty vải sợi may ... hàng đầu Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc • Để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc cần cử dụng hợp lí hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh...
 • 56
 • 113
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... tr6ch nhiQm thi hdnh quytit dlnn rDONG QUAN Noi nhdn: - HDQT, BKS; ACBS; Nhu Diiu 2; UBCKNN, SGDCKHN; P QTTHETH @i CBTT); Lnu: VP HDQT, Ph lt4 \k^i-;5i rN@ ... kho6n ACB 10 Gi6 + Dia chi: 4l Mac DTnh Chi, P Da Kao, Qupn l, Tp H6 Ch( Minh + DiQn thoai: (8 4-8 ) 38 234 160 + Tei khodn thgc hiQn giao d!ch: 006C000001 Didu Quyrit dinh ndy c6 hiQu luc thi ... Theo Quy ch6 giao dich t4i Sd giao dlch Chring kho6n He NQi (khoing gi6 ds kitin): Tir 12.000 d6ng - 19.000 il6ng l TOn c6ng ty chfng kho6n ttugc chi cllnh lim ...
 • 2
 • 106
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
... CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM EXIMBANK DQc IQp - Tl.,Jdo - HQnh phuc TP.HCM, TOng 8, VOn I'hOrlQ S6l 8-0 1.11 16100 rNl Virlcom Center 56 7'2Le Th~nhTon 8...
 • 3
 • 97
 • 0

Xem thêm