Bài tập xác định tiền phải nộp cho nhà nước khi thuê đất

Bài tập xác định tiền phải nộp cho nhà nước khi thuê đất

Bài tập xác định tiền phải nộp cho nhà nước khi thuê đất
... Minh Nhà nước định cho thuê 6000 m đất để nuôi cá theo dự án phê duyệt ( thời gian xây dựng năm) theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê 30 năm Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất ... Tháng 8/2016 khu vực đất thuê nói bị ảnh hưởng nặng mưa bão quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sản lượng ao cá bị giảm 35% Xác định số tiền gia đình phải nộp cho Nhà nước năm năm 2016 giải ... phát triển đất ứng 200 triệu đồng cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt tạo quỹ đất với diện tích cho thuê nói BẦI TẬP VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT PHÁT TRIỂN...
 • 2
 • 162
 • 4

Bài tập xác định Công thức oxit kim loại

Bài tập xác định Công thức oxit kim loại
... chứa 27,36 gam muối Sunfat kim loại A Sau phản ứng lọc bỏ kết tủa thu 800 ml dung dòch muối Clorua kim loại A có nồng độ 0,2M Công thức phân tử muối sunfat kim loại A công thức sau : A Fe2(SO4)3 ... 22,8 lÝt D Kq kh¸c 22 Cho 12,4 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ vµ oxit tác dụng với dung dòch HCl dư thu 27,75 gam muối khan Kim loại kiềm thổ kim loại sau ? A Ba B Mg C Sr D Ca v.c.h.0811@gmail.com ... hçn hỵp kim lo¹i thu ®ỵc m gam hçn hỵp oxit §Ĩ hoµ tan hoµn toµn m gam oxit nµy cÇn 500 ml dd H2SO4 M TÝnh m A 18,4 g B 21,6 g C 23,45 g D KÕt qu¶ kh¸c Lo¹i : Mét kim lo¹i + axit & Hai kim lo¹i...
 • 11
 • 7,189
 • 24

Bài tập xác định CTPT hợp chất vô cơ

Bài tập xác định CTPT hợp chất vô cơ
... Nung kết tủa tới khối lợng không đổi đợc 2,4 gam chất rắn Xác định M, tính khối lợng chất hỗn hợp đầu thể tích khí NO sinh 27oC atm Bài 26: Hỗn hợp A gồm FeO M2O3 Cho A tác dụng với dung dịch ... ) Hãy xác định CTPT oxit kim loại Bài 34: Hoà tan a gam oxit MO ( M kim loại có hoá trị không đổi ) lợng vừa đủ H2SO4 17,5 %, thu đợc dung dịch muối có nồng độ 20 % Xác định kim loại M Bài 35: ... khối A1 Xác định oxit A1, A2 Viết CTCT chúng Bài 45: Hoà tan 32 gam kim loại M dung dịch HNO d thu đợc 8,96 lít đktc hỗn hợp khí gồm NO & NO2 , hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng17 Xác định kim...
 • 7
 • 916
 • 18

KN hướng dẫn giải bài tập xác định CTHH 8

KN hướng dẫn giải bài tập xác định CTHH 8
... y = :3 CT Fe2O3 Từ loại tập HS hiểu sâu ý nghĩa CTHH vận dụng linh hoạt giải nhiều tập liên quan đến ý nghĩa CTHH Loại 2: Xác định CTHH dựa vào phản ứng hóa học Để giải toán loại cần nắm vững ... Dùng 3,36 lít Hiđro (Đktc) khử hoàn toàn đợc g oxit sắt Xác định CT oxit sắt Xác định CT dựa vào khoảng xác định giá trị M Ví dụ 1: Để xác định tên nguyên tố hóa học X(II) ngời ta tiến hành thí ... có 52,35%K; 47,65% Cl Xác định CTHH B A Ví dụ 2: Phân hủy hoàn toàn 10g muối vô X thu đợc 2,24 lít CO2 chất B có 71,43% Ca ; 28, 57% O khối lợng Tìm CTHH B A Hớng dẫn HS giải nh sau: Chất B có:...
 • 5
 • 1,295
 • 6

BAI TAP XAC DINH CONG THUC HC HUU CO

BAI TAP XAC DINH CONG THUC HC HUU CO
... 19: Nicotine hợp chất hữu có thuốc Hợp chất đợc tạo nên nguyên tố C, H, N Đem đốt cháy hết 2,349 gam Nicotine thu đợc nitơ nguyên chất, 1,827 gam H 2O, 6,38 gam CO2 Công thức đơn giản Nicotine ... đợc 3a mol hỗn hợp CO2 H2O Tìm công thức phân tử A? a CH4 b C2H2 c C2H6 d Cả a b Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu A ( chứa C, H, O) lợng Oxi vừa đủ nhận thấy số mol CO = số mol H2O = số ... C8H12O5 c C8H12O4 d kết khác Câu 15: Đốt cháy mol hợp chất hữu A ( C, H,O, N) thu đợc thu đợc mol CO2 ; nớc 0,5 mol N2 Tỉ khối A so với H2 44,5 Tìm CTPT A? a C3H5O2N b C4H7O2N c C3H7O2N d C2H5O2N...
 • 2
 • 1,131
 • 17

Bài tập: Xác định % về khối lượng của hỗn hợp kim loại

Bài tập: Xác định % về khối lượng của hỗn hợp kim loại
... (đktc) Tính thành phần % khối lượng kim loại hỗn hợp Biết thể tích khí H2 sắt tạo gấp đôi thể tích H2 Mg tạo Đáp số: %Mg=5,2 1%, %Fe=24,2 9%; %Zn=70, 5% Bài 7*: Khi cho miếng hỗn hợp gồm Na K tavs dụng ... thu 13,30g hỗn hợp muối khan a.Tính phần % khói lượng kim loại hợp kim b Tính thể tích oxy (đktc) cần đốt cháy hết khí hyđro Đáp số: a) %Na=37, 1%; %K=62, 9% b)Vo2 = 1,12lit Bài 8*: A hỗn hợp bột ... * Lấy m gam A hoà tan lượng vừa đủ dung dịch axit HCl dung dịch 9,184lit H2 (đktc) Hãy tính m % khối lượng kim loại A Đáp số: m=10,87g; %Ba=12,6 4%; %Mg=22,1 4%; %Al=65,2 2% Trương Khắc Thanh –...
 • 2
 • 12,601
 • 61

Bài tập xác định công thức hóa học- HSG

Bài tập xác định công thức hóa học- HSG
... kim loại vừa thu đợc tác dụng hết với dung dịch HCl, thu đợc 2,352 lít khí H2 (đktc) Xác định kim loại M công thức oxit kim loại Giả sử oxit dùng MxOy Các phơng trình phản ứng: to MxOy + yCO xM ... Nếu lấy lợng kim loại sinh hoà tan hết vào dung dịch HCl d thu đợc 1,176 lít khí H2 (đktc) Xác định công thức oxit kim loại Giả sử gọi a số mol oxit MxOy Các phơng trình phản ứng xảy ra: to MxOy ... lại 1,76g chất rắn Hoà tan toàn chất rắn dung dịch HCl thấy thoát 0,448 lít khí H (đktc) Xác định công thức oxit sắt Biết số mol oxit hỗn hợp Đáp số: Fe2O3 Có hỗn hợp A có khối lợng 12,9g gồm...
 • 7
 • 2,965
 • 82

Bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ

Bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ
... (đkc) tạo thành oxit sắt Xác định công thức oxit sắt? Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A thu 1,08 gam H2O 1,344 lit SO2 (đkc) Xác định công thức phân tử hợp chất A? Bài 5: Khử hoàn toàn ... hiệu suất pư cracking 107 dùng chất thích hợp để loại tạp chất khỏi hỗn hợp sau: a.Metan lẫn tạp chất axetylen b.Ancol etylic lẫn tạp chất axit axetic 108 Hợp chất hữu E este glixerol Trong E este ... hoàn toàn mol chất A cần 212,8 l O2 Xác định CTPT A Biết khí đo đktc 31 Khi đốt cháy hoàn toàn lượng hợp chất hữu X cần 0,8 g O2, người ta thu 1,1 g CO2; 0,45g H2O sản phẩm khác Xác định công thức...
 • 15
 • 1,777
 • 21

Tài liệu Bài tập xác định quy luật di truyền pdf

Tài liệu Bài tập xác định quy luật di truyền pdf
... giới tính tương tác gen Trong tất qui luật di truyền học gồm có: - qui luật phân li (Menden) - qui luật phân li độc lập (Menden) - qui luật tương tác gen, di truyền liên kết giới tính, liên kết ... đen ngắn .Xác định QLDT Bài 11 Cho ruồi giấm dị hợp tử cặp gen lai với ruồi đực mang gen lặn tương ứng Ở hệ phân ly xảy sau: 43,5% Aa,Bb; 43,5% aa,bb; 6,5% Aa,bb; 6,5% aa,Bb Xác định QLDT Bài 12 ... ngắn; 4,5% xám ngắn; 4,5% đen dài Xác định QLDT Bài 13 Cho cà chua giao phấn với nhau, F1 đồng tính Cho F1 tự thụ phấn F2 gồm 598 đỏ, 201 vàng Xác định QLDT Bài 14 Cho chuột đực F1 dị hợp cặp...
 • 9
 • 882
 • 17

Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch đệm.

Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch đệm.
... luận : Đề tài : "Các dạng tập xác định pH dung dịch axit, bazơ, muối dung dịch đệm " giúp học sinh : -Hệ thống dạng tập pH để làm em định hướng dạng từ tìm cách giải - Với tập pH phức tạp đề tài ... (Dạng 6) Tính pH dung dịch muối (Dạng 7) 9.1 Tính pH dung dịch muối trung hoà Tính pH dung dịch muối axit 10 Tính pH dung dịch đệm: (Dạng 8) Bài tập vận dụng : Bài tập tự giải: C- Kết luận Tài liệu ... = Vậy : pH = (pKa1 + pKa2) Ph m vi áp dụng : Kw >> Ka2C Ka1 ...
 • 21
 • 58,983
 • 192

Chuong 1 bài tập xác định lưu lượng công suất trạm cấp nước và pp xác định dung tích bể chứa đài nước

Chuong 1  bài tập xác định lưu lượng công suất trạm cấp nước và pp xác định dung tích bể chứa đài nước
... 4,9 19 1 ,1 5,6 70,6 - 2 ,1 50,0 410 ,4 5,4 9 -10 5,6 218 ,4 4,5 56,7 - 2 ,1 50,0 428,3 5,6 10 -11 4,9 19 1 ,1 5,9 74,3 - 2 ,1 50,0 415 ,5 5,4 11 -12 4,7 18 3,3 6,2 78 ,1 - 2 ,1 50,0 410 ,1 5,4 12 -13 4,4 17 1,6 ... 4 ,1 4,0 4 ,1 3,7 2,7 1. 260,0 20,0 25,0 600 m³ 4,3 13 -14 14 -15 15 -16 16 -17 17 -18 18 -19 19 -20 20- 21 21- 22 22-23 23-24 4 ,1 4 ,1 4,4 4,3 4 ,1 4,5 4,5 4,5 4,8 4,6 3,3 15 9,9 15 9,9 17 1,6 16 7,7 15 9,9 17 5,5 ... 0,2 Nước đài %W 0,8 0,9 1, 3 2 ,1 1,9 1, 2 0,3 - Giờ 8-9 9 -10 10 -11 11 -12 12 -13 13 -14 14 -15 15 -16 Nước lại đài %W 0 ,1 -1, 2 -3,3 -5,2 -6,4 -6,7 -6,5 Dùng % W 5,6 4,5 5,9 6,2 5,9 3,8 3,6 4,9 Cấp %W...
 • 5
 • 1,756
 • 14

bài tập xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

bài tập xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
... B Bớc sóng khoảng cách ngắn hai điểm có dao động pha phong truyền sóng C Bớc sóng đại lợng đặc trng cho phơng truyền sóng D A B Câu 21: chọn phát biểu nói lợng sóng A Quá trình truyền sóng trình ... luận đúng: sóng học truyền từ không khí vào nớc đại lợng sau không thay đổi: A Tần số B Vận tốc C Năng lợng D Bớc sóng Câu 20: Chọn định nghĩa bớc sóng A Bớc sóng quãng đờng truyền sóng thời gian ... phần tử có sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng Câu 18 chọn kết luận đúng: Vận tốc truyền sóng môi trờng phụ thuộc vào A Tần số sóng B Biên độ sóng B Bản chất môi trờng D Độ mạnh sóng Câu 19:...
 • 5
 • 874
 • 2

Bài tập xác định công thức phân tử

Bài tập xác định công thức phân tử
... số H Như để phân tử chúng lập thành cấp số cộng chúng khác số oxi phân tử ≥ n 2n+2 x Đặt A, B, C: C H O ( x 0) nCO2 n = = → ⇒ nH 2O n + ⇒ n = n 2n+2 x 2 CH O nCO + (n + 1)H O ⇒ Công thức có dạng ... nCO2 so C a 11 = = 44 = * = * = 0, 75 So H 2* nH 2O 2* b b 44 44 18 Áp dụng công thức:  Chọn D NHẬN XÉT: Áp dụng công thức giải nhanh không dùng kiện đề cho 13 Đốt cháy 1,08g hợp chất hữu X cho ... hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon( phân tử 14u), thu 5m(g)CO2 3m(g) H2 CTPT hai hidrocacbon A C3H8, C3H6 B C2H6, C3H8 C C2H2; C3H4 D C3H6; C4H6 y Đặt công thức trung bình: CxHy → xCO2 + H2O nCO2...
 • 20
 • 10,085
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nướcthuế và các khoản phải nộp cho nhà nướctrình kiểm toán áp dụng cho thuế gtgt đầu ra phải nộp cho nhà nướcđặc điểm nội dung thuế và các khoản phải nộp cho nhà nướcđiều tiết lợi ích cho nhà nước khi giao đấtbài tập xác định thuế gtgt phải nộpbài tập xác định dòng tiền ròng của dự ánbài tập xác định mức cho vay và thời hạn cho vaybài tập xác định dòng tiền ra của dự ánbài tập xác định dòng tiền của dự ánbài tập xác định dòng tiềnbài tập xác định phụ tải tính toánbài tập xác định tâm và bán kính mặt cầubài tập xác định tỷ giá chéobài tập xác định cơ cấu vốn tối ưuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây