Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

báo cáo thường niên 2010 TỔNG CÔNG Ty CỔ PHẦN dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam PETROVIETNAM PTSC

báo cáo thường niên 2010 TỔNG CÔNG Ty CỔ PHẦN dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam PETROVIETNAM PTSC
... NĂM 2010 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010  Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010  “Năm 2010, tổng ... niên 2010  Tổng Công tyty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Báo cáo thường niên 2010 Tổng Công cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | | Báo cáo thường niên 2010 Tóm lược ptsc Tên ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010 Thông Điệp Hội...
 • 106
 • 188
 • 0

báo cáo thường niên 2013 tổng công ty cổ phần thiết bị điện việt nam

báo cáo thường niên 2013 tổng công ty cổ phần thiết bị điện việt nam
... N i (HEM) Công ty CP V t tư xây d ng Hà N i Công ty CP SX TM EMIC (EPT) Công ty Dây Nam CFT Công ty CP Khí c I (VINAKIP) ng Vi t i n Công ty CP Thi t b i n Vi t Nam (Cambodia) Công ty CP Ch t ... t o bơm H i Dương (HPMC) Báo cáo thư ng niên năm 2013 Các công ty con, công ty liên doanh liên k t TT Tên công ty a ch Công ty CP Dây cáp S 70-72 Nam Kỳ kh i i n Vi t Nam nghĩa – Q1 – TP H Chí ... VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 40 Báo cáo thư ng niên năm 2013 Ph n A THÔNG TIN CHUNG Báo cáo thư ng niên năm 2013 I THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao d ch ti ng Vi t: T NG CÔNG TY C PH N THI T B I N VI T NAM...
 • 78
 • 253
 • 0

Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... dục đào tạo trờng đại học kinh tế quốc dân Lê Thị Tú Oanh hoàn thiện hệ thống báo cáo thờng niên công ty cổ phần niêm yết thị trờng chứng khoán việt nam Chuyờn ngnh : K toỏn (k toỏn, ki m toỏn ... cụng ty c ph n niờm y t trờn th tr ng ch ng khoỏn Vi t Nam 47 47 51 2.1.3 Vai trũ c a cụng ty c ph n niờm y t trờn th tr ng ch ng khoỏn Vi t Nam 54 2.2 H th ng bỏo cỏo th ng niờn cỏc cụng ty c ... tr c a cỏc cụng ty Vi t Nam, ủú, nguyờn t c v cụng b thụng tin v tớnh minh b ch c a thụng tin v c b n khụng ủ c cỏc cụng ty Vi t Nam tuõn th [26, tr.81] Lu t Ch ng khoỏn Vi t Nam ủó quy ủ nh...
 • 210
 • 187
 • 0

Tiểu luận hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tiểu luận hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... lục, luận án gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống báo cáo thường niên công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Chương 2: Thực trạng hệ thống báo cáo thường niên công ty cổ phần niêm ... chức niêm yết TTCK Việt Nam công chúng 47 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan thị trường chứng khoán ... ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Quan ñiểm giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 7 TỔNG QUAN...
 • 201
 • 50
 • 0

Báo cáo thường niên 2010 của công ty cổ phần cấp nước ninh thuận

Báo cáo thường niên 2010 của công ty cổ phần cấp nước ninh thuận
... quy định Nhà nước VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát công ty: a Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận gồm: Ông ... 31/12 /2010 (Nguồn vốn chủ sở hữu): 35.796.756.341 đồng - Kể từ ngày 01/01 /2010, cổ đông nhà nước tăng vốn góp Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận với số vốn 3.157.168.920 đồng Vì vậy, Vốn điều lệ công ... nước Ninh Thuận hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với chức nhiệm vụ chủ yếu sản xuất cung cấp nước phục vụ cho nhu cầu xã hội đô thị tỉnh vùng phụ cận Trong năm 2010, hoạt động của Công ty...
 • 6
 • 263
 • 0

báo cáo thường niên 2008 ssi Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

báo cáo thường niên 2008 ssi Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
... khoán Sài Gòn ( Công ty ) trình bày báo cáo báo cáo tài hợp Công ty công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ( Công ty ) công ty cổ phần ... mục I đến VI phần báo cáo tài hợp Báo cáo thường niên 2008 37 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Cho năm tài kết thúc ngày 31 Tháng12 Năm 2008 PHẦN I: LÃI ... 12 năm 2008 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ( Công ty ) công ty con, báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài...
 • 90
 • 181
 • 0

báo cáo thường niên sba 2012 công ty cổ phần sông ba

báo cáo thường niên sba 2012 công ty cổ phần sông ba
... không nh hư ng nhi u ñ n Công ty, hi u qu ho t ñ ng c a nhà máy SBA ñ u tư r t cao R i ro v t giá USD/VND Báo cáo th ng niên SBA 2012 Trang 20/91 CÔNG TY C MCK: SBA PH N SÔNG BA ð a ch : 230 Nguy ... phí công ñoàn Th c hi n nghiêm ch nh ch ñ xét nâng lương ñ nh kỳ theo quy ch lương cho cán b công nhân viên c a Công ty Báo cáo th ng niên SBA 2012 Trang 26/91 CÔNG TY C MCK: SBA • PH N SÔNG BA ... nay, Công ty ñang ti p t c xây d ng h th ng ñánh giá hi u qu công vi c ñ n t ng cá nhân ñ qua ñ t hi u qu cao th i gian ñ n Báo cáo th ng niên SBA 2012 Trang 43/91 CÔNG TY C MCK: SBA PH N SÔNG BA...
 • 91
 • 157
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
... tài - Thực kế hoạch kinh doanh theo chiến lược Công ty HĐQT vạch - Dự kiến Công ty CP SARA Việt Nam đạt lợi nhuận : 25% Báo cáo thường niên SRA -2 011 Trang 16/28 BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC - CÔNG TY CỔ ... thủ lớn nước Báo cáo thường niên SRA -2 011 Trang 8/28 SARA VIỆT NAM NĂM 1 K Ế H O ẠCH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Tầng tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Tel: 043 5380817; ... công nghệ khoa học tiên tiến Việt Nam Báo cáo thường niên SRA -2 011 Trang 13/28 BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Tầng tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt...
 • 28
 • 189
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
... 01 TM 10 Giá v n hƠng bán 11 L i nhu n g p v bán hƠng vƠ cung c p DV 20 T 01/ 01/ 2 011 đ n 31/ 03/2 011 T 01/ 01/ 2 010 đ n 31/ 03/2 010 6 .1 15.007.598.986 11 8.643.0 91 6 .1 15.007.598.986 11 8.643.0 91 11. 537.600.000 ... 6.5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/ 01/ 2 011 đ n ngày 31/ 03/2 011 M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài kèm theo Lƣi c b n c phi u T 01/ 01/ 2 011 đ n 31/ 03/2 011 T 01/ 01/ 2 010 đ n 31/ 03/2 010 ... ngƠy 01/ 01/ 2 011 212 .056 .13 0 17 0. 217 .860 526.545.089 908. 819 .079 8.782.633 9.908 .11 4 11 8.962.088 13 7.652.835 220.838.763 18 0 .12 5.974 645.507 .17 7 1. 046.4 71. 914 T i ngƠy 01/ 01/ 2 011 17 .022.235 16 2.550.863...
 • 15
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
... 5.975.505 3 .25 2. 420 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 20 5, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp ... cấp DV 20 Doanh thu hoạt động tài 21 6.1 6 .2 Quý năm 20 11 Quý năm 20 10 6.4 Từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 5.459.4 42. 457 2. 164.030.000 20 .467.041.443 2. 2 82. 673.091 5.459.4 42. 457 2. 164.030.000 20 .467.041.443 ... 6.3 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - Chi phí bán hàng 24 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 693. 524 . 922 720 .0 52. 353 1.3 52. 728 .7 42 806.643 .26 4 10 Lãi/(lỗ)...
 • 15
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
... Cácăkho năph iăthuăkhác 30 /09 /2011 VND Công ty CP Delta Công ty CP TXD Sara 425 01/01 /2011 VND 88.094 .33 1 36 3.2 73. 090 36 3.2 73. 090 C ng 36 3.2 73. 090 451 .36 7.421 30 /09 /2011 01/01 /2011 VND VND 12.847.451.098 ... ngày 30 /09 /2011: 30 /09 /2011 Ph iăthuă CTY CP đ u t Sara H p Nh t - 01/01 /2011 49.000.000 Cty CP công ngh Hùng Phát 420.500.000 420.500.000 Công ty c ph n đ u t XD Sara 425 36 3.2 73. 090 36 3.2 73. 090 ... 01/01 /2011 Kh u hao k S ăd ăngƠy 30 /09 /2011 229.078 .36 5 33 2.768.7 23 229.078 .36 5 3. 042.049 .30 0 3. 374.818.0 23 3.855.697.980 144.976 .36 4 4.000.674 .34 4 4.417.545.068 3. 187.025.664 7.604.570. 732 212.056. 130 ...
 • 15
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
... 04 n m 2007 c a B Tài v vi c công b thông tin th tr ng Ch ng khoán Theo công ty niêm y t ph i công b đ nh k báo cáo tài quý Công ty C ph n SARA Vi t Nam ti n hành l p Báo cáo Tài Quý IV n m 2011 ... BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý n m 2011 M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài kèm theo L P BÁO CÁO TÀI CHệNH VÀ K K TOÁN C s l p báo cáo tài Báo cáo tài kèm theo đ c trình bày b ng ng Vi t Nam ... 8.289. 648 .725 44 7.060.000 3.325. 346 .667 19.083.659.823 3.932.625.168 244 . 947 .45 4 2. 041 .41 3.831 2.207.389.0 74 4.357.023.557 75.065.500 200.902.101 312.390.617 858 .48 8.603 1 64. 000 2 .43 6.750 4. 100 .41 3...
 • 16
 • 18
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần KAD Việt Nam

Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần KAD Việt Nam
... thời gian thực tập với việc học tập trường em hoàn thành báo cáo tổng hợp Nội dung báo cáo thực tập bao gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan công ty dệt kim Đông Xuân Hà Nội Phần 2: Đặc điểm công tác ... vận dụng chế độ báo cáo kế toán Công ty áp dụng đầy đủ loại báo cáo kế toán Bộ Tài quy định Công ty thực kê khai nộp báo cáo hàng tháng, hàng quý hàng năm Công ty lên lại báo cáo kế toán theo ... cô công ty bạn bè để báo cáo hoàn chỉnh Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo cô công ty Dệt Kim Đông Xuân Hà Nội giúp em hoàn thành báo cáo NỘI DUNG CHÍNH Phần 1: Tổng quan công ty...
 • 40
 • 371
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần edulight việt nam

báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần edulight việt nam
... K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty: a) Khái quát chung Công ty: - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Edulight Việt ... gian thực tập công ty cổ phần đầu tư thương mại công nghệ Thái Bình Dương em tiếp thu nhiều kiến thức từ hoạt động thực tế tổng kết số vấn đề báo cáo tổng hợp Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp ... trình công nghệ kinh doanh sản phẩm công ty: SV: Cao Phương Linh Lớp: Kế toán K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán Quy trình công việc chung Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam thực...
 • 36
 • 303
 • 0

báo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần EMIN Việt Nam

báo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần EMIN Việt Nam
... EMIN VIỆT NAM 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.1 Tên, quy mô, địa công ty cổ phần Emin Việt Nam - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM - Tên công ty viết tiếng nước ngoài: EMIN ... ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Phần 3: Nhận xét số khuyến nghị tổ chức quản lý công tác kế toán công ty cổ phần EMIN Việt Nam Nội dung cụ thể thực tập sau: Lớp:CĐKT 7– K14 Báo Cáo ... ĐH Công Nghiệp Hà Nội Lớp:CĐKT 7– K14 Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Báo Cáo Tốt Nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN...
 • 73
 • 252
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần thương mại và xây dựng đô thị hà nộibáo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần thương mại và xây dựng đô thịbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và thương mại việt hoàng pptxbáo cáo thuc tap tot nghiep cong ty co phan dau tu xay lap thuong mại quyết thắngbáo cáo thực tập ôtô tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ dong naibáo cáo huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ vinacominbáo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần đường biên hòa đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2014báo cáo tài chính của các công ty cổ phầnbáo cáo của ban kiểm soát công ty cổ phầnbáo cáo tổng hợp thực tập công ty cổ phần vận tải hành khách thanh xuânbao cao thuc tap tot nghieptai cong ty co phan xay dungbáo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần địa ốc an huybáo cáo kết quả thực tập công ty cổ phần luyện gang thép gia sángbáo cáo thực tập hợp về công ty cổ phần gas petrolimex docbao cao nguyen vat lieu tai cong ty co phan xay lap cao bangBusiness ethics case studies and selected readings 8th edition jennings test bankBusiness ethics concepts and cases 7th edition velasquez test bankBusiness law 8th edition cheeseman test bankBusiness law and the legal environment standard edition 7th edition beatty test bankBusiness law legal environment online commerce business ethics and international issues 9th edition cheeseman test bankBusiness law texts and cases 13th edition clarkson test bankBusiness law the ethical global and e commerce environment 15th edition mallor test bankBusiness law today standard text and summarized cases 11th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness law with UCC applications 14th edition sukys test bankBusiness research methods 12th edition cooper test bankCampbell biology concepts and connections 8th edition reece test bankCampbell biology in focus 1st edition urry test bankCampbell essential biology 5th edition simon test bankCampbell essential biology 6th edition simon test bankCanadian human resource management a strategic approach 10th edition schwind test bankCB4 4th edition babin test bankCDN ED biology exploring the diversity of life 2nd edition russell test bankCDN ED contemporary marketing 3rd edition boone test bankCDN ED marketing 5th edition lamb test bank