Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M
... phải trả dài hạn 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430 ) 400 I 10 11 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân ... 2,6 83, 540 ,33 6 2,6 83, 540 ,33 6 274,885,8 23 274,885,8 23 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 35 0,947,911, 433 219,257,106,221 169, 138 ,266,689 68,2 43, 5 73, 437 1 43, 010,202, 039 53, 209,564,160 19,192, 932 ,974 ... 19,192, 932 ,974 66,2 03, 725, 937 20 ,36 7 ,31 0,828 20,612 ,33 2,825 VI.2 6,609,095,492 661,596,000 - 4,089, 737 ,872 942,189 ,30 0 38 7,8 93, 681 VI.2 63, 337 ,0 13, 4 13 19,804,261, 431 26,128,064,650 2, 039 ,847,500 26,128,064,650...
 • 4
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 102 ,33 3. 7-1 -1 ,761 7 ,32 9 55,298 33 S,nO .-. 7.· -1 ,(179 26 I, 02,7l).j.5J3 03 Vil 4,772 8-1 8,2 77 13, 789,8 93. 7 43 17.S IS, 791 171 -1 ,8 53, 1 5-1 .865 10 V 1.\ 97.560.896.484 73, 539 ,561.555 32 0.18,.9 ,3, 508 ... 581,3S9, L,O 13 1, 135 ,77U,2% 1,187 ,3S3,JO~ 1 43, 795,78 :-, 6 7~ 133 915, 85.G 7-1 Jl)7 ,35 7 ,J6t.J,6.:12 j()9,525•.:I3G, I ()~ 40 ,32 3,459, I II 35 ,150,7 0-1 OliO I ,-. n 430 ,0 43 1,571 ,U41 ,787 521,07-t,292,920 ... UO:lnh 30 16 91, 32 . 3- 15 31 39 .215,158 \el )/ll'rlltill1: !Iro/it II TI1I1 IIh~r OtIIL'1' 12 1,I1:i(' J7 :'25,: 30 1 1-1 ,0 IO.')l\-I 3- 1,099 .31 3 1,077. 539 [70.Gl) ,9 23 112,9JJ,·1-I5 (33 ,5 1-1 .066)...
 • 34
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 32 2.194.149 - - 32 2.194.149 35 .0 63. 227.400 - - 35 .0 63. 227.400 227 .32 1.490.571 - - 227 .32 1.490.571 39 .199 .39 5.288 - - 149.911.196.269 - - 149.911.196.269 1.914.247.796 - - 1.914.247.796 682 .38 4.140 - - ... Cộng Total Quý III -2 012 Quarter III - 2012 3. 511.070.641 5. 933 . 936 .546 2.868.025 5 .39 3.704 3. 5 13. 938 .666 5. 939 .33 0.250 Chi phí tài Financial expenses Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 Chi phí ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 I...
 • 36
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M
... Interest income Quý III -2 014 Quarter III - 2014 Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 135 .37 2.7 73. 717 95.218.749.420 436 .36 3. 635 436 .36 3. 635 - - 137 .744.789 184.206.985 Trang 28 S.P.M CORPORATION ... 188.6 43. 128. 839 41.7 73. 634 .750 - 230 .416.7 63. 589 26.911 .37 3.520 - - 157.254.2 83. 109 - - 157.254.2 83. 109 43. 872.220.116 - - 228. 037 .876.745 - - 228. 037 .876.745 46.512.780.460 26.911 .37 3.520 43. 872.220.116 ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 2014 - Quarter III - 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - FINANCIAL HIGHLIGHT QUÝ III - 2014 - QUARTER III - 2014 Đơn vị tính: VNĐ - Unit:...
 • 38
 • 96
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 2 63 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 TAng cQng nguBn ... 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) ... (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - .SD 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC . -...
 • 21
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
... tư Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 0 3- DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Báo cáo ... 262 3 .Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V. 13 - 908. 031 .490 V.14 - - V.21 - 908. 031 .490 268 - - 270 35 8.515.1 73. 180 33 1 .33 6. 238 .36 4 ... (440 = 30 0 + 400) 440 0,00 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 0,00 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011...
 • 25
 • 90
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
... ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số 2 63 268 269 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 35 9 400 410 411 412 4 13 ... tháng 10 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Báo cáo tài Năm tài chính: Quý năm 2011 ... TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Báo cáo tài Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Mẫu số: Q-03c CK - BÁO...
 • 15
 • 108
 • 0

Xem thêm