Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 6-10-2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... tr6ch nhiQm thi hdnh quytit dlnn rDONG QUAN Noi nhdn: - HDQT, BKS; ACBS; Nhu Diiu 2; UBCKNN, SGDCKHN; P QTTHETH @i CBTT); Lnu: VP HDQT, Ph lt4 \k^i-;5i rN@ ... kho6n ACB 10 Gi6 + Dia chi: 4l Mac DTnh Chi, P Da Kao, Qupn l, Tp H6 Ch( Minh + DiQn thoai: (8 4-8 ) 38 234 160 + Tei khodn thgc hiQn giao d!ch: 006C000001 Didu Quyrit dinh ndy c6 hiQu luc thi ... Theo Quy ch6 giao dich t4i Sd giao dlch Chring kho6n He NQi (khoing gi6 ds kitin): Tir 12.000 d6ng - 19.000 il6ng l TOn c6ng ty chfng kho6n ttugc chi cllnh lim ...
 • 2
 • 99
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
... CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM EXIMBANK DQc IQp - Tl.,Jdo - HQnh phuc TP.HCM, TOng 8, VOn I'hOrlQ S6l 8-0 1.11 16100 rNl Virlcom Center 56 7'2Le Th~nhTon 8...
 • 3
 • 90
 • 0

Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh

Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh
... Kiên Giám đốc Thông tin hoạt động hội đồng quản trị 3.1 Giám sát tình hình thực sản xuất kinh doanh Thực theo nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát ... Giám đốc cán quản Công ty 3.3 Kết giám sát giám đốc cán quản Công ty Trong năm qua, Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình lãnh đạo, điều hành Giám đốc Công ty việc thực ... góp phần nâng cao vị doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu Cáp treo Núi đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà Tuy nhiên, trình quản lý, đạo thực nghị Đại hội đồng cổ đông,...
 • 6
 • 273
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần PVI

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần PVI
... hoạt động kể từ ngày 01/08 /2011 với Công ty mẹ Công ty cổ phần PVI 02 công ty dƣới hình thức công ty TNHH Một thành viên: Tổng công ty Bảo hiểm PVI Công ty Tái bảo hiểm PVI Việc tái ... hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế Sau tái cấu trúc, chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty mẹ - công ty con, PVI xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hai cấp, bao gồm: (1) quản trị doanh ... (corporate governance) đƣợc thực công ty mẹ, (2) quản trị kinh doanh (business administration) công ty thực Mô hình quản trị doanh nghiệp này, hoạt động quản trị kiểm soát đƣợc tập trung, nguồn...
 • 4
 • 177
 • 0

công ty cổ phần sông đà 1.01 báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ 1 tháng 1 năm 2010 đến 30 tháng 6 năm 2010

công ty cổ phần sông đà 1.01 báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ 1 tháng 1 năm 2010 đến 30 tháng 6 năm 2010
... 30/ 06/ 2 010 M ~ s8 B 09a - DN U TIWYIIT MINMBAO CAO T A C ~ - GIUA &N DO Cho k j l hoqt dQng tir 01/ 01/ 2 010 d6n 30/ 06/ 2 010 (ti& the0 ) Tir 01/ 01/ 2 010 d&n30/ 06/ 2 010 VND Tir 01/ 01/ 2009 dbn 30/ 06/ 2009 ... th6ng + C6 phi6u phd th6ng dang luu hi& bn q u h ih + L& cu bin tr6n c6 9.422 .65 0.890 22.4 46 .12 9. 418 Tir 011 01/ 2009 d&n30/ 06/ 2009 VND 3.053.077.707 - - ( 962 .4 71. 68 6) - ( 962 .4 71. 68 6) 8. 460 .17 9.204 ... 12 . 563 .534. 519 25% 3 .14 0.883. 63 0 24.455. 769 .14 4 20.755. 068 .893 3.700.700.25 25% 925 .17 5. 063 Chi phi s mht, linh doanh theo y&ut6 h T& 01/ 01/ 2 010 d6n 30/ 06/ 2 010 Ti2 01/ 01/ 2009 d &13 0/ 06/ 2009 VND VND Chi...
 • 28
 • 96
 • 0

Xem thêm