Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
... 1.537.067.0 72 1.766396.996 VND 22 .994.5453 32 45. 829 .054314 17.6 62. 969.959 1.868.174.955 1.537.067.0 72 1.766396.996 22 . 926 .834.883 45.761.343.865 - - - 28 .670.849 28 .670.849 (3 02. 288.103) (3 02. 288.103) ... ( 324 .196 .21 6) - ( 324 .196 .21 6) (1 7.663.030.041) (40.000.000) 1.766 .29 6-9 96 4. 625 .9913 72 45. 123 .530395 17.6 62. 969.959 Con&! chua phPn VND - Mi n&n Trich lap quy khen thuhg, phGc - IqitirLN20 12 - ... t@impc 28 .2 th6ng tin khic 18 DOANHTHU T u 01/01 /20 14 d&n30/06 /20 14 VND Tir 01/01 /20 13 d&n30/06 /20 13 Til01/01 /20 14 d&n 30/06 /20 14 VND T u 01/01 /20 13 d&n30/06 /20 13 VND 4.194.508.809 2. 283.996.574...
 • 26
 • 81
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
... ll -{ t t A -{ -. '|:l -i!' -{ -{ -aa -. ra -il -ta -l *r nAo cAo rar cniNn Chogiaidoantir'01/01 /20 15den30/06 /20 15 22 -4 -. tl -{ ., -1 -x -{ E-9 -aL -? qri-' -. rl o -{ 0! 00 r- ...
 • 34
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
... 11 12 14 15 16 20 ( 421 . 928 .7 62) 4. 428 .948 ( 124 .981 .26 2) 4 72. 265.0 92 (1.375.811.384) 69. 622 .489 (1.053. 628 . 823 ) 2. 375 .25 3.387 Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC tài s n dài h n khác 21 (153. 023 .406) ... 1.899. 527 .26 9 5 72. 004.469 9.435. 125 .661 2. 099 .21 6.758 1.546.060. 424 20 9.910 .21 3 T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND T 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 VND 23 9.051.516 188. 622 .713 23 9.051.516 188. 622 .713 ... 8 .20 1.179.585 (930. 823 .7 52) (171.131.3 92) 5 42. 344.309 (2. 119.560.000) (22 .905. 722 ) 8 .20 1.179.585 5 42. 344.309 (2. 119.560.000) (22 .905. 722 ) 1.537.067.0 72 1.766 .29 6.996 10.561.531. 324 33.396.040.306 - L i nhu...
 • 22
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
... hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 20 0 21 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 25 0 25 8 25 9 15.668.048.043 8.573.190.106 8.533.740.016 33 .25 9.644.4 02 (24 . 725 .904.386) ... Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn Chúng thực công tác soát xét Báo cáo tài cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/06 /20 11 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn sau gọi tắt Công ty ) bao ... 4.805 .28 7.088 (1.345.355. 124 ) (90. 420 . 526 ) 1.0 72. 424 .359 ( 421 . 928 .7 62) 4. 428 .948 ( 124 .981 .26 2) 12 14 15 16 20 26 .949.718 (843.679.919) 5 02. 673.937 (1.954.476.6 32) 2. 220 .304. 521 4 72. 265.0 92 (1.375.811.384)...
 • 21
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn
... 01/4 /20 14 hirnhi€nki HDQr Bd nhiam BiLe-hiPhuoigThio drc Nsular vtu Khal 2l)1]q :014 lnnglr0l/4 /20 14 fico { L E t rt- L'l ci,Nc T\ co FI \N l L' LL- r L- L: L- t- r LLLL- L' L: E L tr E L t= L L- ... ciirishira ciar.isii rhri ' 'hu ,\ -, q ;,ro o, llicinrdwcabirliitrttrc ;ovivl,rd,in!hnd tL: tl L _- i' !-; r: L1 L- L' L- t- L t L' r Ll - E L: LL- t- lLL] L: L: LL- rLL 1- i)Nc rY cd PH,iN DEr LltrsircoN ... rL- s,i hriL r rdric i,guni Lai L rr trE rr L : ! E E LL- L: l :5 tr L: 3; ce i: i: r rr rr rt-' rr :;= L1 t-L:* L:* r LL _- L' t- So ? e1 a Fi q t= ! P zziVt = =2; ; ::;:1 '! ,! -2 | - t;-i...
 • 34
 • 23
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quan he Viet Nam Lao 1930 2017Hàn Quốc Re 3Hàn Quốc Regulation 1AD South Africa ActBài giảng Phôi thai học đại cươngAgreement on Subsidies and countervailing measuresAgreement WTO on anti dumpingTổng hợp 20 đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2018 mới nhấtMehico Regulationổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính kinh tế đặc biêt ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu cơ sở khoa học kết hợp mô hình mô phỏng – tối ưu – trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu, áp dụng cho lưu vực sông BaHiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát một số trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật)BÀI GIẢNG KÝ NĂNG GIAO TIẾPĐại hội cổ đông Bien ban DHDCD2011Nghiên cứu phương trình trạng thái của chất hạt nhân cân bằng beta trong sao neutron và sao protoneutron (Equation of state of the betastable nuclear matter for neutron and protoneutron stars)Tổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biêt ở Việt Nam hiện nayHiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật)Nghiên cứu phương trình trạng thái của chất hạt nhân cân bằng beta trong sao neutron và sao proto neutron (equation of state of the beta stable nuclear matter for neutron and proto neutron stars)Nghiên cứu tính an toàn, tác dụng chống viêm, giảm đau của cao xoa bách xà trên thực nghiệm và lâm sàng bệnh viêm khớp dạng thấp giai đoạn i, IItrắc nghiệm giun sán hiếm gặp