Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2008 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2008 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... 30 4, 970,526, 640 3,606,381,968 18,5 94, 926,968 16,951 ,40 8,109 - doanh {30=20+(2 1-2 2 )-( 24+ 25)} - - - - - - - 11 Thu nhập khác 31 - - 12 Chi phí khác 32 - - 13 LợI nhuận khác (40 =3 1-3 2) 40 - - 14 ... CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (43 0=300 +40 0) 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 3 34 3 34 336 337 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 43 0 43 1 ... Q 04 Năm trước Lũy kế từ đầu năm Năm Năm trước 33,315,0 14, 546 27,2 84, 712,805 121,276,5 24, 427 98,399,708, 742 Trong đó: Doanh thu hàng XK 02 - - - - 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 03 - - - - Doanh...
 • 11
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... 189,190,090,029 ~~~ 82,899.818,0 54 .!7,_899.8 '-8 .~5~ _33 •636.!12,600 _lMJ~,11~.600 - 2. 741 .650 .44 2 ! ' ~ - ~.!I.ss.S?~,222 S,198.061,2JJ8 64. 7 14. 441 ,7 24 - _._ - -~ - m " - , 941 .375,821 2M.J~2,761 ... 1,000.000 ~,1J~ ,46 1l,601l 523,939 ,44 5 I~6.626.S5S 6 ,42 4.611,869 215,399.&g5 143 ,250.&% 5.0 54. 9(12.608 6,005,%1,178 1110.132,,39'1, 941 1 1 64, 1JIl,ll4l) .42 1 - - - ~_ f1'Jii thu dai h~n khic lIS ! -' Vphong ... Vl\N Wl-JOO+_'~ , -_ - J [5,5_115 .4_ 05.14I ~651 .44 0,080 1~7,802,7!8 • ~~, ", , ~ 2 64, 342 ,76! " ~ 42 0 4~ 1 ""'" m '00 '" Page ~ 0 14 147 ,_80p98 ~ 162,808.!\'I,~26 1119,190,090.029 162,8!l8.,S91 ,42 6...
 • 24
 • 86
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... 27,7 14, 288 590 ,49 8 ,45 6 - 618,212, 744 - ChuyӇn sang BĈSĈT - - - - - - - Thanh lý, nhѭӧng bán - - - - - - 618,212, 744 27,7 14, 288 590 ,49 8 ,45 6 - 86,800,2 04, 8 54 - 28,503,567,063 2,535,320,650 - 117,839,092,567 ... 81,3 74, 546 - 2,966,261,185 - Mua sҳm mӟi - - 2,308, 842 ,728 81,3 74, 546 - 2,390,217,2 74 - Ĉҫu tѭ XDCB hoàn thành - - - - - - - Tăng khác - - 576, 043 ,911 - - 576, 043 ,911 Sӕ giҧm năm - - 27,7 14, 288 ... 3,281,512, 944 Tăng vốn năm trước - - - - - Lãi năm trước - - - - 1,916,5 54, 2 64 23,129,029,691 25, 045 ,583,955 Tăng khác - - 4, 103 ,40 3,715 - - - 4, 103 ,40 3,715 Giảm khác - - 888,575,222 - - 3,222,613 891,797,835...
 • 21
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
... bày báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán Các sách kế toán áp dụng 4. 1 Nguyên tắc hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp bao gồm báo cáo tài Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, báo cáo tài công ty ... 539,588, 843 ,5 94 499 ,47 8,222, 946 40 ,110,620, 648 14, 542 ,639,357 1,312,976,3 14 4,7 84, 251,613 7 ,41 6 ,48 3,7 64 413,560, 848 213, 149 ,42 6 200 ,41 1 ,42 2 7 ,47 1,7 14, 872 7,581 ,42 1,313 115,305, 641 146 ,357,003 ... ĐOÀN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO HỢP NHẤT Quý 4. 2013 Đơn vị tính Đồng Việt Nam trừ trường hợp ghi khác 6.3 Doanh thu hoạt động tài Quý 4. 2013 Quý...
 • 21
 • 23
 • 0

Xem thêm