Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai
... ss8.s 92. 022 .098 22 2 22 3 22 7 383.851.906.966 (21 7 4 82. 237 139) (199.363.s 72. 343) l0 22 8 36.888.490 589.186.516 80.651,394 589.186.516 22 9 (ss2 .29 8. 026 ) (s08.s3s. 122 ) 23 0 l1 r0.073.99t. 529 17.6s2.s44.853 ... 1. 725 .185. 920 13.966 .29 2 .27 0 9.7 62. 078.833 3.1 82. 120 .344 67.960.540 2. 819.399 .23 s 121 .365,858 900. 727 .23 5 1 52 154 158 20 0 22 0 22 1 3 82. 848.368.080 351 .22 0.664.978 349 .22 8.3 42. 959 331.495.146.7 12 530.858.719.0s5 ... 16.069.310 .25 9 10.385 .27 4.384 27 .161. 022 .644 2. 441.459.778 9.014.883 .22 3 30 s3 .22 2.399.973 s6.640.0t0.4 82 22 23 24 Lqi nhuin thuAn tir ho4t ttQng kinh doanh {30 = 20 + (21 -2 2 ) - (24 + 25 ) } Thu...
 • 44
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai
... VND 21 5 .25 5. 029 . 320 22 0. 323 .955.894 28 .21 3.133.1.15 28 .21 3.133.115 186. 527 .994 nQp kh6c 2. 068.844.576 4. 020 .20 5.547 186. 527 .994 2. 068.844.576 4. 020 .20 5.547 Trong vdng nim \,T{D l-2ndm \,T{D -5 ... phirc lo-i F II I 3016 120 14 3t/12t2013 VND \AID 506 .28 8.035.1 82 487.480.145.751 364.047.000. 522 319.900. 124 .998 15.486 .29 9.736 69. 020 .441 11.1 32. 651.144 320 .031.4 72. 936 23 1.155. 029 320 28 .21 3.t33.115 ... 4.839.509 .22 0 33.8 02. 210.7 12 s9 .27 7.039.8ss 50 27 Chi phi thu6 TNDN hoin l3i ...
 • 48
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
... 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 Báo cáo tài tổng hợp cho năm tài 20 13 công ty Cổ phần Mía đường Sơn La kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam Sơn La, ngày 16 tháng 07 năm 20 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ... Giảm kỳ 30/06 /20 14 19,355,8 12, 168 - - 19,355,8 12, 168 9,677,906,083 - - 9,677,906,083 29 ,033,718 ,25 1 - - 29 ,033,718 ,25 1 23 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA Địa chỉ: Km 34 Quốc lộ Sơn La - Hà Nội, ... 20 31,873,500 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA Địa chỉ: Km 34 Quốc lộ Sơn La - Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Tel: (84 -2 ) 23 843 27 4 Fax: (84 -2 ) 23 843 406 BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 36
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
... Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La trình bày Báo cáo với Báo cáo tài niên độ soát xét Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 CÔNG TY Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (gọi ... Sơn La, ngày 29 tháng năm 20 13 Q.Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Minh CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA Báo cáo tài niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 Mẫu B 02a-DN BÁO CÁO ... đốc Sơn La, ngày 29 tháng năm 20 13 Số 478 /20 13/BCSX-BCTC/CPA VIETNAM BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT Về Báo cáo tài niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 Công ty Cổ phần...
 • 29
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
... JI4,646 .25 2317 66 .25 8.113.148 12. S44. 721 .407 106.S3D,2SO 42S.S41.333 n nlOlI1OO'J dl 3Ml6nOO9 "''' 28 Z-SIU78 ,29 5 26 578 ,23 8651 1),474.169.155 3 .27 2.001.000 (405 .20 1.1)88) 1 .25 0."'91.190 (21 8.515 .26 1) ... $.945,155. 728 3.93U78.8S1 21 2.Wil.S09 24 6,050 .22 4 9 12. 065.0 12 U4.2U.n5 407 .24 7.559 37U40.2l4 728 .457.4O'l 1560,30318J 2. 728 .051.335 91 .27 9.9t6 740.564.37' 11.765.576.&16 910,777.787 7&.538. 027 9 02. 168 .22 9 ... 011Otn:01O VND ¥NO 2& .3fi7.1n.666 2. 0 12. 921 .27 4 28 s.794.SS4. 728 6.5n.551366 0_ (4 .26 1.015.649) 301()612i)1O 2. 0 82. 921 .27 4 2. 081.Pl1 .27 4 CIIIphi Iri trric: ••ria bl )(l,i(I6I2010 "NO Chi phi baa...
 • 31
 • 170
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai
... 16.415.872.000 MiuB09-DN/HN 575.000 2.980.45 934 859 331 I 165 21.s22.026.t65 18.350.131.337 26 -rav:!t-rr- ul = - a C6ng ty Cd phan Mia tlulng - NhiQt iliQn Gia Lai Yi cric cdng ty fnulei minl b6o ... chir ho-p nhAt niY a i fi;;;iltdLa li€u kj, h i6n tai 86o cio - d6n ngdy 31 th6ng 12 K€ q lir cdc don r i chiu su kidm so6t.cua - -i -i < l3 : ! i Cdng ty C6 phAn Mia iluimg - NhiQt diQn Gia Lai ... cao cua C6ng ty vi cric c6ng ty (sau dAy ggi chung ld "T{p doAn") Chi ti6t cric c6ng ty Tip do?rn nhu sau: C6ng ty Cdc hoSt tIQng chinh Cdc c6ng ty i C6ng ty TNHH MQt -i tliQn Gia Lai Thinh Vi6n...
 • 50
 • 35
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... dili h~ I V.06 22 3 22 4 22 5 Tilisan c6 dinh thue tili chinh I I 22 0 22 1 22 2 - Nguyen gia 01101 120 11 21 1 21 2 21 3 21 8 21 9 DIl phong phai tlm dili h~n kh6 doi - GiG tri 30/06 /20 11 21 0 Phai thl! dili ... 30/06 /20 11 30/06 /20 10 2. 640.897.997 507.310. 022 69.007.591 18.199. 421 . 928 3.063.914.433 108.481 .24 0 11 .26 2.9 02. 1 62 2 .22 3. 426 .3 09 4 .28 2.467 26 .698.671.3 12 (16 .29 1.541.618) (18.098.581. 828 ) 34.384.654.110 ... 6.443.935 .20 0 656.391.855 12. 715.874.5 82 96 .27 6 .26 7 3.483.338.330 16.955. 128 .656 5.804.9 02. 838 924 .305.6 72 23.939.311 .29 :3 29 .570 .23 7.788 Tir 01/01 /20 11 c't~in Tir 01/01 /20 10 c't~n 30/06 /20 11 30/06 /20 10...
 • 26
 • 44
 • 0

Xem thêm