Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trình bày Báo cáo ... 348/2016/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Về Báo cáo tài năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà Kính gửi: Các Cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng ... liệu xây dựng - Xí nghiệp Xây lắp Sico Xây dựng công trình - Xí nghiệp Xây lắp Sico Xây dựng công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015...
 • 38
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... - Mua k 3, 547,182,625 55,0 53, 736 ,519 6,9 83, 688,411 33 5,804,644 1 ,30 1,717,551 67,222,129,750 - - - - - - - TXDCB hon thnh - - - - - - - Tng khỏc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... (7,525,875 ,39 8) 15,964,819,495 2,644,008,570 2,644,008,570 - (21,498,010, 637 ) 197,091, 435 ,33 0 - Tng k - - - - - Lói k - - - - - Tng khỏc - - - - - - Gim k - - - - - - L k - - - - - - Gim khỏc - - - - - ... (7,525,875 ,39 8) 15,964,819,495 (18,854,002,067) 199, 735 ,4 43, 900 - Tng nm - - - - - - Lói nm trc - - - - - - Tng khỏc - - - - - - Gim nm - - - - - - L nm trc - - - - - Gim khỏc - - - - S d cui...
 • 21
 • 88
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... đầu năm 6,983,688, 411 335,804,644 1, 3 01, 717 ,5 51 - Mua kỳ - - - - - - ĐTXDCB hoàn thành - - - - - - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - Tài ... ( 21, 498, 010 ,637) 19 7,0 91, 435,330 - Tăng vốn kỳ - - - - - Lãi kỳ - - - - - Tăng khác - - - - - - Giảm vốn kỳ - - - - - - Lỗ kỳ - - - - - - Giảm khác - - - - - Số dư cuối kỳ 209,500,000,000 650,5 01, 870 (7,525,875,398) ... TSCĐ thuê tài Số dư đầu năm 2 ,15 9,090,909 1, 124,977,273 - - - Thuê tài kỳ - - - - - Mua lại TSCĐ thuê tài - - - - - Tăng khác - - - - - Trả lại TSCĐ thuê tài - - - - - Giảm khác - - - - Số dư cuối...
 • 20
 • 89
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... nhun - - - 74.075.269 74.075.269 46.297.044 46.297.044 - 120.372.313 120.372.313 Gim nm Trớch lp cỏc qu Thự lao HQT v BKS L - - - - - 66.189.370.389 324.079.304 66.189.370.389 324.079.304 - - - - ... 1147 -2 01 3- 07 5-1 S Giy CN KHN kim toỏn: 1994 -2 01 3- 07 5-1 Thay mt v i din CễNG TY HP DANH KIM TON VIT NAM - CPA VIETNAM Thnh viờn Hóng Kim toỏn Quc t Moore Stephens H Ni, ngy 31 thỏng nm 2014 CễNG TY ... ty C phn Sico Yờn Ho CN Cụng ty CP Tp on Nam Cng Cụng ty CP May Chin Thng Cụng ty CP May H Gm Tin vt t theo hp ng Lói vay cỏ nhõn phi tr Cty C phn Sụng ng Nai - Lói vay Cty CP Sụng ng Nai -...
 • 32
 • 97
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 27 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trình bày Báo cáo ... 241/2013/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài năm 2012 Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà Kính gửi: Các cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông ... 09-DN Tài sản ngắn hạn khác 14 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 5.6 Mẫu B 09-DN Tài...
 • 29
 • 91
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... độ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ niên độ Thuyết minh Báo cáo tài niên độ - 27 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà ... bày Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 24 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/6 /20 12 THUYẾT ... trình Báo cáo với Báo cáo tài niên độ soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/6 /20 12 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt Công ty ) thành lập sở cổ phần...
 • 29
 • 76
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... ==1=2.=49=5=.8=73=.4=2=8 BAu nr vao cong ty T:;ti 31112 /2011 S31u'Q11g (c6 phi~u) BAu nr vao Cong ty Cong ty C6 phfut DAu nr SIca Cong ty C6 phfut SIca Yen Hoa Cong ty TNHH SICa D6ng Bing Cong ty C6 phfut Song Dl'l ... 1653/QD-BXD 09 thang 12 narn 2002 cua Bo tnrong Bo Xay dung vS viec chuyen Tram Be tong thirong phftm thuoc Cong ty Song Da - Doanh nghiep Nha mroc thuoc T6ng Cong ty Song Da Cong ty C6 ph~n Cong ty ... 01101 12011 VND Chi ti~t sa dir nlnr sau: 31112 12011 VND 01101 12011 VND - Ngan hang DAu ttr & Phat trien Vi~t Nam - Chi nhanh Ha NQi 27.930.888.616 19.702.273.009 G ) Ngan hang TMCP Cong thirong -...
 • 28
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Kế toán trưởng Tổng giám đốc Chu Thị Ánh Vũ Văn Bẩy CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà SICO, ... ngày 25 tháng 02 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Kế toán tr ưởng Tổng giám đốc 11 Trần Thị Thu Hiền Chu Thị Ánh 12 Vũ Văn Bẩy CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà ... ÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔN a chỉ: Toà nhà SICO, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm : (8 4-0 4) 7682972 Fax: (8 4-0 4) 7682972 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP cho năm tài 2009 Mẫu số B 02 - DN BÁO CÁOỢP...
 • 11
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... 2 ,33 5,894 ,30 2 759,246,456 6,2 63, 942,857 841,865,5 03 6,2 63, 942,857 3, 547,182,625 23, 3 63, 811, 634 4,274,121,221 746 ,37 9,982 1,949,110, 531 33 ,880,605,9 93 3 53, 337 ,5 13 5,705,450,098 538 ,447,960 31 4,620,657 ... 28,474,017 ,39 9 39 ,295,2 13, 570 129,8 23, 775,957 50,172,206,6 93 11 21,218,056,256 31 ,957 ,32 9,757 100 ,30 9,699 ,35 6 40,810,657, 639 20 7,255,961,1 43 7 ,33 7,8 83, 8 13 29,514,076,601 9 ,36 1,549,054 2,128, 137 ,966 ... uy 3, 547,182,625 ky ky _12 y 774,651,464 595,186,0 73 1,478, 239 ,444 23, 8 83, 895,144 1,180,752,455 134 ,016,909 1, 230 ,117,5 43 , 2 ,31 8,717 ,30 2 17,177,000 82,619,047 on s 17,488, 635 , 538 ky _ 2 ,33 5,894 ,30 2...
 • 20
 • 32
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... (916,288,818) - 32,225,6 04, 4 54 32,225,6 04, 4 54 34, 922,837, 144 67,631 ,41 0 1,018, 242 ,715 517,038 ,48 1 33,836,963,019 18,020,099,971 ' - - 2 14, 140 ,1 54, 9 74 - 59, 841 ,526, 040 41 ,582,6 64, 317 81,976,2 14, 588 ... 188 ,40 6,723,115 111 - 290, 244 ,3 14, 792 130 - Phai thu khach han!L - 01/01 /2010 31/12 /2010 7,0 64, 000,000 - - 6,603, 940 ,386 881,861,723 -8 81,861,723 5 04, 3 84, 469,766 248 , 248 , 249 ,155 6,603, 940 ,386 ... - 252 87,298, 842 ,232 - 152 221 222 4, 936,539,283 23,905,0 ~4, 87~ - 63 ,42 4,610,212 40 ,272,790 ,42 0 57,939,531,8 54 - -1 07,717,651,097 27,861,532,950 57,939,531,8 54 - -' ' - - (916,288,818) -1 54...
 • 20
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... 110.467.072 n 5.5 3111 2010 18,020.099.971 ong 01101 12010 15.899.341.119 17.937.621.900 quy, g 18.020.099.971 J J 15 33.836.963.019 o _0 31 12 2010 5.6 , k u n d g k , 01101 12010 3.547.182.625 ... , h h g u y 31 n n k 12 n ng n 2010 nh k quy d nh ph hop q , phu hop n » 1* guy x n J v ng y 0779 v d n 1009 n ng 23 2011 nh nh ng 31 12 2010 u ng 31 g 12 2010 3111 290.544.832.022 100 n ... 881.861.723 450.778.529.849 248.248.249.155 250 251 258 5.8 , _ 270 J ·4 ng y 31 31 12 12 2010 2010 01101 12010 31112 010 n y v no n , 310 311 312 313 314 315 316 319 152.561.932.398 69.814.380.873...
 • 29
 • 61
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... 01 h 04.376845 81 04.37682972 31 2 011 on 1 dong 10 0 312 ,770 ,14 3,906 290,544,832,022 11 0 10 , 614 ,073,037 1, 0 81, 712 ,655 11 1 01 10, 614 ,073,037 1, 0 81, 712 ,655 12 0 02 899,569,934 15 ,899,569,934 12 1 ... 31 286,376,255 12 4,408,630 2 011 4,366,353,872 2 010 1, 525,9 51, 377 2 011 2 010 843 ,19 5,705 14 32 s v s c s s k v c x k 2 011 2 010 26,307,8 81, 393 45 ,10 9,968,469 2 011 2 010 34 y c y c c c 15 ... 2 010 ky ky ky c ky c c c c c c y c ky c c c c c c 11 ,16 7,626,767 11 ,16 7,626,767 12 k c v c c c y k c c k v s c Sd k k 13 28 2 011 29 1 2 010 16 ,13 8,645,095 41, 550 ,13 0,204 2 011 2 010 ky , 30 n 31...
 • 20
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... 2, 783,713,0 62 - - - 2, 783,713,0 62 Gia tri I~i cua T5Cf) thue t _- - • Tal dau narn • Tal cuoi ky - 3,1 32, 222 , 122 - - - 3,1 32, 222 , 122 - 1,498, 922 ,4 12 - - - 1,498, 922 ,4 12 * Tien thue phat sinh ... 7,640,6 62, 494 9,376,398, 826 (191,991,534) -6 -, 8 12, 4 8-' 7, '-3 5_0_ 1-_ - _-~ ' _'' -_ I -' 3,165,797,834 -6 ,4 02, 761 ,22 5 1 ,27 8 ,21 5 ,26 9 1 ,26 3 ,22 1,818 481,435,074 _ 961,473,895 _ 22 ,25 8,115,458 1,699,830 ,25 2 ... 34,790,1 92, 883 52, 595, 726 ,199 61 ,28 5,513,733 I ' -' -' -j ' -~ -' -f_ -' ' -' -I ' ' -' -II 79,091,643,100 40, 727 ,565,915 1_1_1 2_ 4-= -, 5_88 : ,9 _ 2- ,0,_ 820 37,541,5 12, 89_6 _ -' -' -' -_ 1_ '_ I Doanh...
 • 20
 • 29
 • 0

Xem thêm