Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... Ban Giám đốc đính kèm Báo cáo tài Báo cáo hội đồng quản trị v Ban giám đốc Khái quát chung Công ty Cổ phần T vấn Sông Đà Công ty Cổ phần T vấn Sông Đ l loại hình Công ty cổ phần đợc chuyển đổi ... hành kiểm toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần T vấn Sông Đà cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2010 bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết kinh doanh, Báo cáo Lu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài ... Báo cáo tài chính) 23 - Đã trả gốc 270.435.000 Công ty Cổ phần T vấn Sông Đà Thuyết minh Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2010 Địa chỉ: Nhà G9 - Số 495 Nguyễn Trãi - Q Thanh Xuân -...
 • 30
 • 77
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... ./BCKT/TC BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài cho năm tài 2011 Công ty Cổ phần vấn Sông Đà Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vấn Sông Đà Chúng kiểm toán báo cáo tài Công ... phần vấn Sông Đà trình bày báo cáo báo cáo tài riêng Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2011 Khái quát Công ty Công ty Cổ phần vấn Sông Đà (sau viết tắt Công ty ) công ty cổ phần hoạt ... Kiểm toán vấn Thăng Long – T.D.K Công ty kiểm toán có đủ lực lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán vấn Thăng Long –T.D.K bày tỏ nguyện vọng tiếp tục kiểm toán báo cáo tài cho Công ty năm Công bố...
 • 27
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vấn Sông Đà Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần vấn Sông Đà lập ngày 03 tháng 04 năm 2012 gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết hoạt động ... ty Cổ phần vấn Sông Đà trình bày báo cáo báo cáo tài hợp Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2011 Khái quát Công ty Công ty Cổ phần vấn Sông Đà (sau viết tắt Công ty ) hoạt động theo ... Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT I Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2011 (Các ghi phận hợp thành cần phải đọc Báo cáo Tài chính) ...
 • 26
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... công ty cổ phần vấn sông đà cho năm tài 2012 Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vấn Sông Đà Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) tiến hành kiểm toán Báo cáo ... 8545855 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đính kèm BCTC năm 2012 BáO CáO CủA Ban tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vấn Sông Đà (gọi tắt Công ty) đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán ... năm 2012 - Chi nhánh vấn - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà, địa chỉ: Nhà G9, 495 đuờng Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Chi nhánh Cơ điện - Công ty Cổ phần vấn...
 • 31
 • 56
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... ty Báo cáo tài công ty Công ty Cổ phần vấn Sông Đà kiểm soát (các công ty con) lập ngày 31 tháng 12 năm 2012 Việc kiểm soát đạt Công ty Cổ phần vấn Sông Đà có khả kiểm soát sách tài hoạt ... Công ty Cổ phần vấn Sông Đà Xí nghiệp Khảo sát Xây dựng Công ty TNHH vấn Kỹ thuật Việt Nam - Canada Cộng Phải thu khác Công ty Cổ phần vấn Sông Đà Văn phòng Công ty Cổ phần vấn Sông Đà ... phần vấn Sông Đà Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng Sông Đà Công ty TNHH vấn Kỹ thuật Việt Nam - Canada Cộng Phải thu khách hàng Công ty Cổ phần vấn Sông Đà Văn phòng Công ty Cổ phần vấn Sông...
 • 33
 • 74
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2007 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2007 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... sông đà Công ty Cổ phần vấn Sông đà tiêu tài Năm 2007 STT Đơn vị tính Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Năm 2006 Năm 2007 % - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 88,50% 88,39% - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài ... Tổng công ty sông đà Công ty Cổ phần vấn Sông đà báo cáo kết kinh doanh Quý IV lũy kế năm 2007 tiêu Mã số Quý IV Luỹ kế từ đầu năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch ... 1 8- Lãi cổ phiếu bình quân 6.756 1 9- Cổ tức cổ phiếu 1.700 Lập bảng kế toán trưởng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com tổng giám đốc Tổng công ty sông...
 • 3
 • 30
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... - Tăng vốn năm trớc - Tăng vốn năm trớc - Lãi năm trớc - Tăng khác - Giảm vốn năm trớc - Lỗ năm trớc - Chia cổ tức - Giảm khác Số d 31/12/2008 -Tăng vốn năm - Lãi năm - Tăng khác - Giảm vốn năm ... 01/01 /2009 - Mua - Tăng khác - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác Tại ngày 31/12 /2009 Giá trị hao mòn Tại ngày 01/01 /2009 - Khấu hao năm - Tăng khác - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác Tại ngày 31/12 /2009 ... 3.000.000.000 22đ - Cổ phiếu Đơn vị tính: đ - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lợng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu phổ thông - Số lợng cổ phiếu...
 • 46
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Đầu IDICO

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO
... doanh Báo cáo Lưu chuy n ti n t Thuy t minh Báo cáo tài - 19 CÔNG TY C PH N TƯ V N ð U TƯ IDICO (IDICO - INCON) BÁO CÁO C A BAN GIÁM ð C Ban Giám ñ c Công ty C ph n v n ð u IDICO (IDICO - INCON) ... trình bày báo cáo v i Báo cáo tài ñã ñư c ki m toán cho năm tài k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 CÔNG TY Công ty C ph n v n ð u IDICO ñư c c ph n hóa t Công ty v n ð u IDICO, m t ... 3.616.371.185 14 CÔNG TY C PH N TƯ V N ð U TƯ IDICO Báo cáo tài cho năm tài k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TI P THEO) 5.8 M U B 09-DN ð u tài dài h n 31/12 /2010 VND...
 • 20
 • 25
 • 0

Xem thêm