Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn
... 8,098 58,9 61 (2, 618 ) (1, 7 81) (2, 618 ) (1, 7 81) 5,479 57 ,18 0 5,479 57 ,18 0 12 ,326 18 ,673 12 ,326 18 ,673 (16 ) (16 ) - - - - 6/ Chi phí hoạt động khác 13 ,494 (249) 16 ,029 (245) 13 ,494 (249) 16 ,029 (245) ... hàng 2/ Cam kết khác Cuối quý 445,256 Đầu năm 607,098 337,252 10 8,004 55 ,10 0 4 21, 448 13 0,549 1, 019 ,9 91 1, 019 ,9 91 310 ,480 310 ,480 Mẫu số : B03/TCTD Ban hành theo QĐ số 16 /2007/QĐ - NHNN NGÂN HÀNG ... HÀNG TMCP SÀI GÒN 19 3-2 03 Trần Hưng Đạo Q .1 TP.HCM Ngày 18 -0 4-2 007 Thống đốc NHNN MST : 03 014 37033 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2009 ĐVT : Triệu đồng Quý Các tiêu Năm 1/ Thu nhập...
 • 3
 • 31
 • 0

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý i năm 2009 ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý i năm 2009 ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội
... ty Cổ phần Quản lý Quỹ S i Gòn - N i Công ty Cổ phần chứng khoán S i Gòn - N i 748,159,000,000 11 Báo cáo T i cho năm t i kết thúc ngày 31/12/2008 Ngân hàng Thương m i Cổ phần S i Gòn - ... tin t i kịp th i, đầy đủ xác để Ngân hàng đánh giá khả trả nợ khách hàng Ngân hàng Thương m i Cổ phần S i Gòn - N i c Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP .Hà N i - Việt Nam Dự phòng r i ... 99,540,982,817 12 Báo cáo T i cho năm t i kết thúc ngày 31/12/2008 Ngân hàng Thương m i Cổ phần S i Gòn - N i Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP .Hà N i - Việt Nam - Tăng, giảm t i sản cố định...
 • 19
 • 207
 • 0

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý ii năm 2009 ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý ii năm 2009 ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội
... tiêu tài khách hàng khả trả nợ khách hàng bị suy giảm; • Khách hàng không cung cấp cho Ngân hàng thông tin tài kịp thời, đầy đủ xác để Ngân hàng đánh giá khả trả nợ khách hàng Ngân hàng Thương mại ... 748,159,000,000 11 Báo cáo Tài cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/06/2008 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP .Hà Nội - Việt Nam 22 Tài sản cố định ... 131,103,007,145 12 Báo cáo Tài cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/06/2008 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP .Hà Nội - Việt Nam - Tăng, giảm tài sản cố...
 • 20
 • 167
 • 0

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý iii năm 2009 ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý iii năm 2009 ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội
... tiêu tài khách hàng khả trả nợ khách hàng bị suy giảm; • Khách hàng không cung cấp cho Ngân hàng thông tin tài kịp thời, đầy đủ xác để Ngân hàng đánh giá khả trả nợ khách hàng Ngân hàng Thương mại ... doanh vào thời điểm cuối năm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP .Hà Nội - Việt Nam 12 Ghi nhận thu nhập/ chi phí lãi Ngân hàng ghi nhận thu nhập ... Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP .Hà Nội - Việt Nam Tóm tắt sách kế toán chủ yếu 3.1 Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng Ngân hàng trình...
 • 20
 • 190
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn
... Cuối quý ĐVT: triệu đồng Đầu năm I - Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 294,279 130 ,30 1 II - Tiền gửi NHNN 39 9,9 93 568, 930 1,816 ,39 6 4,671 ,30 6 1,816 ,39 6 36 0 36 0 - 4,671 ,30 6 852 3, 248 (2 ,39 6) III - Tiền, ... NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 1 9 3- 2 03 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM MST: 030 1 437 033 BIỂU SỐ B02/TCTD Ban hành theo QĐ 16/2007/QĐ -NHNN Ngày 18 tháng năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ NĂM 2009 Chỉ ... 704,006 (3, 100) 572,146 34 3,770 38 1,998 (38 ,228) 228 ,37 5 231 ,542 (3, 167) 4,667,564 3, 666, 032 815,1 53 186 ,37 9 47,149,477 38 ,596,0 53 Chỉ tiêu B/ NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I-Các khoản nợ Chính...
 • 4
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn
... 5,659 ,28 8 5,6 62, 330 2, 453 (5,496) 725 ,20 2 725 ,20 2 621 ,877 343,563 395 ,20 9 (51,646) 27 8,314 28 2,366 (4,0 52) 7, 026 ,914 5,737,413 934,879 354, 622 23 ,100,710 23 ,27 8 ,25 4 (177,544) 4,181,835 4,178,854 2, 981 ... Cuối quý Đầu năm 6 ,23 5,608 6 ,23 5,608 30,763 ,22 1 366,617 28 8,813 1,141 ,26 5 865,584 27 0,015 5,666 38,795, 523 4, 529 ,689 3,947 ,26 1 3 ,29 9,016 735,954 (87,709) 23 8,447 (2, 515) 346,497 61,406 28 5,091 ... NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 193 -2 0 3 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM MST:0301437033 BIỂU SỐ B 02/ TCTD Ban hành theo QĐ 16 /20 07/QĐ -NHNN Ngày 18 tháng năm 20 07 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ NĂM 20 09 Chỉ...
 • 3
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... định pháp luật Trích lập quỹ: VI - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - - - Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ - - - Quỹ dự phòng tài - - - Các quỹ khác - - Sử dụng quỹ - - Thu nhập cổ phiếu (%) - - 8.54 ... 10 ,37 8,679 1,008 ,30 9 1,087,849 232 ,257 239 , 732 VII Vốn quỹ 9,852, 532 7,580,810 Vốn TCTD: 7,705,744 6 ,35 5,8 13 - Vốn điều lệ 7,705,744 6 ,35 5,8 13 - Vốn đầu tư XDCB - - - Vốn khác - - Quỹ TCTD 768,287 ... Stt Chỉ tiêu 30 /09 /2009 30 /06 /2009 Nguồn vốn I Tiền gửi KBNN TCTD khác 2, 235 ,918 2,708,170 - - 2, 235 ,918 2,708,170 5,621,711. 23 - 5,621,711. 23 - Vay TCTD nước - - Vay TCTD nước ngồi - - Nhận vốn...
 • 3
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... định pháp luật Trích lập quỹ: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - - - Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ - - - Quỹ dự phòng tài - - - Các quỹ khác - - Sử dụng quỹ - - Thu nhập cổ phiếu (%) - - VI VII ... 61, 957,749 55,283 ,10 4 322,8 01 322, 512 V Phát hành giấy tờ có giá 15 ,920,937 11 ,688,796 VI Tài sản “Nợ” khác: 11 ,682,683 4 ,19 0,760 Các khoản phải trả 10 ,657, 918 3,380,862 995,047 794,767 29, 717 ... TCTD khác II Vay NHNN, TCTD khác Vay NHNN 31/ 03 /2008 - 31/ 12/2007 - 2, 812 , 413 6,994,030 49,000 654,630 49,000 654,630 Vay TCTD nước - - Vay TCTD nước ngồi - - Nhận vốn cho vay đồng tài trợ - - III...
 • 3
 • 73
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2007 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2007 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... 872.927 - Doanh thu đầu tư tài 305.952 305.952 41. 264 41. 264 Tổng chi phí 807 .11 4 807 .11 4 - Chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh 632.934 632.934 - - 15 2.536 15 2.536 21. 644 21. 644 413 .029 413 .029 ... 21. 644 413 .029 413 .029 53.508 53.508 359.5 21 359.5 21 - Doanh thu khác Kỳ báo cáo - Chi phí từ hoạt động đầu tư tài - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khác Lợi nhuận trướùc thuế Thuế thu nhập ... thuế Thuế thu nhập phải nộp Lợi nhuận sau thuế Thu nhập cổ phiếu (đồng / cổ phiếu) - - Cổ tức cổ phiếu - - Ngày 16 tháng 04 năm 2007 Tổng Giám Đốc ...
 • 2
 • 76
 • 0

Xem thêm