Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... tháng năm 2 011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V .15 V .16 V .17 V .18 330 3 31 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 430 ... KINH DOANH 3 .1 Tiền v khoản tơng đơng tiền: 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 ( VND) ( VND) 13 7.286.2 01 965. 418 .9 51 1.096.722.935 1. 015 .227.4 51 1.234.009 .13 6 1. 980.646.402 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 ( VND) ( VND) ... nghip(60=5 0- 5 1- 52) 60 18 .1 Li nhun sau thu ca c ụng thiu s 61 - - - - 18 .2 Li nhun sau thu ca c ụng cụng ty m 62 - - - - 19 Lói c bn trờn c phiu(*) 70 - - - - 29 ,19 2 ,17 7 (675,235,430) (675,235,430) (1, 614 ,600,324)...
 • 15
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 14 .453.360.270 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 5.782.673.072 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 10 .303.8 61. 098 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty ... 4.072.260.000 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 5.364 .10 3.220 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 2.538.429.787 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 4.920.366.397 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty ... 45.073 .15 2.502 2.829.649 .15 1 56.549.348. 816 Quý I Năm 2 012 VND Quý I Năm 2 011 VND Giỏ ca thnh phm, hng hoỏ ó bỏn 47.235 .18 0 .13 1 51. 549.348. 816 Cng 47.235 .18 0 .13 1 51. 549.348. 816 Quý I Năm 2 012 VND Quý...
 • 17
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... Chi phí tài 200,235,766 200,235,766 Chi phí bán hàng 414 ,326,832 414 ,326,832 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1, 811 , 814 ,088 1, 811 , 814 ,088 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1, 972,223,763 1, 972,223,763 ... nhập doanh nghiệp 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 1, 332,574,556 1, 332,574,556 66,628,728 66,628,728 1, 265,945,828 1, 265,945,828 0.084 0.084 Gia lai , ngày 20 tháng 04 năm 2009 Tổng giám đốc ... 1, 972,223,763 11 Thu nhập khác 209,620,693 209,620,693 12 Chi phí khác 849,269,900 849,269,900 13 Lợi nhuận khác (639,649,207) (639,649,207) 14 Lợi nhuận trớc kế toán trớc thuế 15 Thuế thu nhập phải nộp 16 ...
 • 2
 • 57
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... : Năm 2 011 Công ty cổ phần Sông đ Công ty đầu t đồng thời l Cty nhận đầu t : 645.459.840 Công ty cổ phần Sông đ Công ty đầu t 1. 187.033. 218 Công ty cổ phần Sông đ Công ty đầu t 1. 8 71. 2 91. 685 Công ... ty đầu t 9.994.748.728 Công ty cổ phần Sông đ Công ty đầu t 1. 455.877 .13 7 Công ty cổ phần Sông đ Công ty đầu t 6.8 71. 7 91. 123 Công ty cổ phần Sông đ 10 Công ty đầu t 4.702.903.639 Công ty cổ phần ... 01/ 01/ 2 011 VND 17 6.284. 312 11 0.907.498 1. 2 01. 5 21. 467 16 0.000.000 11 9.509. 412 1. 149.746.406 16 0.000.000 6.960.556.408 8.609.269.685 2.879 .13 0. 910 4.308.386.728 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 18 ...
 • 16
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... 8.985.906.118 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu tư 13.678.991.498 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu tư 3 .28 5.859.971 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu tư 9.491 .28 7 .26 6 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ... hàng Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu tư đồng thời Cty nhận đầu tư : 8. 425 .951.971 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu tư 21 .751.070.368 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu tư 3.730.103 .25 6 Công ... ty đầu tư 3.730.103 .25 6 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu tư 11.374.781.967 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty đầu tư 1.780.607.960 Công ty cổ phần Sông đà 11 Công ty đầu tư 8.909.547.847 Phải...
 • 16
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... 13. 747.491.072 107.762.957 3. 233 .297. 038 1.749. 934 .291 1.400.640. 935 10.027. 935 . 430 53. 080.900 17.1 13. 971.1 83 4 .36 5.691.844 1.762.666.740 Cng 20. 239 .126.2 93 33. 3 23. 346.097 Ti sn ngn hn khỏc 30 /09 /2012 ... hao S u quý Khu hao k Gim k S cui quớ Giỏ tr cũn li 31 1.826.462 21.599. 037 33 3.425.499 31 1.826.462 21.599. 037 33 3.425.499 2.798. 434 . 838 2.776. 835 .801 2.798. 434 . 838 2.776. 835 .801 30 /09 /2012 VND ... thỏng u nm 2012 VND thỏng u nm 2011 VND 136 .586.209.087 1 23. 859.8 23. 037 12.726 .38 6.050 186 .34 6.060.718 160.142.626.924 26.2 03. 433 .794 1 23. 859.8 23. 037 12.726 .38 6.050 160.142.626.924 26.2 03. 433 .794...
 • 16
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... 43 2.572.120 24. 388.882 .43 5 531 .44 9.211 43 2.572.120 115 .47 4.135.539 2.680.9 24. 993 31.600.782 76.803.855.735 643 .609.718 2.712.525.775 2.201.695.683 2.170.0 94. 901 49 8.917.958 23.380.6 14 77 .44 7 .46 5 .45 3 23.137.251.700 ... dch v : nm 2012 Cụng ty c phn Sụng Cụng ty u t ng thi l Cty nhn u t : 11.206. 647 .537 Cụng ty c phn Sụng Cụng ty u t 21. 344 .43 7.135 Cụng ty c phn Sụng Cụng ty u t 4. 081.9 94. 479 Cụng ty c phn ... 20.938.158.101 14. 877.572.156 275 .41 9.003 275 .41 9.003 -2 3.326.037.769 -1 7.880.272.671 nm 2012 VND nm 2011 VND -2 3.326.037.769 -1 7.880.272.671 -2 3.326.037.769 4. 500.000 -1 7.880.272.671 4. 500.000 -5 .1 84 -3 973...
 • 18
 • 73
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... khỏc 913 .17 2.272 15 5.346.702 787.036 .15 1 Cng 01/ 01/ 2 014 VND 725. 811 .19 7 945 .18 1.353 447. 816 .456 518 .389.6 41 247.837.598 690.9 61. 187 2.5 81. 366.322 2.850 .18 6.235 31/ 03/2 014 VND 01/ 01/ 2 014 VND 16 Ti ... VND 3 .11 0.2 61. 300 3 .11 0.2 61. 300 3 .11 0.2 61. 300 3 .11 0.2 61. 300 4 41. 420.684 21. 599.037 463. 019 .7 21 4 41. 420.684 21. 599.037 463. 019 .7 21 2.668.840. 616 2.647.2 41. 579 2.668.840. 616 2.647.2 41. 579 14 u t ... Cng VND 1. 564 .19 1.236 1. 564 .19 1.236 1. 564 .19 1.236 1. 564 .19 1.236 90.9 41. 340 9.094 .13 4 90.9 41. 340 9.094 .13 4 10 0.035.474 10 0.035.474 1. 473.249.896 1. 464 .15 5.762 1. 473.249.896 1. 464 .15 5.762 12 Chi...
 • 17
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... 16 17 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập cổ phiếu 16 1 ,11 2,6 31 81. 37 16 1 ,11 2,6 31 81. 37 Hoà Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2009 Giám đốc công ty Đào Quang Dũng ...
 • 2
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... giá Số d 01/ 01/ 2 011 Tăng Quý Giảm Quý Số d 31/ 03/2 011 Giá trị hao mòn luỹ kế Số d 31/ 01/ 2 011 Tăng Quý Khấu hao Quý Giảm Quý Số d 31/ 03/2 011 Giá trị lại Tại 01/ 01/ 2 011 Tại 31/ 03/2 011 Phần mềm kế ... sinh Quý Chi phí thuế thu nhập hnh Quý I/2 011 Chi phí thuế hnh Thông tin khác 4 .1 Các bên liên quan Tổng công ty Giao dịch với bên Quý I/2 011 11 Thuyết minh Báo cáo tài Quý 1/ 2 011 Công ty CP xi măng ... 50+60+ 61) - 50 (13 . 616 .18 0 .11 0) 60 15 .875.770.0 21 61 (594.264.997) 1. 679.8 51. 174 - 70 2.259.589. 911 1. 085.586 .17 7 Hũa Bỡnh, ngy 15 thỏng 04 n m 2 011 Ng il p K toỏn tr g Giỏm c Thuyết minh Báo cáo tài...
 • 17
 • 57
 • 0

Xem thêm