Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo thường niên năm 2009

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo thường niên năm 2009
... 31/12 /2009 (năm báo cáo) : *Ti sn thuc s hu cụng ty n 31/12 /2009: Ti sn Nguyờn giỏ Giỏ tr cũn li I T i sản cố định hữu hình 42.236.322.676 251.966.273 9.149.557.536 Khu iu dng 1.033.333.333 Kho xi ... Giỏm c Cụng ty C phn Xi mng Sụng trỡnh by Bỏo cỏo ca Ban Giỏm c cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2009 Cụng ty Cụng ty C phn Xi mng Sụng (gi tt l Cụng ty) c thnh ... liu nh mỏy xi mng Sụng (nay l Cụng ty CP Xi mng Sụng ) - 2002 n nay: Phú giỏm c Cụng ty c phn Xi mng Sụng Chc v cụng tỏc hin nay: Phú giỏm c ph trỏch sn xut v cụng ngh Cụng ty c phn Xi mng Sụng...
 • 44
 • 186
 • 0

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo thường niên năm 2012

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo thường niên năm 2012
... Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà Tài sản khấu hao theo phương pháp đường thẳng vòng 20 năm 42 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2012 THUYẾT MINH BÁO CÁO ... Sơng Đà, Nghị số 03/ĐHCĐ ngày 19/05/2005 Đại hội cổ đơng thường niên năm 2005 Quyết định số 41 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2012 THUYẾT MINH BÁO CÁO ... 31/12 /2012 kÌm theo B¸o c¸o nµy 29 Số: /2013/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM BÁO CÁO KIỂM TỐN Về Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần...
 • 50
 • 87
 • 0

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010
... PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2010 đến ngày 30/ 6/ 2010 MẪU B 02a - DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2010 ... TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2010 đến ngày 30/ 6/ 2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU B 09a - DN Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2010 ... ngày 01/ 01/ 2010 đến ngày 30/ 6/ 2010 VND Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/2009 đến ngày 30/ 6/ 2009 VND 75.000.000 9.5 76. 063 74.000.000 9.455.954 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2010 đến ngày 30/ 6/ 2010 ...
 • 23
 • 166
 • 0

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011
... 01/ 01/ 2011 VND 149.95 Tài sản ngắn hạn khác 30/ 06/ 2011 VND 01/ 01/ 2011 VND Tạm ứng 66 4.899.422 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ 380.834.4 46 Báocáotàichínhgiữaniênđộchok hoạt ộngt ngày0 1 /01/ 2011 đếnngày30 /6/ 2011 ... 9. 260 .000 Công ty CP may xuất Sông Đà Tổng 6. 608 4.557.918.511 2.244.28 20 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báocáotàichínhgiữaniênđ cho k hoạt ộngt ngày0 1 /01/ 2011 đếnngày30 /6/ 2011 THUYẾT MINH BÁO ... 4. 467 .973.832 1.188.288.322 1.488.204 .60 3 26. 1 16. 002.838 34.122.70 19 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báocáotàichínhgiữaniênđ cho k hoạt ộngt ngày0 1 /01/ 2011 đếnngày30 /6/ 2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI...
 • 23
 • 174
 • 0

công ty cổ phần xi măng sông đà yaly báo cáo thường niên 2010

công ty cổ phần xi măng sông đà yaly báo cáo thường niên 2010
... động Công ty nên năm qua đơn thư tố cáo, khiếu nại CBCNV Công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly 24 Báo cáo thường niên năm 2010 Chỉ đạo đơn vị công bố thông tin Công ty cổ phần xi măng Sông Đà IaLy ... hình đầu tư vào công ty có liên quan : Tóm tắt hoạt động tình hình tài Công ty có liên quan: + Công ty cổ phần Sông Đà Công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly 17 Báo cáo thường niên năm 2010 Là đơn ... Sông Đà ) Từ tháng / 2002: Giữ chức vụ Phó Giám Đốc công ty xi măng Sông Đà - Yaly Từ tháng 11 / 2003: Giữ chức vụ UVHĐQT, phó giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà -Yaly Công ty cổ phần xi măng...
 • 30
 • 159
 • 0

báo cáo thường niên công ty cổ phần xi măng sông đà yaly năm báo cáo 2013

báo cáo thường niên công ty cổ phần xi măng sông đà yaly năm báo cáo 2013
... kinh tế kế hoạch Công ty sản xuất kinh doanh vật tư vận tải Sông Đà 16 ( Nay công ty CP xi măng Sông Đà Yaly) Công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly 19 Báo cáo thường niên năm 2013 Từ táng 4/1998 ... Công ty nắm giữ 225.000 cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà chiếm tỷ lệ 5% tổng số vốn điều lệ Công ty VI Các dự liệu thống kê cổ đông: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly 23 Báo cáo thường niên năm ... Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013 – 2018 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà...
 • 24
 • 138
 • 0

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo thường niên 2013

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo thường niên 2013
... ty Cổ phần Sơng Đà 7.04 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sơng Đà Các khoản phải thu Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Sơng Đà Hà Nội Các khoản phải trả Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 7.04 Cơng ty Cổ ... Sơng Đà 7.04 Cơng ty Cổ phần Xi măng Hạ Long Cơng ty CP May xuất Sơng Đà 50 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) ... đơng Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà (gọi tắt “Cơng ty ) lập ngày 21/02/2014, từ trang 06 đến...
 • 53
 • 103
 • 0

báo cáo thường niên công ty cổ phần xi măng sông đà năm 2009

báo cáo thường niên công ty cổ phần xi măng sông đà năm 2009
... 31/12 /2009 (năm báo cáo) : *Ti sn thuc s hu cụng ty n 31/12 /2009: Ti sn Nguyờn giỏ Giỏ tr cũn li I T i sản cố định hữu hình 42.236.322.676 251.966.273 9.149.557.536 Khu iu dng 1.033.333.333 Kho xi ... Giỏm c Cụng ty C phn Xi mng Sụng trỡnh by Bỏo cỏo ca Ban Giỏm c cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2009 Cụng ty Cụng ty C phn Xi mng Sụng (gi tt l Cụng ty) c thnh ... liu nh mỏy xi mng Sụng (nay l Cụng ty CP Xi mng Sụng ) - 2002 n nay: Phú giỏm c Cụng ty c phn Xi mng Sụng Chc v cụng tỏc hin nay: Phú giỏm c ph trỏch sn xut v cụng ngh Cụng ty c phn Xi mng Sụng...
 • 44
 • 110
 • 0

báo cáo thường niên công ty cổ phần xi măng sông đà năm 2012

báo cáo thường niên công ty cổ phần xi măng sông đà năm 2012
... Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà Tài sản khấu hao theo phương pháp đường thẳng vòng 20 năm 42 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2012 THUYẾT MINH BÁO CÁO ... Sơng Đà, Nghị số 03/ĐHCĐ ngày 19/05/2005 Đại hội cổ đơng thường niên năm 2005 Quyết định số 41 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2012 THUYẾT MINH BÁO CÁO ... 31/12 /2012 kÌm theo B¸o c¸o nµy 29 Số: /2013/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM BÁO CÁO KIỂM TỐN Về Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần...
 • 50
 • 92
 • 0

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 1 tháng 1 năm 2010 đến 30 tháng 6 năm 2010

công ty cổ phần xi măng sông đà báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 1 tháng 1 năm 2010 đến 30 tháng 6 năm 2010
... ngày 01/ 01/ 2 010 đến ngày 30/ 6/ 2 010 MẪU B 02a - DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 010 đến ngày 30/ 6/ 2 010 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 010 đến ... 1. 2 81. 015 .473 1. 2 81. 015 .473 - 4. 711 .11 0.545 6. 550 .19 2. 911 6. 550 .19 2. 911 - 39.223.379.923 6. 666 .0 06. 034 6. 550 .19 2. 911 1. 482 .13 1 .69 3 (1. 366 . 318 .570) - - - 592. 230. 000 592. 230. 000 4. 711 .11 0.545 1. 749. 960 .545 ... 3.294. 065 .13 9 266 .393.8 21 77 . 16 6. 019 . 514 18 . 230. 068 - 1. 5 06. 440 .66 6 1. 3 36. 6 91. 7 86 3.383.3 56. 683 3 .14 1.700.005 11 7 .65 2.3 26 46. 853.5 36 5.025 .67 9.743 4.525.245.327 Nguyên giá Số dư 01/ 01/ 2 010 Tăng kỳ Giảm...
 • 23
 • 88
 • 0

báo cáo thường niên 2013 công ty cổ phần xi măng sông đà yaly

báo cáo thường niên 2013 công ty cổ phần xi măng sông đà yaly
... kinh tế kế hoạch Công ty sản xuất kinh doanh vật tư vận tải Sông Đà 16 ( Nay công ty CP xi măng Sông Đà Yaly) Công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly 19 Báo cáo thường niên năm 2013 Từ táng 4/1998 ... soát Công ty nắm giữ 225.000 cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà chiếm tỷ lệ 5% tổng số vốn điều lệ Công ty VI Các dự liệu thống kê cổ đông: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly 23 Báo cáo thường niên ... ty Sông Đà gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly việc thay đổi, cử người đại diện phần vốn giới thiệu cán tham gia giữ chức vụ chủ chốt Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly...
 • 24
 • 76
 • 0

điều lệ tổ chức và hoạt động tổng công ty sông đà công ty cổ phần xi măng sông đà năm 2013

điều lệ tổ chức và hoạt động tổng công ty sông đà công ty cổ phần xi măng sông đà năm 2013
... chc hot ng Cụng ty c phn xi mng sụng IU L T CHC V HOT NG CA CễNG TY C PHN XI MNG SễNG (Theo Ngh quyt s: 01 /2013/ NQ-HC ngy 25/4 /2013 ca i hi c ụng thng niờn Cụng ty) CC CN C - Cn ... PHềNG I DIN V THI HN HOT NG CA CễNG TY iu Tờn, hỡnh thc, tr s, chi nhỏnh, phũng i din v thi hn hot ng ca Cụng ty Tờn Cụng ty - Tờn ting Vit: CễNG TY C PHN XI MNG SễNG - Tờn ting Anh: SONG DA ... Cụng ty c phn xi mng Sụng - Tờn vit tt: SDCSC Hỡnh thc : - Cụng ty l cụng ty c phn cú t cỏch phỏp nhõn phự hp vi phỏp lut hin hnh ca Vit Nam; - Biu tng (lụ gụ) : -3- iu l t chc hot ng Cụng ty...
 • 75
 • 158
 • 0

công ty cổ phần xi măng sông đà yaly bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2011 báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính quý 4 năm 2011

công ty cổ phần xi măng sông đà yaly bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2011 báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính quý 4 năm 2011
... 268 250 V.11 V .12 V.13 V. 14 V.21 Mó s Thuyt minh 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 3 34 335 336 337 338 339 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 V.15 V.16 ... 1 04. 041 .817.5 54 42 .49 6.272.507 31. 048 .1 34. 072 21 .44 5.959.765 191. 544 .357 1. 931. 523.688 0 6.856 .44 1. 344 71. 941 .821 333.335. 549 0 255 .120 . 949 0 78.2 14. 600 0 47 .168.579 .47 7 47 .168.579 .47 7 45 .000.000.000 ... ng kinh doanh 30 -4. 087.906.257 2.085.371.6 94 -13.182.203. 148 135 .49 4.300 11 Thu nhp khỏc 31 321. 345 . 040 120 .228.322 42 8.352.9 04 444 .398.306 12 Chi phớ khỏc 32 19.293.726 22.381.288 249 .1 24 .673...
 • 22
 • 254
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xi măng Sông Đà.docx

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xi măng Sông Đà.docx
... 1: Cơ sở lý luận chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xi măng Sông ... hoàn thiện nâng cao công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty cổ phần xi măng Sông Đà Em mong nhận góp ý thầy cô môn kế toán cán nhân viên kế toán Công ty cổ phần xi măng Sông ... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý kế toán Công ty cổ phần xi măng Sông Đà: 2.1.1...
 • 87
 • 453
 • 2

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
... hạch toán kế toán Công ty cổ phần xi măng Sông Đà 2.1.2.1 Tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần xi măng Sông Đà 2.1.2.1.1 Đặc điểm máy kế toán Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Công ty cổ phần xi măng ... xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Phần III: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xi măng Sông Đà ... vụ sản xuất, tức là hao phí lao động sống lao động vật hoá thể tiền Khi tính chi phí sản xuất kỳ tính giá thành sản phẩm Điểm khác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: Chi phí sản xuất Giá thành...
 • 112
 • 191
 • 0

Xem thêm