Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... 5.3 12. 920 5.3 12. 920 5.3 12. 920 5.3 12. 920 5.3 12. 920 10.000 2. 760.0O0 2. 760.000 2. 764.000 2. 760.000 2. 760.400 10.000 30/06nor4 \rND 138.530.166 626 .21 0 .26 4 0l/01 /20 14 VND t.310.0 42. 3 42 1.780.960. 022 ... 34984344.', 726 '73. 329 . 921 .22 1 9.689.115.199 23 7 1.446.675.183 t2.066.047 3.196.175.488 4 72 5.393 .23 7 3 12. 265 .24 2 42r.574.113 21 8 2& .654. 620 .879 52. rM.n',1 24 9.011.144 1.133 .23 2.644 10 12 l.l 400 ... 18.0 02. 640. 128 116.800.687.010 78.0 0 2- 640.I28 4.031. 424 .865 4.037 424 .865 31.148,198.164 514 .23 9.790 5t4 .23 9.790 36.695.4 52. 4 92 23.644.779.301 28 254.569.965 23 .571.3 52. 222 28 .181.1 42. 880 0.458.444.0i9...
  • 29
  • 32
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển sở Hạ tầng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng
... 22 1 22 2 22 3 23 0 11 12 6.899. 022 .189 7.570.190.834 6.661.501.386 7. 324 .988.107 19 .21 7.373.681 19 .24 9.173.681 ( 12. 555.8 72. 295) (11. 924 .185.574) 23 7. 520 .803 24 5 .20 2. 727 330.000.000 330.000.000 24 5.000.000 ... 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 18 20 60 70 22 23 3.916.634.445 - 544.489.745 - 3.916.634.445 5.8 62. 786.654 544.489.745 49.766 .29 1 (1.946.1 52. 209) 93. 623 .985 1.469.750.4 42 494. 723 .454 3 42. 4 12. 698 ... phi 10. 820 .000.000 2. 705 .24 2.440 (7 32. 913 .26 8) 54.755.669 28 1. 527 .658 (2. 175.615 .21 3) - (3. 420 .918.008) 10. 820 .000.000 2. 705 .24 2.440 (7 32. 913 .26 8) 54.755.669 28 1. 527 .658 (5.596.533 .22 1) CHI TIT...
  • 28
  • 145
  • 0

Xem thêm