Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... phòng CGVT Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 nắm giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 thay cho Ông Cung Văn Tân nghề nghiệp: Kỹ s thủy lợi thành viên BKS Công ty, nhận ... làm nhiệm vụ khác *Đại hội trí Bầu 02 thành viên vào BKS Công ty với kết nh sau: Ông Đinh Quang Khanh nghề nghiệp : Kỹ s thủy lợi công tác phòng QLKT Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 nắm giữ chức ... kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 thay cho Ông Nguyễn Văn Thắng nghề nghiệp: Trung cấp xây dựng thành viên BKS Công ty chuyển công tác Ông Nguyễn Ngọc Dũng nghề nghiệp : Trung cấp khí công tác...
 • 3
 • 22
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-04-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-04-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... HÀNH Nghị có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty xây dựng chịu trách nhiệm thi hành nghị Nơi gửi: T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - ... (mười nghìn) đồng /cổ phần  Tỷ lệ thực quyền: 2:1 Tỷ lệ thực quyền cho cổ đông hữu 2:1 , nghĩa cổ đông sở hữu cổ phần hưởng 01 quyền mua, quyền mua mua thêm cổ phần Quyền mua cổ phần phân phối theo ... nghìn) cổ phần Đối tượng, phương thức giá chào bán: *Chào bán cho cổ đông hữu 100% cổ phần phát hành thêm:  Số lượng cổ phần chào bán: 1.470.000 (một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) cổ phần ...
 • 5
 • 30
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày Q4-09-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày Q4-09-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... cho vị trí quản lý trọng yếu Công ty - Chuẩn bị tốt lực lợng cho việc triển khai thi công số công trình mới, dự án Công ty đầu t - Lên kế hoạch đào tạo chỗ tuyển dụng cán có lực, công nhân (đặc ... cao công tác quản lý giới vật t, xe máy thiết bị, nâng cao hiệu suất sử dụng xe máy thiết bị mang lại hiệu sản xuất kinh doanh cao Điều Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị ... Ankhê - kanak giảm nhanh giá trị dở dang - Chấn chỉnh tăng cờng cán làm hồ sơ thu vốn, rà soát lại hạng mục thi công thi công dứt điểm hoàn thiện để bàn giao hạng mục công trình thi công xong - Tiến...
 • 4
 • 44
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 6-8-2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 6-8-2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... Hơng Sơn, thu hồi vốn công nợ kịp thời phục vụ SXKD - Chú trọng thu hồi vốn công trờng Điều Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc công ty đạo thực nội dung ... 9.02 - Công trình Quốc lộ 51 mở rộng: Đào đắp xong phần đờng, hoàn thiện mặt đờng 1,4 Km - Công trình thủy điện Đăkmin 2: Tập kết nhân lực máy móc công trờng phục vụ thi công, Đào xong phần đờng ... chức hoạt động công ty, đảm bảo hoàn thành xuất sắc tiêu kinh tế đề Các thành viên HĐQT: Ông: Dơng Kim Ngọc T/M Hội đồng quản trị Chủ tịch Ông: Trần Thế Quang T/M Hội đồng quản trị Chủ tịch...
 • 3
 • 24
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 9-11-2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 9-11-2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... Hơng Sơn, thu hồi vốn công nợ kịp thời phục vụ SXKD - Chú trọng thu hồi vốn công trờng Điều Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc công ty đạo thực nội dung ... chức hoạt động công ty, đảm bảo hoàn thành xuất sắc tiêu kinh tế đề Các thành viên HĐQT: Ông: Dơng Kim Ngọc T/M Hội đồng quản trị Chủ tịch Ông: Trần Thế Quang T/M Hội đồng quản trị Chủ tịch ... triển Công ty - Hoàn thiện sách ngời lao động đảm bảo đợc ổn định máy thu hút thêm nhân tài cho vị trí quản lý trọng yếu Công ty - Chuẩn bị tốt lực lợng cho việc triển khai thi công số công trình...
 • 4
 • 21
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 04-05-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 04-05-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... dung Đại hội chuẩn bị Điều Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc công ty đạo thực nội dung theo quy định Pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, đảm ... cư Đà Nẵng Thực chi trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 12% số tiền là: 3.528.000.000 đồng III Các vấn đề khác: Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 15/04/2011 Công ... tài cho vị trí quản lý trọng yếu Công ty Chuẩn bị tốt lực lượng cho việc triển khai thi công số công trình mới, dự án chuẩn bị triển khai Tiếp tục đào tạo chỗ tuyển dụng cán có lực, công nhân (đặc...
 • 3
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... chính, kế toán thuế kiểm toán báo cáo tài đơn vị năm 2007 ý kiến kiểm toán độc lập, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 cho năm tài 2007: (a) Đã phản ánh trung thực ... trách công tác kỹ thuật chất lợng IV Báo cáo tài Báo cáo tài năm 2007 đợc Công ty TNHH Kiểm toán định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán Báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12 /2007, Báo cáo ... hữu 20,02 % Tổng số cổ phiếu công ty 1.500.000 cổ phần Trong đố : Cổ phần lu hành Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 1.459.500 cổ phần cổ phiếu quỹ là: 40.500 cổ phần Cổ tức lợi nhuận chia...
 • 5
 • 25
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... hnh Báo cáo thờng niên năm 2008 - Mẫu CBTT-02 theo thông t 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 Bộ trởng Bộ tài 12 VII T chc v nhõn s C cu t chc ca cụng ty ( S t chc) S T CHC CễNG TY C PHN SễNG 9.01 ... chuyờn mụn: Kỹ s Cầu hầm d K toỏn trng Cụng ty ễng Li Vn Bỏch - K toỏn trng CTCP Sụng 9.01 Báo cáo thờng niên năm 2008 - Mẫu CBTT-02 theo thông t 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 Bộ trởng Bộ tài 17 ... cụng ty ó sa i - Xem xột phờ duyt k hoch chi phớ nm 2009 lm c s cho Ban Giỏm c thc hin Báo cáo thờng niên năm 2008 - Mẫu CBTT-02 theo thông t 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 Bộ trởng Bộ tài 20 -...
 • 22
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... Ban Giám đốc đính kèm Báo cáo ti Báo cáo hội đồng quản trị v Ban giám đốc Khái quát chung Công ty Cổ phần Sông Đ 9.01 Công ty Cổ phần Sông Đ 9.01 l loại hình Công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh ... kiểm toán Về Báo cáo ti cho năm ti kết thúc ngy 31/12 /2008 Công ty Cổ phần Sông Đ 9.01 Kính gửi : Hội đồng quản trị; ban giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đ 9.01 Chúng tôi, Công ty Kiểm toán v Kế ... đốc 2-3 Báo cáo kiểm toán độc lập 4-5 Bảng Cân đối kế toán ngy 31/12 /2008 6-9 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cho năm ti 2008 10 Báo cáo lu chuyển tiền tệ cho năm ti 2008 11 Thuyết minh Báo cáo...
 • 24
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 24 9,6 42, 407 826 ,738,953 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu Pleiku, ngày 20 tháng 07 năm 20 09 Giám Đốc ...
 • 2
 • 23
 • 0

Xem thêm