Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
... Qu6c Hoang Gia, du phdng phii thu kh6 ddi duo c trich l6p dya tr6n thoi gian nhu sau: a' tt5 c i,\ Tf Thoi gian nq (thAng) 0-1 lQ ftr phdng (7o) J t-2 tr $ 6,25 12,50 25 50 2-3 3-4 4-5 5-6 9, 75 ... Cdng ty ld: Ngdy 28 thring - Menh gi6 c6 phdn: 10.000 VNDic6 phan - V6n tli6u l€:410.319.760.000 VI{D - T6ng sii luqng c6 phAn: 41.031.976 c6 ph6n ' ' "Ngdy 01 thdng \drrr 2008, C6ng ty- nhan ... cua C6ng ty Theo il6, mQnh gi6 c6 phdn, v6n ili6u lQ vd t6ng s6 luqng c6 ph6n cui COng tyia: \ { N d GI, - Menh gi5 c6 phAn: 10.000 VND/c6 phdn - V6n diAu le: T2.136.000.000 VNID -i - T6ng sd...
 • 35
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
... .:=') l:r E ,!l> - -c i; P .- ; l= F;-io; 5i_ ^ >L >./)> -iA) izl = =>= '!"='e -l.i]= r = -1 .: Z;-i z.= 49,= ,^ _-' : v^ = alE nl! z E = e z (, ,a F ,!-r : = o x t-E z= d CONG TY Hoi\c \i: c6 ... :o l= IE 3€ =! !-i 9{ l" t.: < =i 1....
 • 36
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... £>e;tO - Phuang Ti~n An - TP B~e Ninh S6 21 Le Lqi - TP yang Tau - Tinh Ba Ria - yang Tau Chi nhanh Thanh Ph6 H6 Chi Minh Chi nhanh B~e Ninh Chi nhanh yang Tau f111~ -~ JNQ f~ ~HI~MHUl Nganh ngh@kinh ... (11.430.893.345) CONG TY CO PH AN CHUNG Bao cao tai chinh KHOAN AN BiNH eho nam tai ehinh k~t thue 31/12 /2012 sa 101 - Lang Hl;l- Dang Da - Ha N9i BANG CAN DOl ICE ToAN Tl,li 31 thang 12 nam 2012 (ti~p ... pHAN CHUNG KHoAN AN BINH s6 101 - Umg H~ - D6ng Da - Ha N9i NOIDUNG BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC 0 2-0 3 BAo cAo KIEM ToAN 0 4-0 5 BAo cAo TAl CHiNH £>A DVQC KIEM ToAN 0 6-3 2 BANG CAN £>01 KE ToAN...
 • 33
 • 131
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
... 12.000.000.000 Lợi nhuận năm - - - - - - Phân bổ lợi nhuận vào quỹ (*) - - - 3.459.615.813 2.715.790.150 Trả cổ tức năm (*) - - - - - 2.715.790.150 - Thưởng Ban Điều hành (*) - - - - - - (500.000.000) ... năm 2012 với báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài kèm theo (gọi chung "báo cáo tài chính" ) Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân ... VND 2.808.684.339 VND - VND - Lợi nhuận năm - - - - - - Phân bổ lợi nhuận vào quỹ - - - 2.715.790.150 - Trả cổ tức năm - - - - Thưởng Ban Điều hành - - - - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối VND...
 • 27
 • 100
 • 0

Xem thêm