Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 21-6-2011 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... tr6ch nhiQm thi hdnh quytit dlnn rDONG QUAN Noi nhdn: - HDQT, BKS; ACBS; Nhu Diiu 2; UBCKNN, SGDCKHN; P QTTHETH @i CBTT); Lnu: VP HDQT, Ph lt4 \k^i-;5i rN@ ... kho6n ACB 10 Gi6 + Dia chi: 4l Mac DTnh Chi, P Da Kao, Qupn l, Tp H6 Ch( Minh + DiQn thoai: (8 4-8 ) 38 234 160 + Tei khodn thgc hiQn giao d!ch: 006C000001 Didu Quyrit dinh ndy c6 hiQu luc thi ... Theo Quy ch6 giao dich t4i Sd giao dlch Chring kho6n He NQi (khoing gi6 ds kitin): Tir 12.000 d6ng - 19.000 il6ng l TOn c6ng ty chfng kho6n ttugc chi cllnh lim ...
 • 2
 • 99
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
... CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM EXIMBANK DQc IQp - Tl.,Jdo - HQnh phuc TP.HCM, TOng 8, VOn I'hOrlQ S6l 8-0 1.11 16100 rNl Virlcom Center 56 7'2Le Th~nhTon 8...
 • 3
 • 90
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 11-04-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 11-04-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
... tham dự Đại hội VII Thông qua nghị Đại hội cổ đông: Nghị có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2009 Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty đạo Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể ... lập: Cơ cấu vốn Công ty dự kiến sau Công ty TNHH đầu t quốc tế Khải Tiệp trở thành cổ đông sáng lập nớc nh sau: Cổ đông Số lợng Giá trị theo mệnh Tỷ lệ cổ phần giá (VNĐ) (%) Cổ đông sáng lập 37.282.449 ... chức triển khai theo tinh thần Nghị Đại hội cổ đông thờng niên 2009 biểu thông qua Nghị Đại hội với số phiếu 40.264.222, 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội ...
 • 3
 • 27
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 04-08-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 04-08-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
... tiếp Cổ phiếu RIC Sàn Giao dịch TP Hồ chí Minh, chiết khấu khoảng từ 3% - 8% Cơ cấu vốn dự kiến Công ty sau phát hành thêm: Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị theo mệnh giá (VNĐ) Tỷ lệ % Cổ đông ... - Vốn điều lệ sau tăng: 432.319.760.000 VNĐ - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần - Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 2.200.000 Cổ phiếu - ... đương 5.092.712 USD Việc chi trả cổ tức cổ phiếu thưởng công ty chi trả cho Cổ đông cổ phiếu năm 2008 Việc chốt danh sách chi trả cổ tức cổ phiếu thưởng dự kiến vào ngày 20/07/2008 sau hoàn tất thủ...
 • 4
 • 32
 • 1

Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh

Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh
... Kiên Giám đốc Thông tin hoạt động hội đồng quản trị 3.1 Giám sát tình hình thực sản xuất kinh doanh Thực theo nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát ... Giám đốc cán quản Công ty 3.3 Kết giám sát giám đốc cán quản Công ty Trong năm qua, Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình lãnh đạo, điều hành Giám đốc Công ty việc thực ... góp phần nâng cao vị doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu Cáp treo Núi đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà Tuy nhiên, trình quản lý, đạo thực nghị Đại hội đồng cổ đông,...
 • 6
 • 273
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần PVI

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần PVI
... hoạt động kể từ ngày 01/08 /2011 với Công ty mẹ Công ty cổ phần PVI 02 công ty dƣới hình thức công ty TNHH Một thành viên: Tổng công ty Bảo hiểm PVI Công ty Tái bảo hiểm PVI Việc tái ... hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế Sau tái cấu trúc, chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty mẹ - công ty con, PVI xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hai cấp, bao gồm: (1) quản trị doanh ... (corporate governance) đƣợc thực công ty mẹ, (2) quản trị kinh doanh (business administration) công ty thực Mô hình quản trị doanh nghiệp này, hoạt động quản trị kiểm soát đƣợc tập trung, nguồn...
 • 4
 • 177
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
... (21.236) 1.696.4s6 36.042.904.176 -7 .201.940 -1 53.012.417.240 -s.s06.984 -1 17.001.382.064 - Trich l4p crlc qu! 0 - Thn lao FDQT 0 1.500 31.869.000 0 -5 .508.484 -1 17.033.251.064 3.Tdng lgi nhufn ... Ty KIEM ToAN BAo CAO rAI CHINH CUA cONC rY NAM 2015 Dai hQi dA bi6u quy6t th6ng qua viQc lpa chen C6ng ty TNHH Deloitte ViQt.Nam ldm' c6ng ty ki6m toan 86o c6o tdi chinh ctra C6ng ty n4m iOt-S,v6i ... c6 d6ng giao cho HQi d6ng quin tri vq Ban gi6m d6c C6ng ty ti0p tsc ldm, viQc v6i co quan nna nuOc, UBND tinh Quang Ninh dO c6 phucmg 6n d6n birth6a d6ng vd t6i uu cho iOng ty Hodng Gia, v6i...
 • 3
 • 15
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 36 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng Bình ThuậnQuyết định 3587 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1478 QĐ-UBND năm 2016 Quy định thực hiện chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 2512 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái BìnhQuyết định 34 2016 QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 2934 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 3595 QĐ-UBND năm 2016 thông qua phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaQuyết định 1405 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà NamTuan 8Quyết định 2606 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020Quyết định 128 QĐ-BCĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái BìnhQuyết định 3620 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh HóaQuyết định 36 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28 2008 QĐ-UBND; 22 2010 QĐ-UBND; 23 2011 QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hànhQuyết định 5012 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 2070 QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hànhTuan 2Quyết định 5122 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Trì, thành phố Hà NộiQuyết định 5119 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Ba Đình, thành phố Hà NộiQuyết định 50 2016 QĐ-UBND về công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là đô thị loại VQuyết định 312 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Quyết định 35 QĐ-UBND về thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang